Bakterier

A B C D E F G H I J K L M N O
P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö  

 

Abiotrophia defectiva
Abiotrophia defectiva (f.d. Streptococcus defectivus, nutritionally variant streptococci, B6-beroende streptokocker) är grampositiva kocker som tillhör alfastreptokockerna. De ingår i människans normalflora i munhåla och på huden. Bakterien kan i sällsynta fall ge endocardit.

Acinetobacter species
Acinetobacter species är gramnegativa stavar i människans normalflora. Flera olika species finns t.ex. A. baumannii, A. calcoaceticus, A. lwoffi. De ger upphov till opportunistiska infektioner. De ses ofta i urinvägarna, särskilt hos patienter med KAD. Bakterierna har låg sjukdomsframkallande förmåga men är ofta antibiotikaresistenta.

Actinobacillus actinomycetemcomitans
A. actinomycetemcomitans är en gramnegativ stav i människans munhåleflora. Den har låg sjukdomsframkallande förmåga men kan orsaka periodontit, munhåleabscess och endocardit. Den kan ses i blandinfektion med Actinomyces.

Actinomyces species
Actinomyces species är en heterogen grupp av anaeroba grampositiva stavar i fr. a. luftvägarnas normalflora. Kan ge infektion (actinomykos) i halsområdet, lunga och kvinnliga bäckenet (som komplikation till intrauterin spiral).

Aerococcus viridans
A.viridans är en grampositiv kock, närbesläktad med enterokocker. Den kan förekomma vid urinvägsinfektion, septikemi, endocardit och meningit.

Aeromonas hydrophila
A. hydrophila är gramnegativa stavar tillhörande vibrionerna. De trivs i vatten och kan förekomma normalt i tarmen. De kan orsaka sårinfektioner, septikemi, urinvägsinfektioner och gastroenteriter.

Alcaligenes species
Alcaligenes är en gramnegativ stav som trivs i fuktiga miljöer såsom jord och vatten. Den ger lågvirulenta, opportunistiska infektioner, fr. a. hos nedgångna patienter - urinvägsinfektion (KAD), bensår, sårinfektion efter amputation av nedre extremitet.

Alfahemolytiska streptokocker
Alfahemolytiska streptokocker utgör ett samlingsnamn för streptokocker som förekommer i munhåla och på hud. De är därför vanliga kontaminanter i bakteriologiska prov (blododling m. fl.). De har låg sjukdomsframkallande förmåga men kan orsaka endocardit (särskilt vid tidigare klaffskador).

Arcanobacterium haemolyticum
A.haemolyticum (f.d. Corynebacterium haemolyticum) är en grampositiv stav som kan ge faryngit och ibland scarlatinaliknande sjukdom, främst hos tonåringar. Faryngiten svarar dåligt på penicillinterapi men väl på terapi med erytromycin och andra makrolider.  

Bacillus cereus
B.cereus är en grampositiv stav, ofta betalaktamasbildande, som förekommer i vår omgivning. Den har låg sjukdomsframkallande förmåga men kan bilda ett potent enterotoxin som ger upphov till matförgiftning (risrätter).

Bacillus subtilis
B.subtilis (höbakterien) är en grampositiv stav som förekommer i vår omgivning. Den har låg sjukdomsframkallande förmåga men kan i enstaka fall orsaka kliniskt signifikant infektion. Det är ofta svårt att avgöra om ett odlingsfynd är en kontamination eller ej.

Bacteroides fragilis-gruppen
Bacteroides är en stor grupp gramnegativa anaeroba stavar i tarmens normalflora. De är vanliga i postoperativa blandinfektioner, särskilt efter kirurgi i tarm och kvinnliga genitalia. Flertalet bildar betalaktamas och kan ej behandlas med penicilliner.

Bordetella bronchiseptica
B.bronchiseptica är en liten gramnegativ stav som tillhör luftvägsfloran hos människa och djur. I undantagsfall kan den hos människa orsaka pneumonit och sårinfektion.

Bordetella parapertussis
B.parapertussis är en liten gramnegativ stav. Som sin nära släkting B.pertussis, orsakar B.parapertussis kikhosta - möjligen av något mildare slag.

Bordetella pertussis
B.pertussis är en liten gramnegativ stav. Den ger upphov till kikhosta. Symtomen beror på bakteriens toxinbildning. Bakterien kan isoleras från nasofarynx.

Borrelia species
Borrelia tillhör spiroketerna. Med fästingar sprids spiroketerna från djur till människa. Ett mycket stort antal Borreliaarter finns, B.burgdorferi, B.garinii och B.afzelii är av störst intresse vid Lymes sjukdom. Sjukdomen kan ha många olika symtom bl.a. erythema migrans, led- och muskelsymtom, trötthet, encefalit och myocardit.

Brucella abortus
B. abortus är en gramnegativ stav som i subtropiska områden har nötboskap som värd. Kan smitta människa via opasteuriserade mejeriprodukter. Septikemi, ofta med svängande feber, och sekundär osteomyelit kan ses hos denna sällsynta importsjukdom. Ofta serologisk diagnostik då risk för laboratoriesmitta vid odling.

Brucella melitensis
B.melitensis är en gramnegativ stav som i subtropiska områden har get och får som värdar. Kan smitta människa via opasteuriserade mejeriprodukter. Septikemi, ofta med svängande feber, och sekundär osteomyelit kan ses hos denna sällsynta importsjukdom. Ofta serologisk diagnostik då risk för laboratoriesmitta vid odling.

Burkholderia cepacia
B.cepacia (f.d. Pseudomonas cepacia) är en gramnegativ stav som trivs i fuktiga miljöer. Den ger lågvirulenta, opportunistiska infektioner, fr a hos patienter med nedsatt immunförsvar eller cystisk fibros (empyem, pneumoni, UVI, sårinfektion).

Burkholderia pseudomallei
B.pseudomallei (f.d. Pseudomonas pseudomallei) är en gramnegativ stav som kan ge melioidos. Förekommer främst i Sydostasien. Risk för laboratoriesmitta vid odling.

Campylobacter jejuni-gruppen
C.jejuni-gruppen är en grupp av gramnegativa (böjda) stavar som ingår i tarmfloran hos nötboskap, hönsfåglar och husdjur. Människor kan smittas främst genom ofullständigt uppvärmda kycklingar och mejeriprodukter. Sjukdomssymtomen är diarré, magsmärtor, feber och ibland kräkningar.

Capnocytophaga canimorsus
C.canimorsus (f.d. DF2) är en gramnegativ stav i fr.a. hundens normala munflora. Bakterien kan efter hundbett orsaka sårinfektion, sepsis, meningit och i enstaka fall endocardit. Den är extremt känslig för penicillin.

Cardiobacterium hominis
C.hominis är en gramnegativ stav i luftvägarnas normalflora. Enda beskrivna sjukdomstillstånd är endocardit (med eller utan skada på hjärtklaffar).

Chlamydophila pneumoniae
C.pneumoniae, tidigare kallad Chlamydia pneumoniae, TWAR, är en liten obligat intracellulär gramnegativ stav. Den förekommer över hela världen. Bakterien kan ge upphov till faryngit, sinuit, bronkit och pneumoni.

Chlamydia trachomatis
C.trachomatis är en liten obligat intracellulär gramnegativ stav som i vårt land är en vanlig orsak till sexuellt överförbar genital infektion, uretrit, salpingit mm. Vissa serotyper kan ge trakom repektive lymfogranuloma venereum. Närbesläktade C.psittaci orsakar ornitos.

Chryseobacterium meningosepticum
C.meningosepticum (f.d. Flavobacterium meningosepticum) är en gramnegativ stav som förekommer normalt i jord och vatten men ej ingår i människans normalflora. I sällsynta fall ger den septikemi och meningit hos nyfödda. Bakterien är mycket antibiotikaresistent.

Citrobacter species
Citrobacter är en relativt ovanlig gramnegativ stav tillhörande Enterobacteriaceae i tarmfloran. Flera olika species finns t.ex. C. amalonaticus, C. freundii, C. koseri (f.d. C.diversus). De kan orsaka nosokomial urinvägsinfektion, sårinfektion, pneumoni och bakteriemi.

Clostridium difficile
C.difficile är en anaerob sporbildande grampositiv stav som kan förekomma i tarmens normalflora. Toxinbildande stammar som får dominera (antibiotikabehandling eller stor smittdos) kan ge svårbehandlade diarré. Vankomycin och metronidazol används oftast vid behandling.

Clostridium perfringens
C.perfringens är en anaerob sporbildande grampositiv stav i vår omgivning och tarmens normalflora. Den orsakar klassisk gasbrand men ses vanligare i postoperativa bukinfektioner, sårinfektioner och kolecystit. Enterotoxinbildande stammar kan ge matförgiftning.

Clostridium septicum
C.septicum är en anaerob grampositiv stav i tarmens normalflora. Den kan ge septikemi och nekrotiserande enterokolit hos patienter med malignitet i buken (lymfom, leukemi, carcinom), diabetes eller grav hjärtsjukdom.

Clostridium tetani
C.tetani är en anaerob grampositiv stav, som finns i jord och tarmens normalflora. Bakterien bildar tetanustoxin som ger upphov till stelkramp. Sjukdomen är mycket ovanlig genom att de flesta personer är vaccinerade.

Corynebacterium diphtheriae
C.diphtheriae är en grampositiv stav som kan ge difteri. Huvudsakligen importfall. Vanligen ses svår tonsillit, men även sårinfektioner förekommer. Hos ovaccinerade personer kan toxinproducerande stammar ge skador på hjärta och nervsystem.

Corynebacterium jeikeium
C.jeikeium (fd. C. JK) är en grampositiv stav i hudens flora. Den ses oftast hos patienter som under lång tid behandlats med bredspektrumantibiotika. Bakterien är ofta antibiotikaresistent. Den kan ge sårinfektion, septikemi och "främmande kroppsinfektioner".

Corynebacterium urealyticum
C.urealyticum (fd. C.D2) är en grampositiv stav i hudens flora. Vid urinvägsinfektion ses ibland ärtsoppsliknande illaluktande urin. Stenbildning är vanlig p.g.a. bakteriens ureasproduktion. Även sårinfektion, peritonit, och septikemi förekommer. Bakterien är ofta antibiotikaresistent.

Corynebacterium species
C.species ("difteroida stavar") är en grupp grampositiva stavar i hudens flora. Artidentifikation är vanligen svår och sällan kliniskt motiverad. De ses ofta som kontamination. Upprepade fynd behövs för att säkerställa klinisk relevans. 

Difteroida stavar
Difteroida ("coryneforma") stavar är en grupp grampositiva stavar i hudens flora. Artidentifikation är vanligen svår och sällan kliniskt motiverad. De ses ofta som kontamination. Det är nödvändigt med upprepade fynd för att säkerställa relevans. 

Eikenella corrodens
E.corrodens är en gramnegativ stav i normalfloran i munhåla, tarm och urogenitalia. Den anses kunna orsaka munhåleabscesser, empyem, artrit, bakteriemi, meningit.

Enterobacter aerogenes
E.aerogenes är en gramnegativ stav tillhörande Enterobacteriaceae i tarmens normalflora. Den kan ge upphov till opportunistiska infektioner i urinvägar, bensår mm. Hos immundefekta patienter kan den ge septikemi.

Enterobacter agglomerans – se Pantoea agglomerans

Enterobacter cloacae
E.cloacae är en relativt ovanlig gramnegativ stav tillhörande Enterobacteriaceae i tarmfloran. Den kan orsaka nosokomial urinvägsinfektion, sårinfektion, pneumoni och bakteriemi.

Enterococcus faecalis
E.faecalis är en grampositiv kock och den kliniskt vanligaste enterokocken. Den isoleras främst från urinvägar och sår, men kan ge septikemi och endocardit. Den är i Sverige känslig mot ampicillin, piperacillin, imipenem och vankomycin men resistent mot cefalosporiner.

Enterococcus faecium
E.faecium är en grampositiv kock och utgör cirka 10 % av alla enterokocker. Den isoleras främst från urinvägar och sår men kan ge septikemi och endocardit. Den är ofta mycket resistent mot antibiotika men i Sverige med enstaka undantag känslig för vankomycin.

Erysipelothrix rhusiopathiae
E.rhusiopathiae är en grampositiv stav som främst är djurpatogen. Den kan hos människa (särskilt slaktare, veterinärer och fiskare) ge erysipeloid (hudinfektion). Artrit, lymfangit och endocardit finns även beskrivet.

Escherichia coli
E.coli är en gramnegativ stav tillhörande Enterobacteriaceae i tarmens normalflora. Den är vanligt förekommande i naturen och bland djur. Vanligaste orsaken till urinvägsinfektioner. Kan även förkomma vid septikemi, meningit, sårinfektion, abscesser, endocardit, pneumoni och gastroenteriter (toxin- eller invasivt utlöst).

Eubacterium species
Eubakterier är grampositiva anaeroba stavar i munhålans och tarmens normalflora. Sällsynt orsak till sårinfektioner och abscesser och då vanligen som del i en blandflora. Har beskrivits orsaka periodontala infektioner. 

Flavobacterium species
Flavobacterium sp. är ett samlingsnamn på ett stort antal närbesläktade arter som förekommer i jord och vatten. Bakterierna är lågvirulenta. Den kliniskt mest kända F.meningosepticum är numera omdöpt till Chrysobacterium meningosepticum.

Francisella tularensis
F.tularensis är en gramnegativ stavbakterie, som förekommer bland gnagare, insekter och i kontaminerat vatten. Stor variation i förekomst mellan åren. Även människan kan smittas av denna zoonos. Förekommer i vissa delar av Norrland, samt i Västsverige enstaka fall på Koster. Kan ge lokalt sår, lymfkörtelsvullnad, feber, pneumoni. Vanligtvis serologisk diagnostik då risk för laboratoriesmitta vid odling.

Fusobacterium necrophorum
F.necrophorum är en gramnegativ anaerob stav i munhålans, tarmens och genitalias normalflora. Den kan ge svåra septiska adeniter och s.k. necrobacillos. Vanligen förekommer den dock som del i blandflora (peritonsillära abscesser, bukinfektioner mm).

Fusobacterium nucleatum
F.nucleatum är en gramnegativ anaerob stav i munhålans, tarmens och genitalias normalflora. Den kan ge akut nekrotiserande gingivit och peritonsillära abscesser och bukabscesser i blandinfektion. 

Gardnerella vaginalis
G.vaginalis är en gramlabil stav i den normala vaginalfloran. Kan orsaka ospecifik vaginos och isoleras ibland postpartum i blod och i material från endometrium. Den kan orsaka infektion efter abort. Bakterien är alltid känslig för metronidazol.

Gemella morbillorum
G.morbillorum karakteriserades tidigare som Streptococcus morbillorum. Det är en grampositiv kock som isoleras från övre luftvägarna och i enstaka fall orsakat endocardit.

Gonokocker, se Neisseria gonorrhoeae

Granulicatella adiacens
Granulicatella adjacens (f.d. Abiotrophia adiacens, f.d. Streptococcus adjacens, nutritionally variant streptococci, B6-beroende streptokocker) är grampositiva kocker som tillhör alfastreptokockerna. De ingår i människans normalflora i munhåla och på huden. Bakterien kan i sällsynta fall ge endocardit. 

Haemophilus ducreyi
H.ducreyi är en gramnegativ stav. Bakterien orsakar chanker, en sexuellt överförd sjukdom som ger ytliga genitala sår och lymfkörtelengagemang i ljumskarna. Förekommer huvudsakligen i tropiska länder, sällsynt i Sverige.

Haemophilus influenzae
H.influenzae är en gramnegativ stav i luftvägarnas normalflora. Den orsakar luftvägsinfektioner såsom otit, sinuit, epiglottit, bronkit, empyem. Den kan även ge upphov till konjunktivit, septikemi, meningit, osteomyelit, endocardit, pericardit .

Haemophilus parainfluenzae
H.parainfluenzae är en gramnegativ stav i luftvägarnas normalflora. Den orsakar sällan luftvägsinfektion men kan ge upphov till septikemi, endocardit, postoperativ bukinfektion och i sällsynta fall meningit.

Hafnia alvei
H.alvei är en gramnegativ stav tillhörande Enterobacteriaceae i tarmfloran. Den liknar Enterobacter och är en sällsynt orsak till urinvägsinfektion och sårinfektion och kan orsaka gastroenterit.

Helicobacter pylori
H.pylori (f.d. Campylobacter pylori) är en gramnegativ liten stav som kan påvisas i slemhinnan i magsäcken. Den blir vanligare med ökad levnadsålder. Bakterien anses orsaka gastrit genom kraftig ureasaktivitet och slemhinneinvasivitet. 

Icke fermenterande gramnegativ stav
Icke fermenterande (biokemiskt inaktiva) gramnegativa stavar är ett samlingsbegrepp för i miljön förekommande bakterier främst tillhörande pseudomonas- och alcaligenesarterna. Deras sjukdomsframkallande förmåga är låg och de saknar vanligen medicinska intresse. 

Kingella kingae
Kingae är en gramnegativ stav som förekommer normalt i de övre luftvägarna och urogenitalia. Den är en ovanlig orsak invasiv infektion (septikemi och endocardit).

Klebsiella oxytoca
K.oxytoca är en gramnegativ stav tillhörande Enterobacteriaceae i tarmfloran. Den utgör ca 10 % av alla Klebsiella och ger samma sjukdomspanorama som K. pneumoniae.

Klebsiella pneumoniae
K.pneumoniae är en relativt vanlig gramnegativ stav tillhörande Enterobacteriaceae i tarmfloran. Den kan orsaka nosokomial urinvägsinfektion, sårinfektion, pneumoni och bakteriemi, bukinfektioner mm.

Klebsiella pneumoniae subspecies ozaenae
K.pneumoniae ssp. ozaenae är en ovanligt förekommande gramnegativ stav tillhörande Enterobacteriaceae i tarmfloran. Den kan ge upphov till "stinknäsa" (kolonisation av nässlemhinnan), samt i undantagsfall andra luftvägsinfektioner och urinvägsinfektion.

Koagulasnegativa stafylokocker
Koagulasnegativa stafylokocker (KNS) betecknar stafylokocker som saknar koagulas, vilket skiljer dem från S.aureus. S.epidermidis är vanligaste species och finns i hudens normalflora. Sjukdomsframkallande förmågan är låg men infektioner utgående från främmande kroppar förekommer. Sjukhusstammar är ofta antibiotikaresistenta. Vanlig kontaminant. 

Lactobacillus species
Lactobaciller är grampositiva stavar tillhörande normalfloran i munhåla, tarm och vagina. Deras sjukdomsframkallande förmåga är låg men de förekommer som kontamination i bakteriologiska prov. Enstaka fall av UVI och endocardit har beskrivits.

Lactococcus species
Lactococcus species är grampositiva kocker närbesläktade med streptokocker och enterokocker. Kan ibland vara kontaminant. Enstaka blododlingsfynd från patienter med konstgjorda hjärtklaffar finns rapporterat.

Legionella pneumophila
L.pneumophila är en gramnegativ stav som normalt förekommer i vatten och jord. Via vatten (befuktning, vattenberedare) kan den vid stora smittdoser ge upphov till svårartad lunginflammation. Individer med nedsatt immunförsvar är speciellt känsliga.

Leuconostoc species
Leuconostoc sp. är grampositiva kocker tillhörande normalfloran i magtarmkanalen och huden. Bakterien är lågvirulent. Enstaka fall av endocardit finns rapporterade liksom fynd från dialysat, liquor och sår.

Listeria monocytogenes
L.monocytogenes är en cefalosporinresistent grampositiv stavbakterie som förekommer i vår omgivning och ibland i vår tarmflora. Via livsmedel kan den ge septikemi och meningit. Speciellt utsatta är gravida kvinnor och deras foster/barn samt individer med nedsatt immunförsvar. 

Meningokocker – se Neisseria meningitidis

Micrococcus species
Micrococcus sp. är grampositiva kocker närmast släkt med koagulasnegativa stafylokocker. De finns i naturen och i huden hos människor och djur. Låg sjukdomsframkallande förmåga.

Moraxella catarrhalis
M.catarrhalis (f.d Branhamella catarrhalis) är en gramnegativ stavbakterie i luftvägarnas normalflora. Den anses orsaka ca 10 % av akuta otiter samt kunna orsaka trakeit och laryngit. Den är aldrig invasiv. Nästan alla stammar bildar betalaktamas.

Moraxella species
Moraxella species är gramnegativa stavar som ofta förekommer normalt i luftvägarna. I undantagsfall ger de upphov till konjunktivit (M.lacunata), akut otit och laryngit (M.catarrhalis) men är endast i sällsynta fall invasiva.

Morganella morganii
M.morganii (f.d. Proteus morganii) är en gramnegativ stav tillhörande Enterobacteriaceae i tarmfloran. Den kan orsaka nosokomial urinvägsinfektion, sårinfektion, bakteriemi och i enstaka fall meningit.

Mycobacterium avium-intracellulare
M.avium-intracellulare är en syrafast stav med låg sjukdomsframkallande förmåga. Den förekommaer normalt i jord, vatten och hos djur. Hos individer med normalt immunförsvar kan den ge lungtuberkulosliknande sjukdom men hos individer med AIDS ger den oftast generaliserad sjukdom.

Mycobacterium malmoense
M.malmoense är en syrafast stav som ger kronisk lunginfektion som röntgenologiskt påminner om lungtuberkulos. Fall med cervikal adenit finns beskrivna.

Mycobacterium marinum
M.marinum (även kallad M.balnei) är en syrafast stav som förekommer i såväl sött som salt vatten. Bakterien ger upphov till hudlesioner som till utseendet påminner om reumatoida noduli. Smitta kan överföras via swimmingpooler, akvarier, fiske mm vattenaktiviteter.

Mycobacterium tuberculosis
M.tuberculosis (tuberkelbakterien, tbb) är en syrafast stav som ger upphov till tuberkulos. Vanligast är lungtuberkulos men infektionen kan slå ner i andra organ (meningit mm.). Särskilt utsatta är individer med nedsatt immunförsvar (AIDS, undernäring).

Mycoplasma hominis
M.hominis saknar liksom övriga mycoplasma fullständig cellvägg. M.hominis isoleras från urogenitaltrakten hos både män och kvinnor. Vid förekomst i större mängd kan de eventuellt ge uretrit, prostatit, vaginos och endometrit.

Mycoplasma pneumoniae
M.pneumoniae saknar liksom övriga mycoplasma fullständig cellvägg. Bakterien är en vanlig orsak till pneumoni. 

Neisseria gonorrhoeae
N.gonorrhoeae (gonokocken) är en gramnegativ kock som orsakar gonorré. Sexuellt överförd smitta. Uretrit är vanligaste symtom. Andra symtom kan vara vaginal flytning, prostatit, artrit, septikemi mm. I samband med förlossning kan barnets ögon bli infekterade.

Neisseria meningitidis
N.meningitidis (meningokocken) är en gramnegativ kock som asymtomatiskt kan finnas i nasofarynx. Bakterien kan ge upphov till septikemi och meningit. I sällsynta fall har den isolerats från ledvätska, pericardvätska, genitalia och rectum.

Neisseria species
Neisseria species (med undantag av N.gonorrhoeae) tillhör luftvägarnas normalflora. När begreppet används har N.gonorrhoeae och N.meningitidis uteslutits. N.weaveri kan hittas vid hundbett. Neisseria spp. har låg sjukdomsframkallande förmåga och betraktas vanligen som normalflora.

Nocardia species
Nocardia är grampositiva, "grenade" stavar som finns i jord och vatten. De kan ge opportunistiska infektioner (N.asteroides och N.brasiliensis), särskilt hos individer med nedsatt immunförsvar, vanligen utgående från luftvägarna. 

Pantoea agglomerans
P.agglomerans (f.d. Enterobacter agglomerans) är en gramnegativ stav tillhörande Enterobacteriaceae i tarmens normalflora. Den kan ge upphov till opportunistiska infektioner i urinvägar, bensår mm. Hos immundefekta patienter kan den ge septikemi.

Pasteurella multocida
P.multocida är en gramnegativ stav i munfloran hos hund och katt. Sårinfektion efter djurbett är vanligt. Septikemi, osteit och pneumoni ses som komplikation. Infektionerna är ofta svårläkta trots att bakterien in vitro är mycket antibiotikakänslig.

Peptostreptococcus species
Peptostreptokocker är grampositiva kocker som tillhör människans normalflora. De isoleras i hjärnabscesser samt i abscesser utgångna från magtarmkanal, genitalia och luftvägar.

Plesiomonas shigelloides
P.shigelloides (f.d. Aeromonas shigelloides) är en gramnegativ stav som finns i vatten i subtropiska och tropiska områden. Den kan ge gastroenterit påminnande om shigellainfektion. Endast i undantagsfall är bakterien invasiv.

Pneumokocker – se Streptococcus pneumoniae

Prevotella species
Prevotella species (f.d. Bacteroides spp.) är gramnegativa anaeroba stavar i luftvägar och tarm. P. melaninogenica ses tillsammans med aeroba bakterier i svårläkta sår och osteiter. P. bivia och P.disiens ger bäckeninfektioner (endometrit).

Propionibacterium acnes
P.acne är en grampositiv anaerob stav i normalfloran i hud och tarm. Bakterien ger upphov till lågvirulenta infektioner, särskilt i samband med insättande av främmande material inom ortopedi och kärlkirurgi. Nedsatt immunförsvar medför ökad infektionsrisk.

Propionibacterium species
Propionibakterier är grampositiva anaeroba stavar i hudens normalflora. De kan ge upphov till lågvirulenta infektioner, särskilt i samband med insättande av främmande material inom ortopedi och kärlkirurgi. Nedsatt immunförsvar medför ökad infektionsrisk.

Proteus mirabilis
P. mirabilis, den vanligaste Proteus-arten, är en gramnegativ stav tillhörande Enterobacteriaceae i tarmfloran. Den kan orsaka urinvägsinfektion. Genom bakteriens ureasproduktion bildas ofta urinvägskonkrement. Bakterien ger även sårinfektion, bakteriemi och i enstaka fall meningit.

Proteus vulgaris
P.vulgaris är en gramnegativ stav tillhörande Enterobacteriaceae i tarmfloran. Den kan orsaka urinvägsinfektion. Genom bakteriens ureasproduktion bildas ofta urinvägskonkrement. Bakterien ger även sårinfektion, bakteriemi och i enstaka fall meningit.

Providencia species
Providencia är relativt ovanliga gramnegativa stavar tillhörande Enterobacteriaceae i tarmfloran. Flera species finns t.ex. P.rettgeri (f.d. Proteus rettgeri), P.alcalifaciens, P.stuartii. De kan orsaka nosokomial urinvägsinfektion, sårinfektion, bakteriemi och i enstaka fall meningit.

Pseudomonas aeruginosa
P.aeruginosa är en gramnegativ stav som är vanlig på växter,i jord och vatten.Den kan ingå i tarmfloran. Den kan ge sårinfektion (grönaktigt var) och nosokomial urinvägsinfektion, extern otit, empyem, pneumoni, ögoninfektion (efter skada eller operation). Septikemi, endocardit och meningit finns beskrivet.

Pseudomonas fluorescens
P.fluorescens är en gramnegativ stav som trivs i fuktiga miljöer. Den kan ge lågvirulenta, opportunistiska infektioner särskilt hos individer med nedsatt immunförsvar. Bakterien isoleras från urinvägar, sår och i empyem.

Pseudomonas stutzeri
P.stutzeri är en gramnegativ stav som trivs i fuktiga miljer såsom jord och vatten. Den ger lågvirulenta, opportunistiska infektioner, fr. a. hos patienter med nedsatt immunförsvar - empyem, urinvägsinfektion, sårinfektion. 

Rhodococcus equi
R.equi är en grampositiv stav som normalt förekommer i jord och växter. R.equi har låg sjukdomsframkallande förmåga och orsakar infektioner (hudinfektion, pneumoni och septikemi) nästan uteslutande hos individer med nedsatt immunförsvar (AIDS mm). 

Rothia mucilaginosa
R. mucilaginosa (f.d. Stomatococcus mucilaginosus)
är en grampositiv kock som normalt finns i munhålan. Hos främst immunsupprimerade patienter kan den ge upphov till endocardit, bakteremi, intravaskulär kateterinfektion, meningit och peritonit.

Salmonella species
Salmonella tillhör Enterobacteriaceae och är gramnegativa stavar. Mer än tusen olika serologiskt baserade Salmonella species (serotyper) finns. Vanliga är S.enteritidis, S, typhimurium. Genom otillräckligt värmda livsmedel kan bakterierna ge gastrointestinal infektion med diarré. I sällsynta fall förekommer septikemi och urinvägsinfektion. Både inhemska och importerade fall förekommer.

Salmonella typhi
S.typhi är en gramnegativ stav tillhörande Enterobacteriaceae. Den ger tyfoidfeber, vilken kan börja som en gastrointestinal infektion där septiska symtom senare dominerar genom bakteriens invasiva förmåga. Sekundärt till septikemin kan artrit, osteomyelit, abscesser mm. förekomma. Mindre virulenta är S.paratyphi A och B.

Serratia liquefaciens
S.liquefaciens är en relativt ovanlig gramnegativ stav tillhörande Enterobacteriaceae i tarmfloran. Den kan orsaka nosokomial urinvägsinfektion, sårinfektion (stora brännskador), bakteriemi och i enstaka fall meningit.

Serratia marcescens
S.marcescens är en relativt ovanlig gramnegativ stav tillhörande Enterobacteriaceae i tarmfloran. Den kan orsaka nosokomial urinvägsinfektion, sårinfektion (stora brännskador), bakteriemi och i enstaka fall meningit.

Shewanella putrefaciens
S.putrefaciens (f.d. Pseudomonas putrefaciens), är en gramnegativ stav som normalt lever i fuktig miljö. Den förstör kött, fisk och smör. Isoleras från urinvägar, bensår och abscesser. Den har låg sjukdomsframkallande förmåga men kan förekomma i blododlingar.

Shigella species
Shigella är gramnegativa stavar tillhörande Enterobacteriaceae. Fyra olika species finns: S.boydii, S.dysenteriae, S.flexneri och S.sonnei. Bakterierna kan med kontaminerad föda, vatten eller kontaktsmitta ge gastrointestinal infektion. Diarreén karaktäriseras av blodtillblandning (rödsot) genom bakteriens invasiva förmåga i tarmslemhinnan. Endast sällan invaderas blodbanan.

Staphylococcus aureus
S.aureus är en grampositiv kock. Den förekommer i hudens normalflora.Den är en vanlig orsak till abscesser, impetigo och sårinfektioner. S.aureus kan även ge urinvägsinfektion, osteomyelit, artrit, empyem, septikemi, meningit, endocardit och toxic chock syndrome. Toxinutlöst matförgiftning förekommer. Sällsynt i Sverige är MRSA (meticillinresistent S. aureus) som är resistent mot alla betalaktamer och ofta även andra antibiotika och därigenom utgör ett nosokomialt problem.

Staphylococcus epidermidis
S.epidermidis är den vanligaste koagulasnegativa stafylokocken i hudens normalflora. Den har låg sjukdomsframkallande förmåga men kan ge infektioner utgående från främmande kroppar. Sjukhusstammar är ofta antibiotikaresistenta. Vanlig kontaminant.

Staphylococcus lugdunensis
S.lugdunensis tillhör de koagulasnegativa stafylokockerna. Den kan ge abscesser, septikemi, endocardit, graft- och protesinfektioner mm. Infektionerna har ofta ett mer akut förlopp än man väntar sig av koagulasnegativa stafylokocker.

Staphylococcus saprophyticus
S.saprophyticus är en grampositiv kock som ingår bland de koagulasnegativa stafylokockerna. Den kan ge kraftig akut cystit hos kvinnor främst i fertil ålder. Vanligast på hösten. Ofta täta miktioner vilket ger låga bakterietal vid urinodling.

Stenotrophomonas maltophilia
S.maltophilia (f.d. Xanthomonas/Pseudomonas maltophilia) är en gramnegativ stav som trivs i fuktig miljö. Den ses i urinvägar (KAD), bensår och abscesser. Trots låg sjukdomsframkallande förmåga isoleras den i blododlingar. Alltid resistent mot imipenem och meropenem.

Streptococcus agalactiae
S.agalactiae är en grampositiv kock även kallad grupp B-streptokocker (GBS). Den tillhör den normala tarmfloran och uretra/vaginalfloran hos kvinnor. I anslutning till förlossning kan barnet infekteras och få septikemi/meningit. Kan orsaka UVI.

Streptococcus anginosus
S.anginosus (fd. S.anginosus-constellatus, "S.milleri") är en grampositiv kock som ingår i gruppen alfastreptokocker. Den finns normalt i luftvägar, magtarmkanal och hud. Den kan ge empyem, abscesser, septikemi meningit och endocardit.

Streptococcus bovis
S.bovis är en grampositiv kock som ingår i gruppen alfastreptokocker. Den finns normalt i magtarmkanal och luftvägar. Den kan orsaka septikemi (statistisk koppling mellan kolonmalignitet och S.bovis i blod) och endocardit.

Streptococcus intermedius
S.intermedius är en grampositiv kock som ingår i gruppen alfastreptokocker. Den förekommer normalt i munhåla, luftvägar och tarm. Den kan orsaka endocardit, abscesser och meningit.

Streptococcus mitis
S.mitis är en grampositiv kock som ingår i gruppen alfastreptokocker. Den förekommer normalt i munhåla, luftvägar och tarm. Den kan orsaka endocardit och abscesser.

Streptococcus mutans
S.mutans är en grampositiv kock som ingår i gruppen alfastreptokocker. Den förekommer normalt i munhåla, luftvägar och tarm. Den kan orsaka endocardit och medverkar till bildningen av dentala plaque.

Streptococcus oralis
S.oralis (f.d. S.mitior) är en grampositiv kock som ingår i gruppen alfahemolytiska streptokocker. Den förekommer normalt i munhåla, luftvägar och tarm.

Streptococcus pneumoniae
S.pneumoniae (pneumokocker) är en grampositiv kock som orsakar akut otit, sinuit, pneumoni, septikemi och meningit. Bakterien har tidigare alltid varit känslig för penicillin men på senare år är resistensutveckling mot penicilliner och andra antibiotika ett växande problem.

Streptococcus pyogenes
S.pyogenes (Betahemolytiska streptokocker grupp A, GAS) är en grampositiv kock som orsakar halsfluss, impetigo, erysipelas, sårinfektioner och septikemi. S.pyogenes är alltid penicillinkänslig.

Streptococcus sanguinis
S.sanguinis är en grampositiv kock som ingår i gruppen alfastreptokocker. Den förekommer normalt i munhåla, luftvägar och tarm. Den kan orsaka endocardit och sinuit och medverkar vid bildningen av dentala plaque.

Streptokocker grupp C
Streptokocker grupp C (S.dysgalactiae, S.equii, S.equisimilis, S.zooepidemicus) är betahemolytiska streptokocker. De kan liksom S.pyogenes ge faryngotonsillit, hud- och sårinfektion, septikemi mm liksom sekundär glomerulonefrit och reumatisk feber.

Streptokocker grupp G
Streptokocker grupp G (S.canis, S.anginosus) är betahemolytiska streptokocker. De kan liksom S.pyogenes ge faryngotonsillit, hud- och sårinfektion, septikemi mm liksom sekundär glomerulonefrit och reumatisk feber. 

Treponema pallidum
T.pallidum tillhör spiroketerna och ger upphov till syfilis (lues). Sjukdomen sprids sexuellt och kan ha en mycket varierande symtombild. Primärinfektionen är ett sår med regional lymfkörtelsvullnad. Sekundärfasen kan domineras av mukokutana lesioner, feber och generell lymfkörtelsvullnad. I tertiärstadiet ses framför allt symtom från cirkulations- och nervsystem. 

Ureaplasma urealyticum
U.urealyticum har som övriga ureaplasma inkomplett cellvägg. De förekommer normalt i urogenitaltrakten hos män och kvinnor. Vid förekomst i större mängd kan de eventuellt ge uretrit, prostatit, vaginos och endometrit. 

Veillonella parvula
V.parvula är en anaerob gramnegativ kock med låg patogenitet. Kan i sällsynta fall ses vid infektioner i huvud, nacke och luftvägar.

Vibrio cholerae
V.cholerae är en gramnegativ stav som förekommer i kontaminerat vatten, frukt och grönsaker i tropiska länder. Bakterien bildar ett toxin som hos människa kan ge kolera. Vattentunna diarreér kan leda till extrem dehydrering. Importsjukdom.

Vibrio parahemolyticus
V.parahemolyticus är en gramnegativ stav som förekommer i tempererat saltvatten över hela världen. Den kan kontaminera skaldjur och hos människa ge toxinutlöst matförgiftning. Den kan ge sällsynta opportunistiska infektioner i sår, öga och öra.

Vibrio vulnificus
V.vulnificus är en gramnegativ stav som förekommer i havsvatten. Den har uttalad sjukdomsframkallande förmåga (sommartid) och kan ge sårinfektioner och septikemi, det senare bl.a. efter intagande av råa ostron. Individer med leversjukdom är särskilt känsliga. 

Wolinella species
Wolinella är gramnegativa anaeroba stavar som tillhör luftvägarnas normalflora. Bakterien kan påvisas vid periodontit. 

Yersinia enterocolitica
Y.enterocolitica är en gramnegativ stav tillhörande Enterobacteriaceae. Kan genom kontaminerad föda ge diarré eller lymfadenit liknande appendicit. Även artrit och bakteremi har beskrivits. Serotyp O3 är vanligast i Sverige.

Yersinia pseudotuberculosis
Y.pseudotuberculosis är en gramnegativ stav tillhörande Enterobacteriaceae. Den ses fr a hos djur (fåglar) men kan i sällsynta fall orsaka gastroenterit hos människa.
 

uiqt|wBnzqli5|pwzvjmzoH%vozmoqwv5{mnzqli5|pwzvjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{m