3. Kritisk granskning

Evidens funna i sekundära källor

Om du funnit svaret på din frågeställning inom de sekundära källorna är redan mycket av arbetet gjort, men två saker återstår:

  1. Se på ”utgångsdatum” - betrakta evidensunderlag som mat - det blir otjänligt om det ligger för länge. Du kan utgå från materialet och enkelt komplettera i PubMed, CINAHL etc. och göra en sökning endast för material publicerat efter det datum som angivits som ”utgångsdatum”.
  2. Granska den systematiska översikten med hjälp av granskningsmallen AMSTAR.

Evidens funna i primära källor

Har Du funnit ditt svar i primära databaser är nästa steg att göra en granskning av kvalitet och ändamålsenlighet. De tre centrala frågorna är:

  1. Resultatens tillförlitlighet (validitet)?
    Visar/mäter studien vad den påstår sig mäta?
  2. Betydelse - hur viktiga är resultaten?
    Hur stort och precist är det påvisade utfallet?
  3. Tillämpbarhet för patienten/patienterna?

Mallar och kalkylatorer som kan användas som verktyg vid granskning finns i högermenyn. 

uiqt|wBivv5tqtrmozmvH%vozmoqwv5{mivv5tqtrmozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m