Riktlinjer och rutiner - Vårdhygien, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Riktlinjer och rutiner

lista      anger övergripande riktlinje 
listelement     anger rutin

Nedanstående rutiner och riktlinjer gäller för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Angereds Närsjukhus, Capio Lundby Närsjukhus, Carlanderska sjukhuset, Frölunda Specialistsjukhus, Habilitering och Hälsa, Kungälvs sjukhus samt Närhälsan i Göteborg och Södra Bohuslän.

Basal hygien   Blod och kroppsvätskor
lista Riktlinje Grundläggande vårdhygieniska principer 
listelement  Arbetskläder
listelement  Basala hygienrutiner 
listelement Punktdesinfektion 
listelement  Handskar
 
listelement  Stick- och skärskador, förebyggande åtgärder
listelement  Stick- och skärskador, åtgärder vid inträffad skada eller exponering
- anpassad virologremiss för personal
- anpassad virologremiss för patient
listelement   Hantering av blod och kroppsvätskor
listelement  Injektionsläkemedel - infektionsförebyggande åtgärder
   
Städning och rengöring   Desinfektion/Huddesinfektion
 lista  Riktlinje städning och rengöring - vårdpersonalens ansvar
  - Checklista -  städning av patientnära ytor 
  (välj liggande utskrift)
- Checklista - städning i vårdnära lokaler
 
(välj liggande utskrift)
 listelement Städning och rengöring av patientnära ytor
 listelement Städning och rengöring av utrustning som delas mellan patienter
 listelement Slutstädning
 listelement Städning och rengöring på mottagningar
 listelement  Leksaker
 
 listelement Kemtekniska produkter för hand, hud, ytor   Inköpsnytt Marknadsplatsen, VGR
 listelement  Incidin OxyFoam S Bruksanvisning
 listelement  Loggbok med checklista för spol- och diskdesinfektor
 listelement 

Preoperativ helkroppsdesinfektion
- Tvättinstruktion Descutan, på svenska
- Tvättinstruktion Descutan, på fler språk
- Tvättinstruktion Hibiscrub, på svenska
- Tvättinstruktion Hibiscrub, fler språk
Descutantvätt, instruktionsfilm på svenska

Luftburen smitta och droppsmitta   Tarm- och livsmedelsburen smitta
lista  Riktlinje luftburen smitta och droppsmittta
listelement  Smittsam tuberkulos
listelement  Mässling
listelement  Vattkoppor eller bältros
listelement  Influensa
listelement Influensa - tilläggsåtgärder vid utbrott på vårdenhet
listelement  Loggbok vid influensa (misstänkt och/eller konstaterad)
listelement  Kikhosta
listelement  RSV-infektion hos barn
listelement  Lathund - upphandlade andningsskydd
listelement
Legionellainfektion 

Mers  

 
lista  Riktlinje vård av patient med diarré
listelement  Virusgastroenterit - generella åtgärder
listelement  Virusgastroenterit - inkuberad patient
listelement  Virusgastroenterit - tilläggsåtgärder vid utbrott
listelement  Lathund - definitioner virusgastroenterit
listelement  Loggbok vid virusgastroenterit
listelement  Virusgastroenterit samlingssida
listelement  Clostridium difficile
listelement  Hepatit A
listelement  Enteral nutrition
listelement  Lathund - Livsmedel för kraftigt immunsupprimerade patienter
listelement  Livsmedelshantering på vårdenhet
Övriga smittämnen    Särskilda rutiner och handhavanden
  Creutzfeldt-Jakobs sjukdom  Sv Förening för vårdhygien
listelement  Viral hemorragisk feber (t ex ebola) (inkl checklista för av- och påklädning av personlig skyddsutrustning)
listelement  ESBL
listelement  ESBLCARBA
listelement  Karbapenemresistent Acinetobacter,vård av patient
listelement  MRB (multiresistenta bakterier)
listelement  MRSA 
Multiresistent Pseudomonas, vård av patient
listelement  Skabb   Vårdhandboken
listelement  VRE
 
Utbrott av smittsam sjukdom inom SU
listelement  CVK - översikt   Vårdhandboken
listelement  Punktion/injektion och inläggning av material som penetrerar hud  
listelement  Kateterisering och sköljning av urinblåsa
listelement  Operationsenhet, infektionsförebyggande åtgärder
listelement Oxygenbehandling - översikt  Vårdhandboken
listelement  Postoperativa sår
listelement  PVK - översikt   Vårdhandboken
listelement Ren och steril rutin utanför operationsenhet   Vårdhandboken
listelement  Lathund - Upphandlad skyddsutrustning 
listelement  Lathund personalinfektioner
listelement  Samverkan mellan tekniker, hantverkare och sjukvård
uiqt|wBtw||i5%wipty%vq{|H%vozmoqwv5{mtw||i5%wipty%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{m