Testikel fick tas bort efter ljumskbråckoperation

Efter en ljumskbråckoperation återkommer patienten till sjukhuset med feber, svullnad och smärta. Då konstateras att ingen cirkulation finns i pungen på höger sida och testikeln på denna sida opereras bort.

Patient med högersidigt ljumskbråck opereras utan komplikationer. När patienten två dagar senare kommer till sjukhuset med feber ordineras antibiotika, efter diagnosen postoperativ infektion. Patienten uppmanades att söka vård igen om läget försämras. Påföljande dygn återkommer patienten med tilltagande svullnad och smärta. Vid utredning syns inga tecken på cirkulation i pungen på höger sida. Höger testikel avlägsnas vid operation.          

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida:

Ärendet har återkopplats till samtliga berörda samt till alla kirurger för information och kännedom allt i syfte att undvika att problemet återkommer.

Socialstyrelsens beslut 2011-06-17

Vårdgivaren ska vidta följande åtgärder:

  • Redovisa verksamhetens rutiner för postoperativ övervakning. Av redovisningen ska tydligt framgå vilka rutiner som tillämpas för att uppmärksamma och bedöma avvikelser från förväntat postoperativt förlopp.
  • Redovisa verksamhetens rutiner för egenkontroll avseende kompetens och komplikationsfrekvens hos de enskilda opererande läkarna. Om verksamheten rapporterar till Svenskt Bråckregister ska redovisningen inkludera en beskrivning av hur registeruppgifter avseende komplikationer används i egenkontrollen.

Redovisningen ska ha inkommit till Socialstyrelsen senast den 8 augusti 2011.

Socialstyrelsens bedömning: Socialstyrelsen konstaterar att patienten drabbats av en allvarlig vårdskada efter en planerad operation av ljumskbråck. Vårdskadan har uppstått som följd av en hos vårdgivaren väl känd komplikation till det aktuella ingreppet. För att undvika att cirkulationsstörning till testiklar leder till allvarlig vårdskada, är det avgörande att komplikationen uppmärksammas tidigt i det postoperativa förloppet. Socialstyrelsen bedömer att vårdgivaren haft bristande rutiner för att i tid uppmärksamma denna potentiellt allvarliga komplikation och därmed inte fullgjort sina skyldigheter enligt bestämmelserna i 3 kap, 1-2 §§ patientsäkerhetslagen.

Socialstyrelsens beslut som PDF >>>

Socialstyrelsens beslut 2011-09-02

Ärendet avslutas.

Socialstyrelsens bedömning: Vårdgivaren redovisar adekvata åtgärder avseende verksamhetens rutiner för postoperativ övervakning samt verksamhetens rutiner för egenkontroll avseende kompetens och komplikationfrekvens hos opererande läkare, i enlighet med Socialstyrelsens krav i beslut 2011-06-17.

Socialstyrelsens beslut som pdf >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m