Vanliga frågor - Klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vanliga frågor

Om Du har några frågor om klinisk mikrobiologi kan Du kontakta oss via telefon eller e-post.

Vi kan dock inte besvara frågor från enskilda patienter avseende diagnostik eller behandling, utan hänvisar då till behandlande läkare.

Din fråga kan också finnas besvarad nedan.


Vi har tagit prov men inte fått något svar - vad kan det bero på?

Det tar vanligen en - tre dagar för en odlingsanalys att bli klar. Därför kan svaret dröja. Läs i analyslistan för respektive analys hur lång tid det vanligtvis tar.

En annan förklaring kan vara att många patienter byter avdelning under sjukhusvistelsen och svaret går till den enhet som anges på remissen.

Nytt provsvar kan lämnas från laboratoriet. Kontakta Kundtjänst.


Jag har fått ett provsvar som jag inte förstår. Vem kontaktar jag?

På remisserna står oftast namn på ansvarig läkare. Alternativt klickar du på Kontakt


Kan vi få komma till laboratoriet på studiebesök?

I viss omfattning tar vi emot grupper för besök på laboratoriet. Kontakta våra informatörer för studiebesök.


När är laboratoriet öppet?

Se vidare under Öppettider.


Det är fel på fakturan vi fått.

Ring fakturaservice 031- 342 4608 och för fram dina synpunkter.


Hur länge kan ett prov stå i kylskåp innan det skickas?

Så kort tid som möjligt, men ej över 24 timmar.


Hur mycket serum behövs för ett serologiprov?

Vanligen behövs 1 - 2 ml blod eller serum. Vissa metoder kräver mindre volymer. Se i Provtagningsanvisningar och Analyslistan.


När i sjukdomsförloppet bör antikroppsprover tas?

För att kunna dra relevanta kliniska slutsatser av serologiska analyser krävs oftast akutserum och konvalescentserum 1- 4 veckor senare. Intervallets längd är beroende av vilken analys det gäller. En ökning av antikroppsmängden mellan det första och andra provet tyder på aktuell infektion.


Varför resistensbestämmer vi inte alla bakterier?

Resistensbestämning görs på bakterier som bedöms som relevanta. De medel som testas är valda med hänsyn till infektionstyp, bakterie och läkemedelskommitténs rekommendationer. Hänsyn tas också till angivna önskemål på remissen. Klicka även på Antibiotika för mer information.


Hur skickas en biopsi?

I ett sterilt rör, gärna med lite (ungefär 1 ml) steril fysiologisk koksalt. Utan vätsketillsatsen är det risk att biopsin torkar och eventuella bakterier dör under transporten till laboratoriet.


Vilken är den minsta mängd blod som kan användas till en blododling?

I prov från ett litet barn kan man få nöja sig med 0,5 ml blod som sprutas ned i PediBact-flaska. Små mängder blod ger dock lägre känslighet i analysen. Från vuxna rekommenderas totalt minst 30 ml blod. Vanligen tar man 20 ml blod per provtagningstillfälle och totalt två provtagningar, d.v.s. 2 aeroba och 2 anaeroba flaskor tas per septikemiepisod.


Hur lång tid bör det gå mellan två blododlingar?

Det behöver inte gå någon speciell tid mellan de två tillfällena. Det ökar inte utbytet. Gör det praktiskt t. ex. ta 20 ml blod ur ena armbågsvenen. Ta sedan (efter desinfektion ) 20 ml ur den andra armbågsvenen. Tiden emellan blir då bara några minuter.


Vad betyder bokstaven E. i E. coli?

Bokstaven E. är en förkortning av Escherichia. Bakterien är uppkallad efter den österrikiske barnläkaren Theodor Escherich. Klicka på Utbildning om du vill veta mer om bakterier, svampar och parasiter.


På vår avdelning har vi flera patienter som har fått diarré. Var får vi hjälp?

Kontakta Vårdhygien som kan ge råd och hjälpa till med eventuell smittutredning.


Vilka antibiotika är bäst att använda?

Kontakta gärna laboratoriets läkare för diskussion. Klicka på Kontakt för telefonnummer. Du kan också klicka på Antibiotika för att få veta mera. Klicka även på Länkar för att få mer information.


Ska man använda kolade pinnar till alla odlingar?

Nej. Numera används E-swab med blå, rosa eller orange kork.


Vad betyder PCR?

PCR betyder Polymerase Chain Reaction och är en molekylärbiologisk teknik för att påvisa DNA och RNA hos bakterier eller virus. I stället för att använda odling kan man amplifiera (mångfaldiga) genetiskt material från organismen. Klicka även på PCR.


Vad betyder MRSA?

Förkortningen MRSA står för Meticillin Resistant Staphylococcus aureus. Detta innebär att stafylokocken är resistent mot methicillin och andra isoxazolylpenicilliner. Mekanismen är att bakterien har ändrat sina penicillinbindande proteiner i cellväggen så att antibiotikamolekylerna passar sämre. Bakterien blir resistent inte bara mot all penicilliner utan även mot cefalosporiner och karbapenemer. Med hygienåtgärder och smittutredningar försöker man hålla den svenska sjukvården fri från MRSA. Klicka på Vårdhygien för mer information.


Vad betyder KNS?

Förkortningen KNS står för KoagulasNegativa Stafylokocker. Detta är ett samlingsnamn för många olika lågvirulenta stafylokocker. Det finns ett 20-tal olika. Vanligast är Staphylococcus epidermidis. I rutindiagnostiken är det sällan kliniskt motiverat att lägga ned arbete på att typa dessa noggrannare. Därför har begreppet KNS införts som samlingsnamn. Den mer virulenta Staphylococcus aureus är koagulaspositiv.


Fler frågor? Kontakta oss via telefon eller   eller   .

 

uiqt|wBjis|tij5{}H%vozmoqwv5{mjis|tij5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB%vqzwtwomv5{}H%vozmoqwv5{m%vqzwtwomv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wBnzqli5|pwzvjmzoH%vozmoqwv5{mnzqli5|pwzvjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{m