FNs barnkonvention

Barnkonventionens grundprinciper

 • FÖRBUD MOT DISKRIMINERING (Artikel 2)
  Innebär att varje barn skall garanteras och tillförsäkras konventionens rättigheter utan någon som helst åtskillnad.
  Dessutom skall konventionsstaterna vidta alla lämpliga åtgärder för att skydda barnet mot alla former av diskriminering
 • PRINCIPEN OM BARNETS BÄSTA (Artikel 3)
  Principen betonar att barnets bästa alltid skall komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. Konventionsstaterna skall dessutom tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad som behövs för barnets välfärd.
  Dessutom skall konventionsstaterna säkerställa att institutioner, tjänster och inrättningar som ansvarar för vård och skydd av barn uppfyller de normer som behöriga myndigheter har fastställt
 • RÄTT TILL LIV, ÖVERLEVNAD OCH UTVECKLING (Artikel 6)
  Med artikeln avses att konventionsstaterna skall erkänna varje barns rätt till liv och att staterna skall göra det yttersta för att säkerställa barnets rätt till överlevnad och utveckling
 • RÄTTEN ATT UTTRYCKA SINA ÅSIKTER (Artikel 12)
  Innebär att konventionsstaterna skall tillförsäkra varje barn rätten att fritt få uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikter skall dock tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.
  Vidare skall barnet beredas möjlighet att höras i alla domstols- och administrativa förfaranden som rör barn.

FN:s barnkonvention i sin helhet

uiqt|wB&ivv4{wnqm5xm|mz{{wvH%vozmoqwv5{mivv4{wnqm5xm|mz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m