Hälsofrämjande arbete inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Hälsofrämjande arbetsplats Fysisk aktivitet Aktiv fritid

Sahlgrenska Universitetssjukhuset arbetar med många olika sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande aktiviteter för befolkning, patienter och medarbetare. Det hälsofrämjande arbetet innebär att inkludera ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande förhållningssätt i det vardagliga arbetet.

Målet är god hälsa och ökad livskvalitet för patienter, medarbetare och befolkning.

Fokusområden 2013

Sjukhuset arbetar långsiktigt med följande fokusområden:

Rökfritt sjukhus
Sahlgrenska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus sedan 2006. Sjukhuset har många extra känsliga patienter med svåra luftvägs- och lungsjukdomar som far illa av att utsättas för passiv rökning. Under våren 2013 har sjukhuset därför tagit nästa steg i processen vilket resulterat i en överenskommelse om att upphöra med försäljning av röktobak vid sjukhusets olika försäljningsställen. Sjukhuset erbjuder också hjälp med rökavvänjning till patienter och medarbetare som vill sluta röka.

Fysisk aktivitet på Recept (FaR)
FaR ska vara en av behandlingsmetoderna som erbjuds patienterna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset då de är i behov av en ökad eller anpassad fysisk aktivitet för att förebygga eller behandla sjukdom. Kunskapen om effekterna av Fysisk aktivitet per diagnos, finns samlad i FYSS (motsvarigheten till FASS).

Rökstopp i samband med operation
Under 2012 införde Sahlgrenska Universitetssjukhuset ett krav på att rökande patienter måste sluta röka sex-åtta veckor före operation och hålla sig rökfria lika länge efteråt. Skälen är medicinska – läkningen tar längre tid och infektionsrisken ökar hos den som röker. Färsk statistik visar att en tredjedel av de tidigare rökande patienterna fortfarande är rökfria ett år efter rökstopp i samband med en operation.

Alkohol
Alkohol påverkar hälsan och många sjukdomstillstånd. Sjukhuset arbetar med tidig identifiering av problematiska alhokolvanor hos patienterna för att kunna erbjuda råd och stöd för god hälsa och ökad livskvalitet.

Föreläsningar
Varje år håller våra specialister, till exempel läkare, sjuksköterskor och psykologer, föreläsningar för alla som är intresserade av sin hälsa. Samlingsrubriken för föreläsningsserien är Verktyg för bättre hälsa.  

Nationella och internationella hälsofrämjande aktiviteter
Sjukhuset förmedlar kunskap, bjuder in till dialog och lyfter fram de hälsofrämjande perspektiven i vården riktat till patienter, medarbetare och befolkning i samband med till exempel nationella uppmärksamhetsdagar/-veckor kring olika teman.

Hälsofrämjande arbetsplats
Hälsofrämjande arbetsplats innebär att identifiera vad som åstadkommer en god arbetsmiljö och stärka de friskfaktorer i arbetet, arbetsgruppen och i ledarskapet som gör att vi mår bra, trivs och utvecklas på jobbet.

Friskvårdsaktiviteter
Sjukhuset erbjuder friskvårdsaktiviteter för medarbetarna, till exempel fysisk träning och föreläsningar om levnadsvanor.

Kultur och vårdmiljö
Sahlgrenska Universitetssjukhuset arbetar för att kultur och hälsofrämjande vårdmiljöer integreras i sjukhusets arbete för en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

Mat
Sjukhuset arbetar aktivt för att kunna erbjuda kunskap om hälsosam mat för medarbetare och patienter.

uiqt|wB&ivm||m5o}vviz{{wvH%vozmoqwv5{mivm||m5o}vviz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m