Dagen efter utskrivning från psykiatrisk slutenvård meddelar anhörig att patienten är död

En patient med allvarligt blandmissbruk vårdades inom Sahlgrenska Universitetssjukhusets slutenvård och var psykotisk. Patienten förbättrades och skrevs ut för fortsatt öppenvårdskontakt. Dagen efter utskrivning meddelar anhörig att patienten är död.


Patienten hade allvarligt blandmissbruk sedan ungdomsåren, huvuddrog amfetamin men även cannabis och bensodiazepiner. Patienten vårdades ett flertal gånger på grund av drogutlösta psykoser, även enligt LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall). Under hösten var patienten inlagd på annat sjukhus på grund av psykos, depressiva symptom och självmordstankar. Patienten överremitterades till Sahlgrenska Universitetssjukhusets slutenvård och var klart psykotisk. Patienten förbättrades och klarade permissioner utan anmärkning, varför patienten skrevs ut för fortsatt öppenvårdskontakt. Enligt anhöriga var patienten positiv till utskrivning och framtid. Dagen efter utskrivning meddelar anhörig att patienten är död.

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

Då patienter söker akutmottagningen och suicidrisk bedöms förekomma - dock inte av den graden att inläggningsindikation föreligger - är rutinen att patienten ska följas upp och erbjudas akut tid i öppenvården inom tre dagar. Så bör även fallet vara vid överföring från slutenvård till öppenvård då självmordstankar har funnits under vårdperioden. Rutin för detta ska upprättas.

Socialstyrelsens beslut 2013-04-12

Socialstyrelsens bedömning: Vårdgivaren har utrett händelsen i tillräcklig omfattning, identifierat bristområden och tagit fram förslag på åtgärder som kommer att genomföras.

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med Socialstyrelsens beslut 2013-04-12 >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m