En månad efter första besöket i psykiatrisk öppenvård meddelar anhörig att patienten tagit sitt liv

Patienten hade vårdats inneliggande för depression. Vid utskrivning är patienten förbättrad men ej återställd. Patienten remitteras till öppenpsykiatrisk vård för uppföljning. En månad efter första besöket meddelar anhörig att patienten tagit sitt liv.

Patienten hade vårdats inneliggande under en månad under diagnos återkommande depression och var nu inne i en svår episod. Patienten får såväl medicinsk behandling som ECT (elchock). Vid utskrivning är patienten förbättrad men ej återställd, och patienten uttrycker oro inför framtiden. Patienten uppfattas som hjälpsökande, men är angelägen om att återgå i arbete.
    Patienten remitteras till öppenpsykiatrisk vård för uppföljning, och under väntetiden sker kontakt med överläkare från vårdavdelning. Patienten träffar sjuksköterska och ST-läkare (läkare under specialistutbildning) vid ett par tillfällen.
    En knapp månad efter första besöket meddelar anhörig att patienten tagit sitt liv. Självmordsrisk är skattad och bedömd återkommande vid besöken. Patienten har ett flertal gånger uttalat tankar på döden, men förnekat självmordstankar eller självmordsplaner.

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

  • Se till att närstående så långt det är möjligt involveras i vård och behandling, och att information alltid ges angående sjukdom, behandlingsalternativ och stöd. Särskilt beakta barnens behov av information och stöd.
  • Strukturerade suicidbedömningsinstrument ska användas och bedömningen ska dokumenteras. Uppdaterad rutin för suicidbedömning implementeras i verksamheten genom utbildning och information via arbetsplatsträffar och läkarmöten.
  • Bedömning av patientens tillstånd ska göras i samband med varje besök för att aktuell information ska finnas tillgänglig i journalen.

Socialstyrelsens beslut 2012-08-14

Socialstyrelsens bedömning: Orsaker till händelsen har identifierats och åtgärder har vidtagits för att förhindra att liknande händelser inträffar.

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med Socialstyrelsens beslut >>>

 

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m