Undersökningssvar om vidgning av njurbäckenet uppmärksammades inte

Patienten genomgick datortomografisk undersökning för bedömning av stora kroppspulsådern. Som bifynd noterades i undersökningssvaret att patienten hade en vidgning av njurbäckenet, vilket kan tyda på sjuklig förändring. Detta bifynd uppmärksammades inte.

Patienten vårdas inneliggande i januari 2012 för misstänkt hjärtsjukdom. Efter utskrivning görs en kompletterande datortomografisk undersökning i april 2012 för bedömning av stora kroppspulsådern. Som bifynd noteras i undersökningssvaret att patienten har en vidgning av njurbäckenet vilket kan tyda på sjuklig förändring. Detta bifynd uppmärksammas inte förrän patienten själv kontaktar vårdavdelningen långt senare. Fortsatt utredning visar påverkan på njurvävnaden på grund av sten i vänster urinledare. Det är oklart i nuläget om fördröjning av behandling av njurstenen har orsakat en bestående njurskada. Rutinerna för uppföljning av röntgensvar har förbättrats efter den aktuella händelsen.

Socialstyrelsens beslut

Vi avvaktar ännu Socialstyrelsens beslut i ärendet.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2014-04-02

Ärendet avslutas.

Länk till beslut från Inspektionen för vård och omsorg SU 535-119/13

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m