Missat provsvar avseende diagnostik av celiaki, SU 535-26/15

Patient som tidigare utretts och behandlats för oklar tarmsjukdom på sitt hemsjukhus. Remitterad till Sahlgrenska Universitetssjukhus och vårdades inneliggande vid tre tillfällen under 2014. Under vårdtiden utfördes ett flertal undersökningar, bland annat en gastroskopi med vävnadsprov från tunntarm. Provsvaret kom till avdelningen en vecka senare och lades därefter i en signeringslåda som läkare på avdelningen ska gå igenom dagligen. Provsvaret visade tecken till celiaki. Av någon anledning noterades inte provsvaret förrän en månad senare och föranledde då ingen åtgärd mer än en kopia till den läkare som skulle se patienten på återbesök. Innan detta återbesök kom till stånd försämrades patienten och söker akut på hemorten. Den komplikation som patienten då fått är mycket sällsynt och den kan vara orsakad av celiaki, men det kan inte heller uteslutas att komplikationen haft annan orsak, d v s inte berott på celiaki.

Diarienr SU 535-26/15

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2016-02-25

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m