Njurtransplantation - Transplantationscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Njurtransplantation

UtredningRemiss och adressBesök på TransplantationscentrumInformation/utbildning för patient och anhörigaBedömning och beslutRutiner och förberedelser under väntetidenUrval/matchning av donator och mottagareOperation och postoperativ vårdImmunsuppression och övrig medicineringUppföljning och datarapporteringHandläggning av rejektion och komplikationerNjurtransplantation på barnAktuell statistik och resultatVårdprogram och rutiner/PM 

Utredning

 • Var/vem: Utredning inför eventuell njurtransplantation görs på patientens hemklinik av behandlande njurmedicinare.
 • Indikation: Huvudindikationen är njursvikt i slutstadiet, när patienten närmar sig GFR på 10 ml/min eller är i dialys. Läs mer i vårdprogrammet om indikationer och riskfaktorer.
 • Checklista: Vad som ingår i utredningen framgår av vårdprogram och Checklista vid anmälan till njur- och ev. pankreastransplantation
 • Levande donator: Om patienten har en möjlig levande donator bör detta meddelas så snart som möjligt. Se särskilt avsnitt om levande njurdonatorer. Patient sätts på väntelista först när ingen möjlig levande givare finns. 

Remiss och adress

 • Remiss: Formell anmälan/remiss sker genom att behandlande läkare skickar ett sammanfattande brev till Transplantationscentrum. Ju fullständigare uppgifter (se checklistan) som lämnas och bifogas desto större möjligheter att ärendet kan behandlas snabbt. Vi kan även besvara mer kortfattade och preliminära förfrågningar.
 • Address: Remissen skickas till:

  Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Transplantationscentrum
  Njurteamet
  Bruna stråket 5, vån 6
  413 45 GÖTEBORG

Besök på Transplantationscentrum

 • De flesta patienterna kallas inte till Transplantationscentrum under utredningen. De som har sjukdomar eller andra omständigheter som innebär klart ökad komplikationsrisk kallas ibland personligen till transplantationsenheten för bedömning och information, gärna i sällskap med någon anhörig. Läs mer om detta i vårdprogrammet.
 • Besök Vid behov kan någon av våra transplantationsnefroger eller patientkoordinatorer kontaktas via vår växel (031-3421000).

Information/utbildning för patient och anhöriga

 • Rutiner: Det är mycket viktigt med välinformerade patienter och anhöriga. Rutinerna för detta, såväl under utredningen, väntetiden, vårdtiden som under uppföljningen, finns beskrivna i vårdprogrammet.
 • Skriftlig information: Livet med en ny njure är en skrift som finns på denna hemsida, kan laddas ner som PDF, eller också rekvireras.
 • På denna hemsida finns ett särskilt avsnitt som vänder sig till patienter och anhöriga.
 • Under första vårdtillfället genomgår patienten en utbildning med fokus på livet efter transplantationen

Bedömning och beslut

 • Njurkonferens och bedömningsprinciper: När utredningen är komplett diskuteras fallet på vår njurkonferens, som vi har två ggr/vecka. Där beslutas om patienten skall accepteras eller avböjas för transplantation. Läs mer om njurkonferensen och bedömningsprinciperna i vårdprogrammet.

Rutiner och förberedelser under väntetiden

 • Behandlingsansvar: Under väntan på transplantation är läkaren på patientens njurklinik fortsatt ansvarig för den medicinska behandlingen, transplantationsenheten tar över ansvaret först vid transplantationen.
 • Meddela förändringar! Glöm inte att snarast meddela transplantationsenheten om förändringar i patientens hälsotillstånd, eller andra omständigheter, skulle kunna påverka möjligheterna att genomföra transplantationen!
 • Vaccination: Vissa vaccinationer genomförs ibland under väntetiden. Se rekommendationer.
 • Rökning: Rökstopp är oftast ett krav – se rekommendationer.
 • Levnadsråd: Råd till patienten om kost, motion och levnadsvanor finns i Livet med en ny njure.
 • Väntelisterutiner: Rutiner för uppsättning och tillfällig eller permanent nedtagning från väntelistan framgår av vårdprogrammet.
 • Blodtransfusioner och provtagning: Se rekommendationer ang. blodtransfusioner och prover till vävnadstypningslaboratoriet under väntetiden.
 • Kontaktpersoner under väntetiden – se ovan.

Urval/matchning av donator och mottagare

 • Läs allmänt om matchning i vårdprogrammet.
 • Sjukdomsöverföring: Man vill inte riskera överföring av sjukdomar från donator till mottagare. Främst gäller det maligniteter och infektioner (t.ex. hepatit, HIV, allvarliga bakterie- eller svampinfektioner). Läs mer om detta i vårdprogrammmet om organdonation från avlidna eller levande givare och riktlinjer inom Scandiatransplant.
 • Blodgrupp: Vid donation från avlidna givare skall mottagare och donator ha samma blodgrupp. Vid donation från levande givare finns numera inget absolut krav på blodgruppsöverensstämmelse, då AB0-inkompatibla njurtransplantationer numera är möjliga efter särskild förbehandling (se vårdprogram, instruktioner, förberedelse och immunsuppressivt protokoll).
 • HLA-antikroppar och vävnadstypning: Man vill undvika transplantation om mottagaren har starka HLA-antikroppar riktade mot donatorn. Förekomsten av sådana antikroppar testas därför alltid omedelbart före transplantationen och med regelbundna intervall när patienten står på väntelistan. Läs mer om detta i vårdprogrammet. Det finns också ett utbytesprogram i Skandinavien för att öka chanserna att hitta välmatchade njurar, vilket är särskilt viktigt för patienter med mycket HLA-antikroppar. Läs mer i vårdprogram, i PM om STAMP (Scandia Transplant Acceptable Mismatch Programme) samt i guidelines från Scandiatransplant.
 • Övriga prioriteringar: Vid val av mottagare från väntelistan tas dessutom hänsyn till tid på väntelistan och åldersskillnaden mellan donatorn och den tilltänkte mottagaren. Se prioriteringsprinciper i vårdprogrammet.

Operation och postoperativ vård

 • Inläggning: När det kommer ett organerbjudande från avliden donator kontaktas patienten av en transplantationskoordinator, som hjälper till att organisera transporten till transplantationsenheten. Patienter som får en njure från en levande givare läggs oftast in 1-2 dagar före ingreppet, ibland tidigare om särskild förbehandling krävs, t.ex vid ABO-inkompatibel transplantation.
 • Anestesi och operation: Operationen görs i generell anestesi. Transplantatet placeras oftast extraperitonealt och ansluts till iliacakärlen. Uretären anastomoseras i regel till urinblåsan. Normal operationstid är ca 2-3 timmar. Ev peritonealdialyskateter avlägsnas oftast samtidigt.
 • Postoperativ vård: Tidig mobilisering och peroral näringstillförsel är rutin i normalfallet. KAD avlägsnas normalt efter 4 dagar. För patienter med uretärstent finns särskilda rutiner (se PM om Uretärstent i transplanterad njure).
 • Vårdtiden är i normalfallet 5-7 dagar.

Immunsuppression och övrig medicinering

Uppföljning och datarapportering

 • Ansvarig vårdgivare: I normalfallet sker den fortsatta polikliniska uppföljningen hos behandlande nefrolog på patientens hemklinik, i vissa fall efter en kortare tids uppföljning på Transplantationscentrum. Rutiner för återremitteringen finns beskrivna i PM: Återremittering efter njurtransplantation.
 • Rutinkontroller: Vid kontrollerna bedöms transplantatfunktion, immunsuppression (särskilt patientens följsamhet), ev. tecken till komplikationer eller påverkan på hälsotillståndet. Rekommenderade kontrollintervall, prover och undersökningar framgår av vårdprogram och PM: Uppföljning och datarapportering efter njurtransplantation samt screening av BK-virus.
 • Fasta kontroller görs alltid 3 mån, 6 mån och därefter årligen efter transplantationen. Dessa kontroller, som normalt görs på hemortskliniken, är något mer omfattande (se PM ovan).
 • Rapport till dataregister: Vid de fasta kontrollerna (3 mån, 6 mån, årsvis), samt vid transplantatförlust och dödsfall, skickas också en rapport via websida till vårt gemensamma uppföljningsregister (TIGER). Läs mer i vårdprogrammet.
 • Kliniska prövningar: För patienter som deltar i kliniska studier, t.ex. läkemedelsprövningar, kan andra kontrollrutiner krävas – ibland även med besök på Transplantationscentrum. Ev. merkostnader för detta ersätts då via studiens budget.
 • Kontroll på Transplantationscentrum: Då specialistbedömning önskas kan kontroller också göras på transplantationsenheten. Rådgivning kan också ges brevledes eller per telefon – en erfaren transplantationsläkare går att nå dygnet runt via Sahlgrenska sjukhusets växel.

Handläggning av rejektion och komplikationer

Njurtransplantation på barn

Aktuell statistik och resultat

 • Transplantationscentrums statistik och resultat för njurtransplantation och njurdonation - sidan är under utarbetande.

Vårdprogram och rutiner/PM

 

 

Njurtransplantations-teamet

Sektionsansvarig läkare

Lars Mjörnstedt
_________________

Njurtransplantationsmottagning (vån 6)

Marie Felldin, Överläkare
Jana Ekberg, Överläkare
Dorota Polanska Tamborek, Överläkare
Bodil Englund, Överläkare


Vid förfrågan om njurtransplantationsutredning och väntelista, kontakta:

Patientkoordinator Ulla-Maj Andersson (LD)
Tel:
031-342 70 40 eller
Patientkoordinator  Ingrid Petersson
Tel:
 031-342 79 29
Medicinsk sekreterare Lovisa Thun
Tel:
 031-343 99 57


Vid förfrågan om anonym levande donation:

Patientkoordinator Ulla-Maj Andersson
Tfn: 031-342 70 39


Uppföljning njurtransplanterade

Sjuksköterska Lizett Ljungqvist
Tfn: 031-342 66 66
 __________________

Pionjär


Lars-Erik "Charlie" Gelin
Pionjärarbete i Göteborg

Den första njurtransplantationen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset utfördes 1965. Efter hårt pionjärarbete, under ledning av professor Lars-Erik "Charlie" Gelin, etablerades så småningom en väl fungerande transplantationsenhet, där man samlade resurser och kompetens inom detta område. Liksom i övriga Skandinavien har resultaten sen många år varit mycket goda i internationell jämförelse.

uiqt|wB&szq{|qvi5jmvvmzl|H%vozmoqwv5{mszq{|qvi5jmvvmzl|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxmz5tqvlvmzH%vozmoqwv5{mxmz5tqvlvmzH%vozmoqwv5{m