Avled i komplikationer efter operation

En patient med ökad blödningsrisk opererades i tjocktarmen. Under operationen skadades ett centralt blodkärl. Skadan reparerades. Efteråt uppstod nya komplikationer med bristande cirkulation. Tarmarna blev så skadade att patientens liv inte kunde räddas.

Efter diskussion och samråd med läkare genomgick en patient med en tumör i tjocktarmens högra del operation i botande syfte. Patienten hade betydande riskfaktorer bland annat i form av skrumplever, som i sig innebär ökad risk för blödning.

Under operationen uppstod en komplikation med en skada på ett centralt blodkärl. Kärlkirurg tillkallades och skadan reparerades genom att ett konstgjort kärl, graft, kopplades in för att säkerställa blodförsörjningen till tarmarna.

Efter operationen uppstod dock komplikation som krävde reoperationer. Dessvärre uppstod nya komplikationer med bristande cirkulation, eftersom det konstgjorda kärlet pluggade igen på nytt med upphörd blodförsörjning till tarmarna som konsekvens. Tarmarna blev så skadade att patientens liv inte gick att rädda.

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

  • Det operativa ingreppet bör anpassas till att patienter med portal hypertension (förhöjt tryck i portvenen) har en stor blödningsrisk.
  • Aktualisering av kunskaper om den ökade blödningsrisken vid portal hypertension.
  • Säkerställa att varje operatör följer etablerade rutiner om att träffa patienten före operationen.

Socialstyrelsens beslut 2012-09-20

Socialstyrelsens bedömning: Vårdgivaren har utrett händelsen, orsaker till händelsen har identifierats och åtgärder har föreslagits. Vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet i enlighet med patientsäkerhetslagen.

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med Socialstyrelsens beslut >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m