Länkar - Vårdhygien, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Länkar

Resurser  
Klinisk mikrobiologi SU Provtagningsanvisningar mm
Centers for disease control and prevention (CDC), USA Omfattande information om infektionssjukdomar
European antimicrobial Resistance Surveillance Systems (EARSS) Projekt för att kartlägga resistensläget i Europa främst för Streptococcus pneumoniae och Staphylococcus aureus
Eurosurveillance Ger ut Eurosurveillance Weekly och Eurosurveillance Monthly om smittskydd och epidemiologi
Fakta om smittsamma sjukdomar Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten Nationell kunskapsmyndighet med övergripande ansvar för folkhälsofrågor.
 INFPREG Kunskapscentrum för infektioner under graviditet
IVA-STRAMA Information om resistensläget för bakterier i IVA-miljö
Smittskydd Västra Götaland  
 Socialstyrelsen  
Statens Seruminstitut Statlig myndighet i Köpenhamn

STRAMA, nationella
STRAMA, Västra Götaland
STRAMA SU (intern länk)

Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskning av antibiotikaresistens. Antibiotikakonsumtion och epidemiologiska data.
Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH) Mer om Svensk Förening för Vårdhygien och hur du kan bli medlem 
 Vrissrapport

Intern länk till rapportering av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler

Vårdhandboken  
   
Dokument  
Att förebygga vårdrelaterade infektioner Ett kunskapsunderlag. Socialstyrelsen
Utförligt kompendium för smittförande avfall och läkemedelsavfall - sortering paketering och märkning

 

Egenkontroll av livsmedelshantering för vårdavdelningar inom SU (intern länk)
Byggenskap och vårdhygien Dokument från Svensk Förening för Vårdhygien om vårdhygieniska aspekter vid ny- och ombyggnation samt renovering av vårdlokaler
Städning i vårdlokaler Dokument från Svensk Förening för Vårdhygien. Vårdhygieniska riktlinjer och rekommendationer för städ- och vårdpersonal.
Tillgång till vårdhygienisk kompetens - rekommendation som stöd för vårdgivarnas arbete med att förebygga vårdrelaterade infektioner Socialstyrelsen 2011
Vinterkräksjuka i vården. Kunskapsunderlag för att minska spridningen av norovirus Ett kunskapsunderlag. Follkhälsomyndigheten
Vårdhygieniska krav vid upphandling av medicintekniska produkter mm  
uiqt|wBtw||i5%wipty%vq{|H%vozmoqwv5{mtw||i5%wipty%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{m