Aktuellt - Vårdhygien, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Aktuellt

2010-07-05

Aktuellt

 • Nytt om smittspridning VRE

  19 april 2018

  Information från Folkhälsmyndigheten om smittspridning av VRE mellan sjukhus i Sverige. Folkhälsomyndigheten - nyhet VRE ...

 • Nytt desinfektionsmedel!

  03 april 2018

  Produktvisning av Incidin OxyFoam S kommer att ske på följande platser och tider: Kungälvs sjukhus 18 april, kl 11-14, huvudentrén Sahlgrenska Universitetssjukhuset: Östra 19 april, kl 11-14 utanför Gastronomen Sahlgrenska 24 april, kl 11-14 utanför......

 • Utbrott av VRE i landet!

  12 mars 2018

  På flera håll i landet pågår utbrott av VRE (Vankomycinresistenta enterockocker) . Vi vill därför påminna om vikten av grundläggande vårdhygieniska principer .  Eftersom VRE är en bakterie som trivs och överlever länge i miljön, är det som alltid vikti......

 • Hygienkörkortet nu i Lärplattformen

  05 mars 2018

  Hygienkörkortet har nu flyttat in i Lärplattformen (se länk nedan) och det ”gamla” hygienkörkortet har släckts på webben. Anställda använder numera sitt VGR-id för att genomföra hygienkörkortet och kommer att få en årlig påminnelse om att detta görs.......

 • Vårdhygien ger flera utbildningar under våren 2018

  26 januari 2018

  Utbildning i vårdhygien inom endoskopi ges den 21 februari och flera utbildningstillfällen med riktade grundkurser i vårdhygien erbjuds. För information och anmälan se under fliken "Utbildning" ...

 • Ökad uppmärksamhet på mässling!

  13 december 2017

  Vårdhygien uppmanar till ökad uppmärksamhet på mässling då ett fall nyligen har diagnosticerats i Göteborg, se ytterligare information på Smittskyddets hemsida . Misstänkt mässling hos icke-immuna personer som söker med feber, ögonirritation, torrhosta......

 • Ökad förekomst av salmonella

  28 november 2017

  Patient med diarré och misstanke om infektionsorsak – var frikostig med provtagning både avseende bakterie- och virusdiagnostik. Vid vård av patient med diarré följ riktlinje Vårdhygien vid vård av patient med diarré .  Faeces bakteriediagnostik  ......

 • Vårdhygien tar bort egen rutin för inläggning och skötsel av CVK

  20 november 2017

  Från och med 2017-11-20 tas Vårdhygiens rutin för inläggning och skötsel av CVK bort. Istället hänvisar vi till Vårdhandbokens kapitel. Förändringen innebär att vår rekommendation om lokal tvätt med klorhexidintvål (DesCutan, Hibiscrub) vid inläggning......

 • Nominera till Svenska Hygienpriset 2018!

  13 november 2017

  Nominera någon som har åstadkommit en förändring! Vårdrelaterade infektioner är ett känt problem inom all vård och omsorg. Det förebyggande arbetet är viktigt. Svenska Hygienpriset tillfaller organisation, företag, arbetsplats eller enskild person som......

 • Influensan är snart här!

  01 november 2017

  Förra årets influensasäsong drabbade sjukvården hårt. Tänk på att även individer med milda influensasymtom kan vara smittsamma. Smittskydd VGR och Vårdhygien SU anser att vård- och omsorgspersonal som arbetar nära känsliga personer bör erbjudas......

 • Vinterkräksjuka - säsongen har startat

  20 oktober 2017

  Antalet sökningar som är relaterade till vinterkräksjuka ökar på 1177 (Vårdguidens webbplats). Vårdhygien uppmanar till observans för att snabbt identifiera misstänkta fall av calici. Vid symtom i form av kräkning och eller diarré och misstanke om......

 • Reviderad rutin - Multiresistenta bakterier (MRB), screenodling av patient

  11 oktober 2017

  Tidsgräns för screenodling av barn är nu samma som för övriga patienter d v s 1 (ett) år. Läs mer i reviderad rutin Multiresistenta bakterier (MRB), screenodling av patient För att säkerställa att provtagning utförs från samtliga lokaler finns färdiga......

 • Grundkurser i vårdhygien hösten 2017

  06 oktober 2017

  Det finns platser kvar på höstens riktade grundkurser i vårdhygien med innehåll om: Grundläggande principer inom vårdhygien med syfte att förebygga uppkomst av vårdrelaterade infektioner och förhindra smittspridning Öka kunskapen kring riskfaktorer för......

 • Hajj

  01 september 2017

  Den 30 augusti - 4 september i år pågår hajj, den muslimska vallfärden till Mecka. Sedan 2012 pågår smittspridning av mers i Saudiarabien och även om risken är liten att någon smittas i samband med hajj är det viktigt att vara uppmärksam på personer me......

 • Ha koll på vårdrelaterade infektioner!

  20 juni 2017

  Nu är årets första kvartalsrapport från Avdelningen patientsäkerhet vid Koncernkontoret här. Till kvartalsrapporten ...

 • 5 frågor och svar om mässling och mässlingsvaccination

  09 juni 2017

  Med anledning av att Smittskydd Västra Götaland under en tid har utrett mässlingsutbrott i Trestadsområdet har de under torsdagen publicerat 5 frågor och svar om mässling och mässlingsvaccination på sin hemsida.

 • Fler fall av mässling i Västra Götaland

  01 juni 2017

  Det finns nu sammanlagt fyra mässlingsfall som alla har smittats i Fyrbodal. Bland de insjuknade finns både barn och vuxna. Flera av fallen har smittats i vårdmiljö. Det finns risk för att nya fall kan tillkomma. Viktigt med ökad uppmärksamhet Misstänk......

 • Mässlingsfall i VGR - viktigt med ökad uppmärksamhet

  19 maj 2017

  Smittskydd Västra Götaland utreder, tillsammans med Vårdhygien NÄL, ett säkerställt och ett misstänkt fall av mässling. Ett av fallen kan ha smittats i vårdmiljö. Det finns risk för att nya fall kan tillkomma. Misstänk mässling hos icke-immuna personer......

 • Handhygienens dag 5 maj!

  04 maj 2017

  Rena händer räddar liv! Handhygienens dag ...

 • Nytt om MRB

  10 april 2017

  Ett flertal rutiner för multiresistenta bakterier har reviderats. Två nya rutiner har tillkommit: Multiresistent pseudomonas, vård av patient Karbapenemresistent bakterier, vård av patient  Båda ingick tidigare i rutinen, ESBLCARBA och multiresistenta......

 • Ny riktlinje - Grundläggande vårdhygieniska principer

  10 april 2017

  Riktlinjen innehåller de rutiner och principer som gäller vid all vård för att förhindra smittspridning och förebygga vårdrelaterade infektioner. Syftet är att förtydliga att grundläggande principer gäller oavsett kännedom om specifik smittsam sjukdom......

 • Ny riktlinje

  30 mars 2017

  Vårdhygien har utarbetat en ny riktlinje som stöd vid utbrott av smittsam sjukdom på SU. Riktlinjen tydliggör lednings- och samverkansformer vid utbrott och kompletterar sjukhusets beredskapsplan. Utbrott av smittsam sjukdom inom SU ...

 • Mässling - var uppmärksam på symtom!

  17 mars 2017

  Flera fall av inhemsk mässling har rapporterats de senaste veckorna. Samtidigt rapporteras det om mässlingsfall i flera europeiska länder. Vi uppmanar därför till ökad uppmärksamhet på mässlingssymtom; feber, ögonirritation och torrhosta. Efter någon d......

 • Byggenskap och vårdhygien - BOV

  15 september 2016

  Nu är 3:e upplagan av Byggenskap och vårdhygien - BOV publicerad

 • Ny riktlinje om diarré

  22 april 2016

  Vårdhygien har utarbetat en ny riktlinje för vård av patient med diarré

 • Riktlinje Luftburen smitta och droppsmitta

  22 mars 2016

  Vårdhygien har utarbetat en riktlinje för smitta via luftvägarna

 • Ökad kontakt med omvärlden - en utmaning för vården

  12 november 2015

  Kontakten med omvärlden ökar, både genom vårt eget ökade resande och genom de flyktingströmmar vi nu ser.  Vårdhygien vill därför påminna om vikten av att följa basala hygienrutiner med punktdesinfektion kompletterat med städrutiner för vårdpersonal.......

 • Inför influensasäsong 2015-2016

  02 november 2015

  Vaccinationsstart för influensa i Västra Götaland är tisdagen den 3 november. Vaccinationsstrategin syftar till att skydda grupper med ökad risk för allvarlig influensasjukdom och svåra följdsjukdomar. För mer information se  Smittskydd Västra Götaland......

 • Hygienkörkortet

  10 juli 2015

  Samtliga frågor i Hygienkörkortet har nu bytts ut - testa gärna dina kunskaper på nytt! ...

 • "Städrutin för vårdpersonal" har ersatts av ny riktlinje

  03 juli 2015

  Direktivet "Städrutin för vårdpersonal" har ersatts av riktlinjen "Vårdpersonalens ansvar för städning och rengöring" med tillhörande rutiner som ersätter bilagorna i det tidigare direktivet. Endast mindre innehållsmässiga förändringar är gjorda. ...

 • Rätt klädd på jobbet

  24 juni 2015

  Broschyren "Rätt klädd på jobbet" har utgått i sin tryckta version och går inte längre att beställa. Den finns nu tillgänglig för utskrift från Vårdhygiens webbsida.  Till broschyren för utskrift   ...

 • Legionella - förebyggande åtgärder

  23 juni 2015

  I stillastående vatten bildas biofilm med risk för tillväxt av bakterier. Legionellabakterier i vatten kan överföras till luftvägarna i samband med duschning och orsaka en livshotande och svårbehandlad lunginflammation hos mottagliga individer. Efter......

 • Glöm inte reseanamnes!

  16 juni 2015

  Resandet ökar sommartid så Vårdhygien önskar därför påminna om vikten av reseanamnes. Läs mer om aktuella utbrott.

 • Hygienrutiner vid vård av patient med Clostridium difficile-enterit

  19 mars 2015

  Clostridium difficile har nyligen uppmärksammats i media. Vi påminner därför om de vårdhygieniska rutiner som gäller för vård av patient med Clostridium difficile-enterit . Patienter med diarré ska alltid vårdas på enkelrum  med egen toalett. Om enkelr......

 • Multiresistenta bakterier (MRB) - kontrollodling av patient. Vårdhygieniska rutiner är ändrade mars 2015

  04 mars 2015

  Den viktigaste framgångsfaktorn för att begränsa smittspridning av multiresistenta bakterier är att konsekvent följa grundläggande vårdhygieniska rutiner. Smittspridningen inom vården har minskat sedan början av 2000-talet, vilket talar för att......

 • Influensaaktiviteten ökar

  19 februari 2015

  Influensaaktiviteten har ökat kraftigt de senaste veckorna. Patient som insjuknar på avdelning ska flyttas till enkelrum. Exponerade medpatienter, det vill säga patienter som delat rum med influensasjuk, ska bedömas för eventuell profylaktisk behandlin......

 • Ny rutin mässling och reviderad rutin hepatit A

  09 februari 2015

  Ny rutin   Vårdhygien vid mässling Reviderad rutin   Vårdhygien vid hepatit A-infektion Ersätter pm "Smittutredning och vård av patient med hepatit A-infektion, senast reviderad 2013-09-12. Bakgrundsinformation och avsnittet om postexpositionsprofylax ......

 • Vinterkräksjuka - vårdhygieniska rutiner vid virusgastroenterit är uppdaterade 2015

  03 februari 2015

  Viktiga framgångsfaktorer för att begränsa smittspridning av virusgastroenterit är att snabbt identifiera misstänkta fall och vid behov isolera patienter samt avdela personal som enbart vårdar dessa (kohortvård). Detta har fungerat väl och är fortfaran......

 • Säsongen för vinterkräksjuka har startat!

  28 november 2014

  Nu har sökningarna om vinterkräksjuka på 1177 Vårdguiden blivit så pass många att de markerar att säsongen har börjat. De närmaste veckorna kan man därför förvänta sig en ökning av antalet smittade, både i samhället och i vården meddelar Folkhälsomyndi......

 • Influensavaccination av hälso- och sjukvårdspersonal

  28 oktober 2014

  Liksom tidigare är det verksamhetschefen som avgör om personalen ska erbjudas vaccination.

 • Ebola - ökad vaksamhet behövs i vården

  08 oktober 2014

  All sjukvårdspersonal behöver känna till den viktigaste åtgärden för att förhindra smittspridning om en ebolasmittad patient söker sjukvård: Ställ rätt frågor från början!

 • Handläggning av misstänkta fall av Ebola

  08 augusti 2014

  Information från Smittskydd Västra Götaland Risken att det pågående utbrottet av Ebola i Västafrika ska spridas till Sverige är mycket liten. I det fall någon enstaka resenär kommer hit och blir sjuk har Socialstyrelsen utarbetat rekommendationer till......

 • Multiresistenta bakterier (MRB)

  10 juni 2014

  Direktiven om resistenta bakterier (MRSA, VRE, ESBL CARBA ) har reviderats och anpassats till ny rutinmall. Detta innebär att det som tidigare var bilagor i direktiv/handlingsplaner nu är självständiga rutiner. Innehållet i de bilagor som fanns i alla......

uiqt|wBtw||i5%wipty%vq{|H%vozmoqwv5{mtw||i5%wipty%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{m