Verksamhetsområden - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Verksamhetsområden

Alla verksamhetsområden

 • Akutsjukvård och barnkirurgi

  Verksamheten omfattar akutsjukvård för barn samt barnkirurgi.

 • Ambulans och Preshospital Akutsjukvård

  Ambulans och Prehospital Akutsjukvård

  Ambulans och Prehospital Akutsjukvård är ett verksamhetsområde som ansvarar för ambulanssjukvården och liggande sjuktransporter i Storgöteborg. Inom verksamhetsområdet finns även HLR-centrum och Utvecklingscentrum.

 • Anestesi Operation Intensivvård Sahlgrenska

  An/Op/Iva är Sveriges största enhet för operation, uppvakningsvård och intensivvård. Här genomförs såväl planerade som akuta åtgärder, av personal specialiserad inom anestesi, operation och intensivvård.

 • Anestesi, operation och intensivvård Östra

  Vårt ansvar omfattar anestesi (narkos), operationsservice, intensivvård, uppvakningsvård och akut smärtbehandling. Hyperbar syrgasbehandling ges akut i vår tryckkammare där även dagliga planerade behandlingar görs.

 • sjukgym biträde

  Arbetsterapi och Fysioterapi

  Inom arbetsterapi och fysioterapiverksamheten har vi en helhetssyn på patientens vardagsliv och arbetar problembaserat för att lösa eller mildra de problem som sjukdomen eller skadan skapar. Vi tränar patienten för framtiden, till boende, aktiv fritid,......

 • Lungmedicin och allergologi

  Geriatrik, Lungmedicin och Allergologi

  Vi arbetar med ett brett spektrum av lungsjukdomar och andningsstörningar. Patienter med astma, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), andningssvikt och lungcancer utgör en bas för verksamheten, men vi ser också nyare patientgrupper med t.ex. sömnapné.

 • Gynekologi och reproduktionsmedicin

  Gynekologisk verksamhet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns både på Sahlgrenska och på Östra.

 • Hud- och könssjukvård

  Hud- och könssjukvård

  Vid vår verksamhet omhändertas alla typer av hud- och könssjukdomar. För hudsjukvård behöver du remiss för att få tid med kortast möjliga väntetid. Vi har tyvärr inte möjlighet att behandla åkommor av mycket lindrig eller kosmetisk art.

 • Hybrid och intervention

  Hybridsalen- en testsal inför arbetet i BoIC De översta två våningarna i Bild- och interventionscentrum kommer att rymma avancerad utrustning för interventioner samt flera stora hybrid- och operationssalar, där olika former av kirurgi och bilddiagnosti......

 • Infektion

  Till oss kommer du som har en infektion som behöver bedömning av läkare eller sjuksköterska med specialistkunskap inom infektionssjukdomar.

 • Kardiologi

  Kardiologi

  Vi utreder och behandlar olika hjärtsjukdomar som kranskärlssjukdom, hjärtrytmrubbningar och hjärtsvikt. Vårt mål är att ge god medicinsk vård och god omvådnad så att du som patient ska känna dig väl omhändertagen.

 • Kardiologi, inkl hjärtkirurgisk vård

  Barnkardiologi inklusive hjärtkirurgisk vård. Öppenvård och slutenvård.

 • Kirurgi, Sahlgrenska

  Kirurgi

  Vid Kirurgi Sahlgrenska bedrivs akut och planerad vård med inriktning mot bröstkirurgi, endokrin- och sarkomkirurgi samt kirurgi inom övre mag/tarmkanalen. Inom verksamhetsområdet finns också en traumavårdsenhet.

 • Kirurgi Östra

  Inom verksamhetsområdet ger vi basal, kirurgisk länssjukvård samt högspecialiserad vård inom gastroenterologisk kirurgi, främst kolorektalkirurgi.

 • Klinisk fysiologi

  Klinisk Fysiologi utför apparatbundna undersökningar av funktionen i de olika organen vid misstänkt eller känd sjukdom.

 • Laboratoriemedicin

  Laboratoriemedicin är ett samlingsnamn för fem olika verksamheter som huvudsakligen är provbaserad (blod, urin, vävnadsprover mm.) och drivs i nära samverkan med den övriga sjukvården för att diagnostisera sjukdomar och följa upp behandlingar.

 • Medicin barn

  Barnmedicin bedriver avancerad pediatrisk vård, såväl akut som planerad verksamhet.

 • Medicin Sahlgrenska sjukhuset

  Medicin Sahlgrenska

  Inom verksamhetsområde Medicin Sahlgrenska bedrivs akutsjukvård med medicinsk och kirurgisk inriktning på akutmottagningen. Vi har flera specialinriktade öppenvårdsmottagningar där patienter tas omhand för specialistbedömningar.

 • Medicin, geriatrik och akutmottagning Östra

  Medicin är ett verksamhetsområde med en bred inriktning mot omhändertagande av akut sjuka människor, samtidigt som vi inom flera områden bedriver forskning på hög internationell nivå.

 • Medicinsk Fysik och Teknik (MFT)

  Medicinsk Teknik samverkar med vårdgivande verksamheter så att medicinteknisk utrustning ska vara säker för patienter och personal. MFT:s verksamhetsidé är att erbjuda en bred och hög kompetens inom specialområdena medicinsk fysik och medicinsk teknik.

 • Neonatologi

  Nydföddhetsvård. Neonatalverksamheten ger sjukvård för sjuka, nyfödda barn. De flesta barn som vårdas här har sin sjukdomsdebut inom första levnadsveckan, men den utvidgade nyföddhetsperioden sträcker sig upp till fyra veckor efter förlossningen.

 • Neurologi, psykiatri och habilitering

  Området inrymmer neurologi, habilitering, barn- och ungdomspsykiatri (BUP), arbetsterapi, barnlogopedi samt sjukgymnastik.

 • Njurmedicin Sahlgrenska

  Njurmedicin

  På Njurmedicin tar vi hand om patienter med akut och kronisk njursjukdom. En stor del av verksamheten är dialysbehandling i olika former. Njurmedicin finns på Sahlgrenska, Östra och Mölndals sjukhus.

 • Obstetrik

  Obstetriken erbjuder vård under graviditet, förlossning och den närmaste tiden efter förlossningen.

 • JK-huset Sahlgrenska

  Onkologi

  Jubileumskliniken vid Sahlgrenska är en av de största onkologklinikerna i Sverige med 90 slutenvårdsplatser för allmän- och gynekologisk onkologi. Vi arbetar huvudsakligen med högspecialiserad vård och regionvård. På kliniken behandlas alla cancerformer.

 • Operation/Anestesi/IVA

  På operationsavdelningen bedrivs anestesi-, uppvaknings- och operationssjukvård för i första hand barnkirurgiska patienter. På intensivvårdsavdelningen bedrivs all form av pediatrisk intensivvård, även innefattande intensivvård av barn i nyföddhetsperiode

 • Psykiatri Psykos

  Fokus för verksamhet Psykiatri Psykos är patienter med psykossjukdomar.

 • Radiologi

  Verksamheten omfattar all vuxenradiologi, inklusive mammografi, inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

 • Reumatologi

  Reumatologi bedriver såväl länssjukvård som högspecialiserad vård av patienter med reumatiska och andra inflammatoriska sjukdomar.

 • Rättspsykiatri

  Den rättspsykiatriska vårdkejdan erbjuder såväl sluten som öppen vård för de patienter som av domstol överlämnats till rättspsykiatrisk vård och som har särskilda vårdbehov utifrån symtomatologi och/eller brott.

 • Röntgen/Fysiologi

  Inom verksamhetsområdet ryms Barnröntgen, Barnfysiologen, Patientfoto, och Adminstrativa enheter.

 • Kärl-Thorax

  Thorax

  Vi behandlar/opererar patienter med sjukdom i sitt hjärta, sina lungor eller i sina kärl.

 • Nya vårdbyggnaden Sahlgrenska

  Transplantationscentrum

  Transplantationscentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är idag det enda sjukhuset i Skandinavien med ett komplett transplantationsprogram för samtliga organtransplantationer för både vuxna och barn.

 • Robotkirurgi

  Urologi

  Urologin är den största enskilda cancerspecialiteten och omfattar cirka en fjärdedel av all cancer och en tredjedel av all cancer hos mannen. Förutom klinisk verksamhet bedriver vi även ett omfattande arbete inom forskning, utveckling och undervisning.

 • Ögonsjukvård

  Ögonsjukvård

  Ögonsjukvården inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) omfattar avancerad kirurgisk och medicinsk behandling för hela Västra Götaland samt akut och allmänt förekommande ögonsjukvård för boende i Göteborg, Mölndal, Partille, Härryda, Stenungsund,......

 • Öron-näs- och halssjukvård

  Öron- näs- och halssjukvård

  Öron-, näs- och halssjukvård inklusive mottagning för audiologi- och talvård bedrivs inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vi har verksamheter på Sahlgrenska, Mölndal och Östra.

uiqt|wB&tqvli5s}ttmvjmzoH%vozmoqwv5{mtqvli5s}ttmvjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m