Patientinformation

Nedan hittar du länkar till information som du kan delge dina patienter.

Patientinformation

Hälsa på Internet:en granskning av svenska webbplatser - Socialstyrelsen
Socialstyrelsen följer utvecklingen på Internet när det gäller information och tjänster om hälso- och sjukvård riktad till allmänheten. Av särskilt intresse är kvaliteten på utbudet och hur patientsäkerheten och patienternas ställning påverkas. Här hittar du det som Socialstyrelsen publicerat inom området. På sidan 16 hittar du EU:s Kvalitetskriterier. På sidan 36 hittar du Information om nationella riktlinjer.

Broschyr  "Hur kvalitetssäkrar man den skriftliga patientinformationen?" -Medicinska biblioteken vid SU  

Broschyr "Hitta information till din patient" - Medicinska biblioteken vid SU


Svenska länkar

1177.se  - Inera
Information om sjukdomar, behandlingar, symtom, undersökningar, läkemedel, tandvård, rättigheter med mera.  Under Barnavdelningen finns tecknade filmer som riktar sig till barn. Kroppen visar med texter och bilder hur den friska människokroppen är uppbyggd och fungerar, det finns även länk till Anatomisk atlas som innehåller bildöversikter över kroppens olika delar och organsystem. 

Ge blod - Blodcentralerna

Giftinformationscentralen (GIC) - databas från Läkemedelsverket som svarar på frågor och ger råd o lämplig behandling vid akuta förgiftningar. på webbplatsen finns information om akut förgiftning med läkemedel, kemiska ämnen, svamp- och växtgifter, ormgift m.m. Det går att ringa dygnet runt.

Hjälpmedelsinstitutet

Personcentrerad patient- och närståendeutbildning - Kunskapscentrum för jämlik vård

Patientinformation - vårdverktyget.se

Patient-FASS

Rarelink
Nordisk länksamling för ovanliga diagnoser. Rarelink är ett samarbete mellan Center for Små Handicapgrupper (Danmark), Avdeling for sjeldne funksjonshemninger i Sosial- og helsedirektoratet (Norge) och Små och mindre kända handikappgrupper (Sverige).

Ovanliga diagnoser - Socialstyrelsen

Patientnämnden - Västra Götalandsregionen

Vård i Västra Götaland - Sjukvårdsrådgivningen och vårdredaktionen i Västra Götalandsregionen
Information om sjukdomar, undersökningar och behandlingar, adresser till sjukhus, vårdcentraler etc. Information om vart du ska vända dig om du blir sjuk, om dina rättigheter som patient och om vilka avgifter som gäller för olika slags vård.

Vårdanalys 
Ny myndighet från 1 januari 2011 som har  till huvuduppgift att ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv följa upp och analysera verksamheter och förhållanden inom hälso- och sjukvården, tandvården samt verksamheter i gränssnittet mellan vård- och omsorg.

Väntetider i vården - Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)


UPP

Utländska länkar

Alternative medicine - MedlinePlus 

Hälso-EU - Europeiska unionens folkhälsoportal
Portalen innehåller uppgifter och statistik om hälsorelaterade frågor och verksamheter på både EU-nivå och på internationell nivå.

MEDLINEplus
Innehåller patientinformation på engelska och spanska.

Neurological information
Information i fulltext från National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS).

Rare disease database- NORD, National Organization for Rare Disorders 

Upp

uiqt|wBIvv5TqtrmozmvH%vozmoqwv5{mIvv5TqtrmozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m