Vårdhygiens verksamhet - Vårdhygien, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vårdhygiens verksamhet

Vårdhygiens roll innebär att som sakkunniga samarbeta och stödja verksamheterna i det egna arbetet för att förebygga uppkomst och spridning av vårdrelaterade infektioner.

Det innebär bland annat att som expertenhet

 • samarbeta med vårdgivaren för att förebygga vårdrelaterade infektioner och uppfylla kraven på en god hygienisk standard i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen.
 • vara rådgivande till centrala beslutsfattare i vårdhygieniska frågor.
 • informera, utbilda och vara rådgivande i vårdhygieniska frågor gentemot samtliga personalkategorier.
 • utarbeta vårdhygieniska rutiner och riktlinjer, som stöd för arbetet i vården.
 • medverka i utvecklings- och kvalitetsarbete samt bedriva forskning inom ämnesområdet.
 • verka för att infektionsregistrering utförs och följs upp inom respektive verksamhet.
 • medverka vid utredning i samband med vårdrelaterade infektioner.
 • epidemiologiskt övervaka mikroorganismer av speciellt vårdhygieniskt intresse, till exempel calicivirus, Legionella och antibiotikaresistenta bakterier.
 • handlägga och kartlägga utbrott orsakade av exempelvis calicivirus eller resistenta bakterier.
 • genom omvärldsanalys övervaka infektionsläget.
 • vara rådgivande vid planering av om- och nybyggnation.
 • vara rådgivande vid upphandling av medicintekniska produkter.
 • vara rådgivande gällande desinfektions- och steriliseringsmetoder.
 • vara rådgivande i frågor gällande hantering av livsmedel, tvätt, riskavfall och städning.

Hos oss tjänstgör hygienläkare, hygiensjuksköterskor och hygientekniker. Vi har ett nära samarbete med Smittskyddsenheten, Klinisk mikrobiologi och Infektion. I nuläget ger vi vårdhygienisk rådgivning till personal inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Angereds Närsjukhus, Capio Lundby Närsjukhus, Carlanderska sjukhuset, Frölunda Specialistsjukhus, Habilitering och Hälsa, Kungälvs sjukhus, primärvård samt kommunal vård och omsorg i Göteborg och södra Bohuslän.

Vårdhygien tillhör organisatoriskt  verksamhetsområdet Klinisk mikrobiologi.Guldhedsgatan 10a
Illustration Eva Skyman

uiqt|wBtw||i5%wipty%vq{|H%vozmoqwv5{mtw||i5%wipty%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{m