Självmord efter akut försämring

Patienten hade tidigare kontakt med Beroendevård och nu med Psykiatri. Patienten hade varit svårmotiverad till insatser. Patienten försämrades akut, rusade samma dag hemifrån och återfanns sedan död genom självmord.

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

  • Gemensamma remissrutiner införs i psykiatrin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. I dess ska ingå att nyinsjuknade patienter ska ha snabb uppföljning och utredas där remissen hamnar.
  • Ett snabbt och bra omhändertagande av närstående ingår i de moderna metoder för psykosociala insatser som införs i verksamheten.
  • I verksamheten införs Integrerad Psykiatri, ett arbetssätt där närståendekontakt och samverkan ingår som naturliga och viktiga delar. Verksamheten inför också ett lokalt kvalitetsregister som gör det möjligt att följa upp att varje enskild patient får tillgång till alla viktiga delar av Integrerad Psykiatri.
  • Ett arbete för suicidprevention har initierats för att ta fram forskningsbaserade gemensamma riktlinjer för psykiatrin inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Psykiatri Psykos tar aktiv del i detta arbete. Det underlag som tas fram ska därefter ligga till grund för att vidareutveckla det kontinuerliga arbetet med suicidprevention inom verksamhetsområdet.
  • För att kunna garantera bättre kontinuitet pågår ett aktivt rekryteringsarbete för att anställa fler specialistläkare, ett stopp för användningen av hyrläkae infördes i verksamheten från och med 1 januari 2013.

Socialstyrelsens beslut 2013-02-14

Socialstyrelsens bedömning: Vårdgivaren har gjort en utredning enligt gällande bestämmelser, orsaker har identifierats och åtgärder har föreslagits.

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med Socialstyrelsens beslut 2013-02-14 >>>

 

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m