Sädesledaren skadades vid operation av ljumskbråck

Vid operation av ljumskbråck skadades sädesledaren. Ingreppet utfördes av specialistläkare i barnkirurgi. Ytterligare en specialistläkare i barnkirurgi tillkallades för konsultation och assistans, varefter sädesledaren syddes och operationen slutfördes.

Vid en operation i narkos av ljumskbråck skadades sädesledaren. Ingreppet utfördes av specialistläkare i barnkirurgi. Ytterligare en specialistläkare i barnkirurgi tillkallades för konsultation och assistans, varefter sädesledaren syddes och operationen slutfördes.

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

I syfte att skapa ett öppnare säkerhetsklimat och att skapa trygghet bland läkarna pågår ett långsiktigt arbete under ledning av verksamhetschef, sektionschef och extern konsult. I detta arbete ingår också individuell utbildning och stöd till läkare.

Följande åtgärder föreslås:

  • Ta fram gemensamma riktlinjer för denna typ av operation angående risker och när assistans ska tillkallas.
  • Med hög regelbundet presentera och diskutera avvikelser samt tillvägagångssätt för att undvika att dessa upprepas.
  • Utbilda läkare om arbetssätt med avvikelsehanteringssystemet MedControlPro.
  • Utbilda om risker och avvikelser utifrån ett MTO-perspektiv (MTO står för Människa, Teknik och Organisation).
  • Genomföra utbildning/workshop om öppenhet/säkerhetsklimat i läkargruppen.
  • Förtydliga rutin om omedelbar rapport till närmsta chef då vårdskada inträffat/kunnat inträffa.
  • Rutinmässigt ge stöd till berörd personal vid inträffad vårdskada.

Socialstyrelsens beslut

Vi avvaktar ännu Socialstyrelsens beslut i ärendet.

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m