Långdragen förlossning trots hjärtpåverkan hos barnet, SU 535-258/15

Förstföderska i vecka 41+3 med normal graviditet inkommer mitt på dagen  till förlossningen  pga sammandragningar. Normala undersökningsfynd och patienten går hem, återkommer vid midnatt pga. intensifierat värkarbete. Patienten får analgetica och anxiolytica och sover till morgonen. Vid 18-tiden görs amniotomi varvid mekoniumfärgat fostervatten noteras. Skalpelektrod sättes, värkstimulerande dropp startas och patienten får ryggbedövning. Det värkstimulerande droppet ökas under kvällen. Vid midnatt känner sig patienten mycket trött och uppger att hon inte orkar fortsätta förlossningsarbetet. Efter diskussion med obstetriker och barnmorska beslutas att fortsätta ytterligare en timme och om det då  inte föreligger avsevärd progress av förlossningsarbetet skall man överväga sectio. En timme senare kontaktas obstetrikern av barnmorskan då fosterövervakningen signalerar hjärtpåverkan hos barnet; läkaren beslutar att man skall fortsätta med oförändrad dos av värkstimulering. Ytterligare en timme senare orkar patienten inte längre och man beslutar avsluta förlossningen med vacuumextraktion, ”sugklocka”. Fyra försök görs men då barnet inte följer med i extraktionen beslutas om urakut sectio, ”larmsnitt”. Barnet har Apgar 1-2-2, intuberas och flyttas till neonatal intensivvårdsavdelning. Vid återbesök på Neonatalmottagningen vid 7 månaders ålder ter sig barnet vara normalt psykomotoriskt utvecklat.

Intern utredning pågår. Vid preliminär granskning inom verksamheten noteras att det efter midnatt sannolikt förelåg överstimulering av förlossningsarbetet, det förekom ett STAN-event (ST-Analys av barnets hjärtslag) och ytterligare CTG-förändringar tillkom. Vid patologiskt CTG, och särskilt i kombination med STAN, bör, enligt klinikens riktlinjer, åtgärd som t.ex. pH-provtagning genomföras.

Diarienummer SU 535-258/15

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2016-08-03

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m