Bristande följsamhet till rutiner orsakar fallskador, SU 2017-02018

2017-05-02

Anmälan rör två händelser av likartad karaktär och inom samma verksamhetsområde. I båda fallen skrivs en äldre patient in akut.

Hos den ena patienten görs initialt ingen riskbedömning fall överhuvudtaget. Då den senare genomförs har patienten förhöjd fallrisk men ingen vårdplan för att förebygga fall upprättas.

Hos den andra patienten görs en fallriskbedömning som visar förhöjd risk för fall och en enkel vårdplan upprättas. Den senare innehåller dock inga konkreta åtgärder för att förhindra fall.

Båda patienterna råkar under sina respektiva vårdtider ut för fallolyckor och ådrar sig båda fraktur på lårbenet.

Diarienummer: SU 2017-02018

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2017-05-10

Ärendet avslutas.

Länk till beslut     

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m