Baby med kräkningar och diarré skickas hem men återkommer med ambulans

Baby kommer in för kräkningar och diarré. Läkare bedömmer att babyn kan skickas hem. Återkommer senare med ambulans och får dropp, som påföljande morgon gått utanför blodkärlet. Ny intravenös infart sätts in, babyn tillfrisknar, skrivs ut efter två dagar.


Fem månader gammal baby kommer in för 5-6 dagars kräkningar och diarré. Triagerades till nivå "gul" (det vill säga bedömdes som icke brådskande, men akut), vägdes och fick socker-saltlösning skedvis. Påtittades enligt journalen vid tre tillfällen innan man tre timmar efter ankomst fick träffa läkare.
Babyn kräktes 1-2 gånger och hade flera diarréer under väntetiden. Babyn hade minskat sammanlagt 500 g från ursprungsvikten på 8 kg. Medföljande förälder upplevde att babyn var dålig medan läkaren bedömde att babyn var opåverkad. Medföljande förälder önskade dropp men läkarens bedömning blev att babyn kunde skickas hem.

På hemvägen kräktes babyn men reagerade dåligt och var vid hemkomsten fortsatt dålig varvid man inkom med ambulans drygt tre timmar efter man fick besked att åka hem. Vid ankomsten bedömdes babyn som "orange" (något mer brådskande) vid triagering och bedömdes nu av ny läkare. Babyn hade minskat ytterligare 400 g i vikt.

Prover och intravenöst dropp ordinerades. Upprepade försök fick göras innan man kunde etablera en intravenös väg (tunn kateter in i blodkärl) och då hade babyns tillstånd försämrats vilket medförde överföring till avdelning med bättre övervakningsmöjligheter, sent på kvällen. Påföljande morgon hade droppet gått utanför blodkärlet och vid lunchtid samma dag kunde man få en ny intravenös infart med hjälp av ultraljud i narkos. Babyn tillfrisknade och kunde utskrivas till hemmet efter två dagar.

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

 • Händelsen och dess förlopp har nyligen analyserats efter det att all involverad personal intervjuats.
 • Resultatet av analysen har tagits upp på verksamhetens ledningsgrupp och lokala samverkansgrupp. Resultatet kommer vidare att presenteras vid enheternas arbetsplatsträffar.
 • Träning i att tydliggöra kommunikation mellan personal och föräldrar samt mellan personal. Flera enheter har startat utbildning i detta via kommunikationsverktyg, till exempel SBAR.
 • Rutiner för tillsyn av patienter på akuten kommer att diskuteras.
 • Översyn och genomgång av rutin för uppvätskning av barn med kräkningar och diarrér och när en perifer venkateter bör sättas.
 • Vid nyinköp ska värdet av enhetlig utrustning beaktas ur ett patientsäkerhetsperspektiv.
 • Träning i insättning av perifer venkateter pågår.
 • Träning i kapillär provtagning pågår.
 • Diskussion med Kliniskt kemiska laboratoriet angående utökad hjälp vid svårigheter med kapillär provtagning planeras.

Socialstyrelsens beslut 2012-10-16

Vårdgivaren ska redogöra för:

 • genomförda åtgärder samt
 • uppföljning och resultat av genomförda åtgärder.

Redovisningen av vidtagna åtgärder ska ha inkommit till Socialstyrelsen senast 2012-11-13.

Länk till pdf med Socialstyrelsens beslut 2012-10-16 >>>

Socialstyrelsens beslut 2012-12-04

Vårdgivarens redovisning:

 • PM för "gastroenterit" (maginfluensa) är omskrivet. Genomförda förändringar omfattar införande av medicinering som förbättrar möjligheterna att vätskas upp via munnen samt möjlighet till sondmatning, vilket möjliggör snabbare start av uppvätskning.
 • Barnläkarna är särskilt informerade via mejl.
 • Smittoläget i landet och regionen bevakas för bättre beredskap.
 • Kirurgläkarna är utbildade i kommunikationsverktyget SBAR, utbildning planeras för medicinläkarna.
 • Uppgifter om omvårdnadsåtgärder finns nu införda i journalen för noggrannare dokumentation.

Socialstyrelsens bedömning: Planerade åtgärder har redovisats för att förhindra att liknande händelser uppstår igen. Ärendet avslutas.

Länk till pdf med Socialstyrelsens beslut 2012-12-04 >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m