Patient som inte ville bli inlagd påträffades senare död

En patient, som bedömdes som deprimerad med paranoida vanföreställningar, hade initialt tät samtalskontakt och medicinsk uppföljning. Patienten ville inte läggas in och förnekade självmordstankar/ planer. På försommaren 2012 påträffades patienten död.

En patient, som sedan tio år haft återkommande depressioner, vårdades inom heldygnsvård vid årsskiftet. Därefter genomfördes utredning kring bipolärt syndrom. Patienten bedömdes som fortsatt deprimerad med paranoida vanföreställningar, vilka inte var korrigerbara. Initialt hade patienten tät samtalskontakt och medicinsk uppföljning. Vid återbesök var patienten psykiska status oförändrad, men patienten ville inte läggas in och förnekade aktiva självmordstankar/ planer. På försommaren 2012 påträffades patienten död i hemmet.

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

  • Infört arbetssätt som säkerställer vårdplan och övrig betydelsefull dokumentation om patientens status/tilltänkt behandlingsplanering.
  • Infört arbetssätt som säkerställer snabbare uppföljning till aktuell specialistmottagning vid misstanke om bipolär sjukdom.
  • Gemensamma suicidpreventionsrutiner med övriga psykiatriska verksamheter inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har utarbetats. Rutinen har implementerats och utbildnig inom suicidologi för all personal har genomförts.

Socialstyrelsens beslut 2013-01-24

Socialstyrelsens bedömning: Orsaker till händelsen har identifierats och åtgärder har vidtagits för att förhindra att liknande händelser inträffar.

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med Socialstyrelsens beslut 2013-01-24 >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m