Miljömål 2014-2016

Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) har identifierat inom vilka områden vi har störst negativ miljöpåverkan och satt upp mål inom de områdena. Miljömålen siktar både mot Västra Götalandsregionens mål men även mot de nationella miljömålen som begränsad klimatpåverkan, frisk luft, levande sjöar och vattendrag och en giftfri miljö.

Transporter

Inom SU genomför vi dagligen ett stort antal transporter - alltifrån tjänsteresor, transport av patienter samt personalens resor till och från arbetet. Transporterna bidrar till luftföroreningar och klimatpåverkan.

Västra Götalandsregionens långsiktiga mål är att vara fossiloberoende till 2020. SU har som mål att alla fordon som nyanskaffas ska gå på förnybar energi med undantag för ambulanser. Antalet mil vi reser med tjänstebilar ska minska bland annat genom att vi ska främja resfria möten och öka efterlevnaden till vår resepolicy.

Energi

SU är en energiintensiv verksamhet med stora och många lokaler med avancerad utrustning. Beroende på hur energin framställs bidrar den bland annat till luftföroreningar, försurning och klimatbelastning.

Västra Götalandsregionens långsiktiga mål är att halvera sin energianvändning i egna lokaler till 2030 och att energianvändningen ska bli avsevärt effektivare. SUs mål är att alla verksamheter på sjukhuset ska identifiera kontorsutrustning och medicinteknisk utrustning som kan stängas av när den inte används. Genom att arbeta enligt vår energioptimeringsrutin ska vi säkerställa att målet nås.

Produkter och avfall

SU använder dagligen stora mänder material och varor i verksamheten. En effektivare resursanvändning minskar behovet av jungfruliga råvaror vilket minskar påverkan på biologisk mångfald och klimatet.

Västra Götalandsregionens långsiktiga mål är att resursanvändningen ska stödja en hållbar utveckling genom att minska mängden hushållsavfall som går till förbränning samt minska mängden material i utvalda produktflöden. SUs mål är att minska mängden hushållsavfall samt minska miljöpåverkan från inredningen. Målen ska nås genom att välja produkter från gröna listan, använda Tage (intern bytesmarknad), förbättra utsorteringen av avfall och utreda möjligheterna till att öka utsortering av komposterbart avfall.

Kemikalier

SU använder årligen stora mängder kemikalier inom verksamheten. Genom att minska våra användning av miljö- och hälsofarliga kemikalier så minskar vi risken för negativ påverkan på den biologiska mångfalden, allergiska reaktioner och sjukdomstillstånd.

Regionens långsiktiga mål är att 2020 leva upp till det nationella miljömålet om en giftfri miljö där ett delmål är att 2016 minskat mängden miljö-och hälsofarliga ämnen i kemiska produkter med 80 procent. SU jobbar mot målet genom att minska användningen av kemikalier upptagna på SIN-listan och substitutionslistan.

Läkemedel

SU använder och skriver dagligen ut läkemedel till våra patienter. Utsläpp av kemikalier och läkemedel har negativa effekter på miljö och hälsa.

Regionens långsiktiga mål är att minimera miljöbelastningen från läkemedel utan att påverka patientnytta. SU har som mål att minska ordination av miljöbelastande preparat, öka antalet verksamheter som använder fysisk aktivitet på recept (FaR) som metod samt öka antalet verksamheter som arbetar med rökstopp i samband med operation som rutin.

Lustgas

På SU används lustgas främst inom förlossningsvården som en skonsam smärtlindring för våra patienter. Lustgas är en kraftig växthusgas som har 310 gånger större klimatpåverkan än koldioxid. Genom destruktion kan lustgasen sönderdelas till kväve och syre vilket inte ger någon negativ klimatpåverkan.

Regionens långsiktiga mål är att utsläpp av lustgas ska ha minskat med 75% år 2020 jämfört med 2009. SU har som mål att minska utsläppen av lustgas med 50% till 2016. Målet ska nås genom läckegekontroll och installation av destruktionsanläggningar för lustgas på de sjukhus som har förlossning.

uiqt|wBsizqv5tivl{|zwuH%vozmoqwv5{msizqv5tivl{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m