Parasiter

A B C D E F G H I J K L M N O
P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö  

 

Acanthamoeba species
Acanthamoeba är en sorts amöba, som förekommer jord och vatten. Den kan orsaka ögoninfektioner och har speciellt varit ett problem för linsbärare. Hos immunsupprimerade patienter har i sällsynta fall granulomatös encephalit rapporterats.

Ancylostoma duodenale
Ancylostoma duodenale är en hakmask som ingår i nematoder (rundmaskar). Necator americanus är närbesläktad. Förekommer i tropiska och subtropiska fuktiga klimat. Larven penetrerar huden och kan vid massiv infektion ge klåda och inflammation. Allergiska symtom från lungor kan förekomma. Viktigast är anemin vid massiv infektion.

Ascaris lumbricoides
Ascaris lumbricoides, spolmask, tillhör nematoderna (rundmaskar). Förekommer i de flesta länder. Högt antal maskar i tarmen kan ge ospecifika symtom, ibland även ileus. Nutritionsproblem kan förekomma hos barn. I sällsynta fall kan eosinofila lunginfiltrat förkomma. 

Brugia malayi se Filaria

Cryptosporidium species
Cryptosporidium är intestinala protozoer som förekommer globalt. Orsakar övergående enterit hos immunfriska, speciellt individer med kreaturskontakt. Kan hos immundefekta patienter t ex HIV-patienter ge kroniska diarrétillstånd.

Cystor och maskägg
Cystor och maskägg är ett samlingsbegrepp vid parasitologisk faecesdiagnostik. Analysen kan påvisa cystor av Entamoeba histolytica och Giardia lamblia samt ägg av Taenia, Ascaris, hakmask, Trichuris, flundror (trematoder) inklusive Schistosoma.

Adult mask eller delar därav förekommer framför allt vid Taenia- och Ascaris-infektion. 

Diphyllobotrium latum
Diphyllobotrium latum, fiskbinnikemask, tillhör bandmaskar (cestoder). Förekommer i tempererade klimat i anslutning till sött och bräckt vatten. Människan smittas genom att äta rå infekterad fisk. Inhemska fall är ovanliga. Som regel inga karaktäristiska symtom. B12 brist- anemi kan dock ses i enstaka fall. 

Echinococcus
Echinococcus tillhör bandmaskarna och finns i större delen av världen. Vanlig i Medelhavsländerna, Sydamerika, Sydasien och sydöstra Australien. Hos människa kan cystor i levern uppstå, men även lungor och andra organ kan angripas. Differentialdiagnos till cancer.

Entamoeba dispar
Entamoeba dispar är en intestinal protozo som i mikroskopi inte kan skiljas från Entamoeba histolytica. E.dispar är apatogen till skillnad från E. histolytica. Patientens symtom bild kommer att avgöra handläggningen.

Entamoeba histolytica
Entamoeba histolytica är en intestinal protozo som förekommer i hela världen där man har dålig hygien. E. histolytica förekommer i två former: en aktiv rörlig trofozoit och en vilande cystform. Asymtomatisk infektion förekommer i ca 90%. Symtomgivande infektion är amöbadysenteri. Även diffus hepatit och leverabscess kan förekomma.

Enterobius vermicularis
Enterobius vermicularis, springmask, tillhör nematoderna (rundmaskarna). Förekommer över hela världen, men är vanligare i icke-tropiska länder. Maskarna finns i tarmen. Symtom vid massiv infektion, främst hos barn. Nattlig klåda och störd sömn. Maskarna kan ibland ses som små smala vita trådar i faeces.

Filaria
Ett stort antal olika nematoder, rundmaskar, kan ge upphov till mikrofilarier. De mest kända är Wuchereria bancrofti, Brugia malayi och Onchocerca volvulus. De förekommer i tropiska länder och överförs med insekter. Maskarna ger inflammationer i lymfkärlen, vilket leder till lymfödem, lymfadeniter och sekundära hudförändringar. Loa-loa finns kring ekvatorn i västra Afrika. Masken kryper i underhuden och ger kliande svullnader. Även ögonen kan drabbas ("eye worm").

Giardia lamblia
Giardia lamblia är en intestinal protozo, vanligt förekommande i hela världen. Spridning sker genom förorenat vatten och föda. Flertalet smittade är symtomfria, men vissa får vattniga diarréer, uppspändhet, gasbildning. Vid kroniska fall kan ses viktnedgång, diffusa buksmärtor, intermittenta diarréer, malabsorption. 

Hymenolepis nana
Hymenolepis nana, dvärgbandmasken, förekommer i stora delar av världen. Är enda bandmask (cestod) som sprids människa till människa. Symtom från magtarmkanalen vid massiv infektion. 

Leishmania species
Sjukdomen förekommer i tropiska och subtropiska områden i Europa, Afrika, Amerika och Asien. Flera species finns: L.donovani, L.tropica, L.major, L.mexicana. Leishmaniasis finns i en visceral form (Kala Azar) och är aktuell differentialdiagnos vid bl.a. feber och SR-utredning om geografisk exposition föreligger. En andra form är kutan, vilken manifesterar sig som svårläkta kutana, mukösa sår eller tumörer. 

Malaria
Malaria orsakas av fyra olika malariaparasiter: Plasmodium falciparum, P.vivax, P.ovale eller P.malariae. Blandinfektioner är inte ovanliga i endemiska länder. Malaria förekommer främst i tropiska länder, men kan även finnas i tempererade områden. Spridning sker med stick av mygga (Anopheles). Sjukdomssymtomen domineras av feber, men atypiska former finns såsom influensa, diarré/dysenteri, meningoencafalit (cerebral malaria), cirkulationssvikt, njursvikt, hemolys. Speciellt allvarlig är infektioner orsakade av P.falciparum.

Microsporidier
Microsporidier är obligat intracellulära, protozoer. Ett mycket stort antal species av microsporidier finns beskrivna, där f.a. Enterocytozoon biennusi är av intresse hos människan. Microsporidier är sällsynta som orsak till sjukdom hos hos människa. Ses främst vid HIV. Sjukdomssymtom är diarré, illamående, avmagring. 

Necator americanus
Necator americanus är en hakmask som ingår i nematoder (rundmaskar). Ancylostoma duodenale är närbesläktad. Förekommer i tropiska och subtropiska fuktiga klimat. Larven penetrerar huden och kan vid massiv infektion ge klåda och inflammation. Allergiska symtom från lungor kan förekomma. Viktigast är anemin vid massiv infektion. 

Onchocerca volvulus se Filaria

Plasmodium falciparum se Malaria

Plasmodium malariae se Malaria

Plasmodium ovale se Malaria

Plasmodium vivax se Malaria

Schistosoma
Schistosoma haematobium förekommer i Afrika och Främre Orienten; S.mansoni i Afrika och Sydamerika. S.japonicum finns i Ostasien. Ägg av S.mansoni och S.japonicum utsöndras i faeces, ägg av S.hematobium även i urin. Ägg kan också påvisas i biopsi från rectum respektive blåsa. Kliniska symtom är simmarklåda och senare katayamafeber. I stadium 3 colit, levercirrhos resp. cystit, hydronefros. Även s.k. ektopiska lägen av infektion i hjärna och ryggmärg kan förekomma.

Strongyloides stercoralis
Strongyloides stercoralis, dvärgtrådmask, ingår i nematoder (rundmaskar). Förekommer i tropiska och subtropiska klimat. Hudsymtom: klåda och dermatit vid ingångsporten. Lungsymtom i form av feber, hosta, pneumomi kan förekomma. Buksmärtor och diarré kan förekomma. Strongyloides-infektion kan fortgå i 40 år. I samband med immunsupressiv behandling kan kraftig förökning av larver ske. 

Toxocara canis
Toxocara canis är hundens spolmask. Kan i sällsynta fall infektera människa och då ge upphov till s.k visceral larva migrans med bukbesvär, feber och eosinofili. Även ögonen kan drabbas.

Trichiuris trichiura
Trichiuris trichiura, piskmask, tillhör nematoderna (rundmaskar). Förekommer i hela världen, speciellt i områden med låg hygienisk standard. Mycket ovanlig i Sverige. Infektionen oftast symtomfri. Vid massiva infektioner hos småbarn har rectalprolaps, anemi och malnutrition beskrivits.

Trypanosoma
Trypanosomiasis, afrikansk sömnsjuka, orsakas av Trypanosoma brucei gambiense och T. brucei rhodesiense. Sjukdomen finns i tropiska Afrika (mellan latituderna 15°N och 20°S). Reservoiren är olika tamdjur och vilddjur. Överförs med tze-tzeflugan. Första symtom är infektion efter bettet s.k. chanker. Sedan ospecifika symtom såsom huvudvärk, yrsel, trötthet, muskel- och ledvärk, feber, lymfkörtelsvullnad. I stadium två tecken till CNS engagemang: sömnstörningar, medvetanderubbningar, psykiska förändringar.

Wuchereria bancrofti se Filaria

uiqt|wBnzqli5|pwzvjmzoH%vozmoqwv5{mnzqli5|pwzvjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{m