Ansvarsfördelning - Vårdhygien, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ansvarsfördelning


Vårdhygieniska rutiner inom kommunal vård och omsorg i Göteborg och södra Bohuslän


Kunskap om vårdhygieniska rutiner är en förutsättning för att förebygga uppkomst av vårdrelaterade infektioner. Vårdmiljöer är särskilt känsliga för spridning av mikroorganismer då vårdtagarna är mottagliga på grund av ett nedsatt immunförsvar eller förändringar i den normala bakteriefloran vid antibiotikabehandling.

Målsättningen är att genom ökad kunskap hos personalen förhindra uppkomsten av vårdrelaterade infektioner och förhindra smittspridning.

Ansvar

Vårdgivaren har enligt hälso- och sjukvårdslagen ansvar för att bedriva en god och säker vård med en god hygienisk standard.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har ansvar för

 • att rutiner och riktlinjer finns upprättade enligt gällande lagstiftning
 • att bevaka förekomsten av vårdrelaterade infektioner
 • att ge information till verksamheten
 • att uppföljning sker av tillämpningen avseende gällande rutiner och riktlinjer

Enhetschef/arbetsledare har ansvar för

 • att vara väl förtrogen med vårdhygieniska rutiner och riktlinjer
 • att rutiner och riktlinjer finns tillgängliga för all personal
 • att samtlig personal vid introduktion får kunskap om gällande rutiner och riktlinjer
 • att regelbunden utbildning och information sker
 • att arbetsrutiner anpassas enligt vårdhygieniska rutiner i samråd med sjuksköterska/arbetsterapeut och/eller MAS/MAR

Sjuksköterska har ansvar för

 • att vara väl förtrogen med vårdhygieniska rutiner och riktlinjer
 • att bedöma och förebygga risk för smittspridning
 • att informera personal och enhetschefer/arbetsledare om lämplig arbetsmetod i olika situationer
 • att handleda personal
 • att rapportera avvikelser
 • att meddela MAS och enhetschef vid misstanke om pågående smittspridning, t ex influensa, magsjuka
 • att meddela MAS vid förekomst av t ex multiresistenta bakterier (MRB), blodburen smitta, smittsam tuberkulos

Vårdpersonal har ansvar för

 • att inhämta vårdhygienisk kunskap
 • att vara väl förtrogen med och tillämpa gällande hygienrutiner och riktlinjer
 • att rapportera misstänkt smittspridning till sjuksköterska/enhetschef

MAS/enhetschef/sjuksköterska håller hygiensjuksköterskan underrättad vid behov.

 

uiqt|wBtw||i5%wipty%vq{|H%vozmoqwv5{mtw||i5%wipty%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{m