PM/Direktiv/Rutiner

Listelement  anger PM - rekommenderade hygienrutiner
Listelement  anger direktiv - godkända av chefläkaren och innefattar ansvarsfördelning samt tvingande åtgärder
listelement  övergripande rutin

Nedanstående PM/Direktiv/Rutiner gäller för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Kungälvs sjukhus, Capio Lundby Närsjukhus, Carlanderska sjukhuset, Frölunda Specialistsjukhus och Angereds Närsjukhus.

Senast reviderat

Basal hygien   Blod
listelement  Arbetskläder
listelement  Basala hygienrutiner 
listelement  Punktdesinfektion 
listelement  Handskar
 
listelement  Stick- och skärskador, förebyggande åtgärder
listelement 

Stick- och skärskador, åtgärder vid inträffad skada eller exponering
- anpassad virologremiss för personal
- anpassad virologremiss för patient

listelement   Blodhantering
listelement  Injektionsläkemedel - infektionsförebyggande åtgärder
  Lathund vid handläggning av hepatiter (länk till Smittskydd VGR)
 
Desinfektion   Huddesinfektion
  Kemtekniska produkter för hand, hud, ytor (länk till Marknadsplatsen VGR)
listelement  Loggbok med checklista för spol- och diskdesinfektor
 
listelement 

Preoperativ helkroppsdesinfektion
- Tvättinstruktion Descutan, på svenska
- Tvättinstruktion Descutan, på fler språk
- Tvättinstruktion Hibiscrub, på svenska
- Tvättinstruktion Hibiscrub, fler språk
Descutantvätt, instruktionsfilm på svenska

 
Särskilda smittämnen   Särskilda rutiner och
handhavanden
listelement  Clostridium difficile
  Creutzfeldt-Jakobs sjukdom
(länk till Sv Förening för Vårdhygien)
listelement  Ebola (inkl checklista för av- och påklädning av personlig skyddsutrustning) 
listelement  ESBL
listelement  ESBLCARBA 
listelement  Virusgastroenterit
listelement  Hepatit A
listelement  Influensa
listelement  Kikhosta 
listelement  Lungtuberkulos
Listelement  Miljösmitta Aspergillus/mögelsporer
listelement  MRB (multiresistenta bakterier)
listelement  MRSA 
listelement  MERS-CoV 

listelement

Mässling 
listelement  RSV
  Skabb och löss (Vårdhygieniska rutiner inom kommunal vård och omsorg)
listelement  Vattkoppor/bältros 
listelement  VRE
 
listelement CVK  
listelement  Punktion/injektion och inläggning av material som penetrerar hud  
listelement  Kateterisering och sköljning av urinblåsa
listelement  Leksaker 
listelement Operationsenhet, infektionsförebyggande åtgärder
  Oxygenbehandling - översikt (länk till Vårdhandboken)
listelement  Postoperativa sår
  PVK - översikt (länk till Vårdhandboken)
listelement  Renrutin
Listelement  Städrutin för vårdpersonal 
listelement 

Lathund - upphandlade andningsskydd

listelement 

Lathund - Upphandlad skyddsutrustning 

 

 

 
Nutrition   Om- och nybyggnation
listelement  Enteral nutrition

listelement

Lathund - Livsmedel för kraftigt immunsupprimerade patienter
listelement  Livsmedelshantering på vårdenhet 
 
Listelement  Samverkan mellan tekniker, hantverkare och sjukvård 
   
 
Personal    
listelement  Lathund - personalinfektioner
   
 
     
uiqt|wBnzmlmzqki5pq{{iH%vozmoqwv5{mnzmlmzqki5pq{{iH%vozmoqwv5{muiqt|wBzw{m4uizqm5kizt{{wvH%vozmoqwv5{mzw{m4uizqm5kizt{{wvH%vozmoqwv5{m