Avled efter att ha avvikit från vårdavdelning

Patienten hinner avvika före planerad överflyttning till psykiatrisk avdelning. Psykiater utfärdar handräckningsbegäran till Polismyndigheten. Patienten hittas knappt två timmar senare med cirkulationsstillestånd, där återupplivning ej lyckades.

En patient med ulcerös kolit och tidigare överkonsumtion av alkohol inkommer på grund av andnöd och får sedvanlig behandling. Patienten blir allt mer manisk, och psykiater utfärdar vårdintyg. Påföljande dag ska patienten överflyttas till psykiatrisk avdelning men hinner avvika innan. Psykiater utfärdar handräckningsbegäran till Polismyndigheten. Patienten hittas knappt två timmar senare med cirkulationsstillestånd, där återupplivning ej lyckades.

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

Genomgång av rutiner och följsamhet till regelverk kring Lagen om psykiatrisk tvångsvård. Fallet är svårbedömt. Vi vill med Lex Mariaanmälan få extern bedömning av vår handläggning. 

Socialstyrelsens beslut 2013-01-22

Socialstyrelsens bedömning: Vårdgivaren har utrett händelsen i nödvändig omfattning för att kartlägga händelseförloppet och vilka faktorer som påverkat det. Utredningen har gett tillräckligt underlag för beslut om eventuella åtgärder för att förhindra eller begränsa effekterna av liknande händelser framöver. Utredningen har inte visat några klara samband mellan patientens dödsfall och det faktum att patienten olovandes kunde avvika från avdelningen.

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med Socialstyrelsens beslut 2013-01-22 >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m