Kvalitetssystem - Ackreditering - Laboratoriemedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Kvalitetssystem - Ackreditering

Kvalitetsledningssystem - Ackreditering

Laboratoriemedicin inom Område 4 vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset omfattar verksamheterna Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Klinisk kemi, Klinisk mikrobiologi samt Klinisk patologi och genetik. Laboratoriemedicin svarar för kvalificerad medicinsk diagnostik, blodförsörjning, forskning, utveckling och utbildning inom dessa discipliner. Verksamhetens utveckling sker i nära samarbete med Göteborgs universitet

Laboratoriemedicin har sedan 2007 en gemensam ackreditering med ett gemensamt kvalitetsledningssystem, vilket ska leda till både ökad effektivitet och en ökad samhörighet inom Laboratoriemedicin, SU.

SWEDAC är ett nationellt ackrediteringsorgan som kompetensbedömer och fortlöpande prövar om laboratorierna uppfyller kraven för att utföra de analyser som de ackrediterats för. Kompetensbedömningen sker mot internationella standarder och för Laboratoriemedicin sker bedömningen mot en sektorsspecifik standard, SS-EN ISO 15 189 Kliniska laboratorier – Särskilda krav på kvalitet och kompetens.

Vidmakthållandet av status som ackrediterat laboratorium är ett gemensamt ansvar för laboratoriets alla medarbetare och ett led i förbättrad patientsäkerhet. Aktuell lista över ackrediterade analyser/undersökningar och mätosäkerhet kan erhållas från respektive laboratorium.

Intyg som vidimerar laboratoriets ackreditering 

För ytterligare information var god kontakta kvalitetsansvarig för respektive verksamhet: 

Laboratoriemedicin Annika Hallgren 070-0852520
Klinisk immunologi och 
transfusionsmedicin
Karin Lund
Inger Lekman
031-3426767
031-3427337
Klinisk mikrobiologi - bakteriologi Bertil Kaijser 031-3424908
Klinisk mikrobiologi - virologi Kristina Retteli 031-3424752
Klinisk kemi Lars Hynsjö 031-3421274
Klinisk patologi och genetik Christina Olsson
Annika Hallgren 

070-0823844
070-0852520 

uiqt|wB&jwlqt5pioo{|zwuH%vozmoqwv5{mjwlqt5pioo{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBxm|mz5ormz|{{wvH%vozmoqwv5{mxm|mz5ormz|{{wvH%vozmoqwv5{m