Svamp-antigen (Beta-glukan)

Indikation

För påvisande av förekomst av (1,3)-Beta-D-glukan (svampantigen) vid misstanke om invasiv svampinfektion.

Provmaterial

Blod eller serum.

Analysprincip

Metoden bygger på att (1,3)-Beta-D-glukan aktiverar koagulationssystemet i lysat från en sorts havsdjur som kallas för dolksvansars blodceller (Glucatell ™).

Provtagningsmaterial

Serumrör med gel.

Serumrör utan gel kan användas med då måste provet vara laboratoriet tillhanda samma dag för att undvika hemolys.

Provtagning

Tag 3-5 ml blod i serumrör med gel. Centrifugera samma dag som provtagning för att få röda blodceller under gelen. Minsta serumvolym 200 µl. Proven kan efter centrifugering förvaras i kyl vid +2°C till +8°C i upp till max 5 dagar innan analys.

Prover som erhållits genom stick i hälen eller fingret är oacceptabla eftersom den alkoholindränkta gassudd som används för att preparera stickstället (och, potentiellt, blodansamling på huden) har visat sig kontaminera proverna.

Följande provförhållanden kan störa ett korrekt resultat av analysen:
• Hemolys
• Grumlighet i provet orsakat av höga halter blodfetter
• Förekomsten av synligt bilirubin; ikteriska prover
• Kontamination vid provtagningen, provet ej sterilt hanterat

Provtransport

Provröret skall förvaras i kyl i väntan på transport till laboratoriet. Centrifugerat serumrör med gel kan kylförvaras upp till 5 dagar innan analys. Transport ska ske på kyla +2°C till +8°C. Centrifugerade gel-rör ska EJ hällas av innan transport!

Förväntas transporten ta mer än 48 timmar eller om provet inte kan vara laboratoriet tillhanda inom fem dagar: Kontakta lab, tel 031-342 47 38.

Remiss

Bakteriologiska laboratoriets remiss. Ange att Svamp-antigen (Betaglukan) önskas.

Svarsrutin

Svampantigen (Betaglukan) har eller har EJ påvisats. Vi rekommenderar två oberoende prover i följd för att säkerställa förhöjda halter av (1,3)-Beta-D-glukan.

Mätintervall 50 pg/mL till 400 pg/mL.

Negativt prov: < 60 pg/mL
Gränsvärde: 60 pg till 80 pg/mL
Positiv prov: 80 pg/mL till >400 

Metoden detekterar ej vissa arter av svampar så som Cryptococcus sp. och Blastomyces dermatitidis, som har mycket låga halter Betaglukan eller Zygomyceter som Absidia, Mucor och Rizopus som inte har Betaglukan.

Speciella frågeställningar

Vid frågor angående metod tag kontakt med Nahid Kondori, tel 031- 342 4226.
Vid frågor angående provtagning tag kontakt med Serologen, tel 031-342 4738.

uiqt|wBnzqli5|pwzvjmzoH%vozmoqwv5{mnzqli5|pwzvjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{m