Skadades vid fall på vårdavdelning

En patient ramlar på avdelningen och ådrar sig en hjärnblödning, ansiktsfraktur och fraktur på halsryggen. Patienten överflyttas till intensivvårdsavdelning och får en kotfrakturbehandling. Senare kommer patienten igång och skrivs ut till korttidsboende.

 En patient med hjärtsvikt inkommer på grund av nedsatt allmäntillstånd och inlägges för observation. Patienten har för långsam hjärtrytm och överflyttas tillfälligt till hjärtintensivvårdsavdelning. Patienten återkommer till avdelningen kvällen innan han ramlar på avdelningen och ådrar sig en hjärnblödning, ansiktsfraktur och fraktur på halsryggen. Patienten överflyttas till intensivvårdsavdelning och får en kotfrakturbehandling i form av Haloväst (fixationsanordning för halsen). Senare kommer patienten igång och skrivs ut till korttidsboende.

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

  • Inom berörd enhet säkra följsamhet till rutin kring fallriskbedömning och fallpreventiva åtgärder.
  • Förbättrad dokumentation.
  • Genomgång och följsamhet till rutin vid avvikelser.

Socialstyrelsens beslut 2013-03-14

Socialstyrelsens bedömning: Vårdgivaren har visserligen gjort en utredning av händelsen, men då denna gjordes först två år efter den inträffade händelsen kan den av naturliga skäl inte ha den kvalitet som förväntas av vårdgivaren. Vårdgivaren har således inte levt upp till de krav som ställs på vårdgivaren i patientsäkerhetslagen.

De åtgärder som vårdgivaren föreslår är adekvata och i enlighet med följsamhet till lagstiftningen. Socialstyrelsen finner ändå anledning att rikta kritik mot vårdgivaren för hur handläggningen av den inträffade händelsen skett och hur verksamhetsansvarig handlagt händelsen.

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med Socialstyrelsens beslut 2013-03-14 >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m