Patient avlider efter självmordsförsök

En medelålders man utan tidigare psykisk sjukdom söker psykiatrisk vård med anledning av långvarig pressad arbetssituation. En månad senare inkommer patienten efter självmordsförsök. Återupplivningsåtgärder är fruktlösa och patienten avlider.

Medelålders man utan tidigare psykisk sjukdom som söker psykiatrisk vård med anledning av långvarig pressad arbetssituation. Patienten erhåller medicinering, och uppföljning planeras med vårdcentral och företagshälsovård som patienten redan har kontakt med. En månad senare inkommer patienten efter självmordsförsök, återupplivningsåtgärder är fruktlösa och patienten avlider.

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

  • Skärpta rutiner för akuta behandlingsinsatser för de patienter som inte blir inlagda, och spridning av information om dessa rutiner.
  • Säkerställande av att rutiner för utfärdande av recept, sjukskrivningintyg samt remittering till öppenvård tillämpas. Vid eventuella avsteg från rutinerna vilar ansvaret fortsatt på sjukvården.
  • Översyn av introduktionen av läkare och prioritering av information om rutiner för en patientsäker vård.
    Klinikövergripande arbete för att öka förmågan att uppmärksamma psykotiska symtom hos personer med ångest och depression.
  • Fortsatt utbildning om självmord för all personal.

Socialstyrelsens beslut 2011-08-15

Socialstyrelsen har beslutat att tills vidare utreda inkomna lex Mariaanmälningar från de psykiatriska verksamheterna avseende självmord med en kortare beslutskrivning.
    Socialstyrelsen kommer inte att vidta någon mer åtgärd med anledning av anmälan.

 Socialstyrelsens beslut som pdf >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m