Avliden efter att ha kallat på ambulans men inte önskat åka till sjukhuset

Patienten kallade på ambulans på grund av andningsbesvär. Ambulanspersonal på plats bedömde att patientens besvär avtagit, att tillståndet inte var akut samt att patienten inte önskade åka till sjukhuset. Nästa morgon fann hemtjänsten patienten avliden.

Patienten kallade via närstående på ambulans på grund av andningsbesvär. Ambulanspersonal på plats bedömde att patientens besvär hade avtagit och att patienten inte önskade åka till sjukhuset. Ambulanspersonalen bedömde patientens tillstånd som icke akut, dock utan att ha genomfört undersökning av så kallade vitalparametrar (andningsfrekvens, syrgasmättnad, puls, blodtryck, medvetandegrad och temperatur) eller EKG. Patienten stannade kvar hemma. Morgonen efter fann hemtjänstpersonalen patienten avliden i hemmet.

Vidtagna åtgärder från sjukhuset sida

  • Utbildningsinsatser i strukturerad kommunikation.
  • Handledningsinsatser.
  • Rutiner för genomgång av rutiner har upprättats.
  • Packlistor för utrustning har införts.
  • Rutin för när patiententer kan kvarlämnas har tydliggjorts.
  • Dokumentationsrutiner har tydliggjorts.

Socialstyrelsens beslut 2012-12-07

Socialstyrelsens bedömning: De redovisade åtgärderna är adekvata för att minska risken för att liknande händelser inträffar.

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med Socialstyrelsens beslut 2012-12-07 >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m