4. Olika grader av renhet - Vårdhygien, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

4. Olika grader av renhet


Vårdhygieniska rutiner inom kommunal vård och omsorg i Göteborg och södra Bohuslän


Olika behandlingar och ingrepp kräver olika grader av mikrobiell renhet hos det material eller den utrustning som behövs för arbetsuppgiften. Detta med hänsyn till den eventuella infektionsrisk som kan uppstå vid ingreppet/behandlingen.

De olika tekniska hjälpmedel som är nödvändiga för diagnos, behandling, vård och rehabilitering benämns gemensamt medicintekniska produkter.

För medicintekniska produkter finns tre definierade renhetsgrader: rent - höggradigt rent – sterilt.

Rent

Begreppet rent innebär att något är ”för ögat synligt rent”.
Denna renhetsgrad uppnås genom mekanisk rengöring med rengöringsmedel och vatten av föremål/produkter som används på hel hud. Exempel kan vara blodtrycksmanschett och stetoskop. Om de använts vid vård eller behandling av en vårdtagare med pågående infektion där det finns risk för förorening skall de desinfekteras i samband med rengöring. 

Höggradigt rent

Begreppet höggradigt rent betyder att föremål har behandlats så att de inte medför risk för smittspridning. De skall vara fria från sjukdomsalstrande bakterier.

Höggradigt  rena instrument och artiklar exempelvis pincett, sax, kompresser används bland annat vid såromläggning och insättning av kateter, det vill säga då man inte tränger igenom hud eller slemhinna.

Bästa metod för att uppnå höggradigt rena föremål är att rengöra och desinfektera i en diskdesinfektor. 

Sterilt

En steril produkt är fri från levande mikroorganismer eller har högst en levande mikroorganism per en miljon produkter. Detta krav ställs på föremål som skall tränga igenom hud eller slemhinna eller som genomströmmas av vätskor som normalt tillförs sterila områden. Exempel är kirurgiska instrument för ingrepp, infusionsaggregat, injektionssprutor och kanyler.

För att ett föremål skall betraktas som sterilt måste det genomgå en steriliseringsprocess. En vanlig och miljövänlig steriliseringsmetod i vården är ångautoklavering.

Förvaring av sterila och höggradigt rena produkter

Förpackningar med sterilt och höggradigt rent materiel skall helst förvaras i särskilt rum eller stängt skåp innan de tas in till eller hem till vårdtagaren. De skall skyddas från fukt, damm och annan nedsmutsning. Om stora temperaturskillnader förekommer i kombination med fukt kan kondens bildas inuti en steril förpackning. Då kan innehållet inte längre betraktas som sterilt.

Omläggningsmateriel bör helst förvaras i sin ursprungsförpackning. Överflyttning till mindre kartonger eller dylikt kan öka risken för förorening och förkortar hållbarheten.

Höggradigt rena instrument och omläggningsmateriel kan till exempel förvaras i plastlådor eller rostfria förvaringslådor med lock. Lådorna skall kunna rengöras/desinfekteras i spol-  eller diskdesinfektor.

OBS! All hantering av sterilt och höggradigt rent gods skall ske med desinfekterade händer.

Utskriftsversion

uiqt|wBnzmlmzqki5pq{{iH%vozmoqwv5{mnzmlmzqki5pq{{iH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{m