Tuberkulos och andra mykobakterioser

Se Rutin Vårdhygien vid misstänkt smittsam lungtuberkulos samt direktiv Rutin Vårdhygien Basala hygienrutiner.

Indikationer/kompletterande analyser

Tuberkulos eller annan infektion orsakad av mykobakterier.

Metod

Odling utförs alltid. Odling är den känsligaste metoden att påvisa mykobakterier.

Direktmikroskopi utförs enbart på luftvägsprover, ventrikelsköljvätskor (VSK) och likvor. Fynd av syrafasta stavar i sputum och möjligen i andra luftvägsprov indikerar smittsamhet vid tuberkulos. Om direktmikroskopi önskas på andra prov än ovanstående måste avläsande läkare på Tb-lab kontaktas per telefon samma dag som provet tages (telefon 031-342 49 45).

PCR utförs på begäran samt efter bedömning på laboratoriet. PCR är känsligare än direktmikroskopi, men mindre känslig än odling. För närvarande påvisas endast tuberkelbakterier. PCR utförs ej på blod, faeces, liquor eller benmärg. Metoden är endast validerad för luftvägsprov.

Remiss

Bakteriologiska laboratoriets remiss. På remissen skall stå uppgifter om patientens namn och personnummer samt provmaterial och provlokal, klinisk frågeställning, behandling samt avsändare och remitterande läkare. Vid frågor kontakta tuberkulosavdelningen (Tb-lab) telefon 031-342 46 44.

Akutsvar: Se Svarsrutiner nedan.

Felkällor

Prov ska aldrig skickas i rör eller annat kärl som innehåller formalin eller sprit!

PCR-metoden kan ofta vara positiv i månader efter effektiv behandling, på grund av förekomst av DNA från döda bakterier.

Om obehandlat kranvatten används för munsköljning m.m. vid provtagning kan naturligt förekommande icke-tuberkulösa mykobakterier förorena provet.

Kommentarer/Smittrisker

Vid provtagning från luftvägar samt ventrikelsköljning finns en risk för smitta om patienten har smittsam tuberkulos. Vid provtagning från vävnader, sår, blod, m.m. innebär normalt sett ingen risk för tuberkulossmitta.

Icketuberkulösa mykobakterier kan orsaka tuberkulosliknande lungsjukdom samt infektion i andra vävnader hos disponerade individer. Provtagning som ovan. Ingen känd risk för person till person-smitta.

Provtagning och provmaterial

OBS! Alla prov skall skickas i skyddsförpackning. Provmaterialet är infektiöst. Förslut provkärl väl, se till att inget spill finns på provkärlets utsida och lägg det i skyddsförpackningen, som också försluts väl.

Sputum

Prov tas vid misstanke om lungtuberkulos. Förekomst av mykobakterier (syrafasta stavar) i direktmikroskopi av sputum är en indikator för hög smittsamhet.

Provets representativitet undersöks med hjälp av mikroskopi. Om cellbilden visar att provet inte är representativt för de nedre luftvägarna, rapporteras detta i det skriftliga mikroskopisvaret. Nytt prov rekommenderas i sådana fall.

Vid provtagningen används sputumburk utan tillsatser. Sputumprovet bör helst tas på morgonen före frukost och sedan patienten sköljt munnen med kallt kokt/sterilt vatten. Det är viktigt att instruera patienten att hosta upp från djupet av de nedre luftvägarna direkt i sputumburken och försluta setet så att läckage inte uppstår. Utbytet av sputum kan bli bättre om provtagningen görs med hjälp av sjukgymnast. OBS! Smittrisk vid provtagning. Se Rutin Vårdhygien vid misstänkt smittsam lungtuberkulos från Vårdhygien. Två till tre prov från olika dagar rekommenderas.

Bronkoalveolärt lavage, BAL, bronksköljvätska, andra prov från luftvägarna

Sterilt plaströr och ytterhylsa, 3-10 mL. OBS! Smittrisk vid provtagning. Se Rutin Vårdhygien vid misstänkt smittsam lungtuberkulos från Vårdhygien.

Ventrikelsköljvätska

Steril flaska med ytterhylsa. Provtagningen skall ske på fastande mage. Två prov från olika dagar rekommenderas.

- Vuxna, minst 100 mL sterilt vatten.
- Barn, minst 10 mL sterilt vatten.

OBS! Smittrisk vid provtagning. Se Rutin Vårdhygien vid misstänkt smittsam lungtuberkulos från Vårdhygien.

Vävnadsbit, obduktionsmaterial

Vävnadsprov är alltid överlägset sekret- eller vätskeprov.
Sterilt plaströr/burk. Inga tillsatser.

Pus, abscessinnehåll, sårsekret

Vävnadsprov är alltid överlägset sekret- eller vätskeprov. Använd undersökningshandskar. Låt torka innan provtagningen.

Abscess: Aspirera med spruta, = 5 mL, byt sedan kanylen mot steril propp. Då aspiration ej är möjlig tas pinnprov som vid sårsekret. Pinnen läggs i sterilt tomt rör utan tillsats.

Pleuravätska, ascites, ledvätska

Pleura/ascites: Cirka 10 mL i sterila plaströr eller steril flaska.

Ledvätska: Cirka 5mL.

Urin

Morgonurin minst 100 mL/prov önskvärt. Tre prov från olika dagar rekommenderas.
Steril flaska med ytterhylsa för Mykobakterier/Tb ska användas.

Blod, benmärg

Prov tas vid misstanke om generaliserad tuberkulos eller annan generaliserad mykobakterios.

Vid benmärgsprov ska minst 5 mL tas till ett sterilt rör utan tillsats.

För blod ska Bactec MYCO/F Lytic användas. Beställ provtagningsanvisning, flaskor och ytterhylsor från Tb-lab. Blodprovtagning utförs som vid vanlig blododling med venprovtagningset.
Läs mer: Provtagningsanvisning Bactec.

Faeces

Avföringsprov tas vid misstanke om tarmtuberkulos eller vid misstänkt generaliserad mykobakterios hos HIV/AIDS-sjuka.

Prov tas i ett desinfekterat bäcken, aldrig från toalettstol. En ärtstor bit tas med i faecesprovrör med sked och utan tillsats.

Likvor

Likvorprov tas vid misstanke om tuberkulös meningit. Låt 5-8 mL av vätskan droppa direkt ner i sterilt plaströr. OBS! Ju större provvolym desto bättre, eftersom bakteriemängden är låg vid tuberkulös meningit.

Förvaring/transport

Alla prov måste packas i en skyddshylsa med absorberande material.

Provrör som får plats i liten skyddshylsa skickas i provtransportpåse Biosafe.

Provflaskor och andra större provkärl t.ex. plastflaskor, skickas i transportburk. Använd extra absorberande material. Om prov skickas med post skall anpassad ytterkartong användas.

Transportmaterialet nedan kan rekvireras från Marknadsplatsen, Sisjödepån.

Klicka på bilderna för mer info om provtagningsmateriel.

VGR nr Benämning Enhet Antal/fp Bild

103440780
(415122)

Flaska med vid hals och skruvlock för
Tb-prover, aseptisk, 150 ml
st 250 415122

103443933
(415111)

Transportburk med lock för Tb-flaska st 6 415111
102764651
(414132)
Sputumburk. Provtagningsset för sputum, plast.
30 ml burk PP steril med transporthylsa
st 10 414132

 

Prov förvaras i kyl i avvaktan på snar transport (undantag, blododlingsflaska MYCO/F-lytic) till laboratoriet.

Blododlingsflaska MYCO/F-lytic förvaras i rumstemperatur i avvaktan på transport. Flaskan sänds första ordinarie transport tillsammans med remiss till Bakteriologiska laboratoriet. Vid postbefordran placeras flaskan i sin transporthylsa som försluts och sedan packas med det absorberande materialet i ytterkartongen. Vid interntransport måste flaskan läggas i sin transporthylsa och kan sedan skickas som övriga prover i godkänd transportlåda med absorberande material. Läs mer Provtagningsanvisning Bactec.

Svarsrutiner

Direktmikroskopi: Svar lämnas inom 1-2 vardagar. Akutsvar kan ges samma dag, om provet kommit till laboratoriet vardag senast klockan 13:30. Vid önskemål om akut direktmikroskopi eller direktmikroskopi på andra provtagningsmaterial än luftvägsprover, ventrikelskölj och likvor måste behandlande läkare kontakta avläsande läkare på Tb-lab samma dag på telefonnummer 031-342 49 45.

PCR: Svar lämnas inom en vecka. Akut PCR utförs ej. PCR-analysen omfattar enbart M. tuberculosis-komplexet. PCR avseende atypiska-/miljömykobakterier utförs ej. Det finns ännu ingen tillgänglig PCR-metod för denna grupp.

Odling: Odlingen pågår under 8 veckor och fynd av mykobakterier svaras kontinuerligt under denna tid. Snabbväxande mykobakterier växer vanligen fram inom 2 veckor. Långsamväxande mykobakterier växer vanligen fram inom 3-4 veckor. Om inga mykobakterier vuxit efter 6 veckor besvaras odlingen negativ. Odlingen avslutas efter ytterligare 2 veckor.

Läs mer: Koncentrationsbestämning av tuberkulosläkemedel

Kontakt

Tuberkulosavdelningen (Tb-avdelningen, Tb-lab), tel 031-342 46 44.

uiqt|wB&o}vqtti5{ivljmzoH%vozmoqwv5{mo}vqtti5{ivljmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{m