Psykiatern hjälper patienten att fungera och må bra

 

Denne erfarne överläkare i psykiatri vid Psykiatri Psykos, Sahlgrenska universitetssjukhuset, började sin bana med att arbeta för gamla Televerket. Det gör det lättare för Mats Gustafsson att förstå sina patienter då han själv också prövat på andra yrken än bara psykiaterns. Det blir då enklare att förstå att livet kan se ut på olika sätt för olika människor.

Läkarprofessionen och psykiateryrket lockade Mats Gustafsson eftersom han är intresserad av människor och vad som kan hända med dem. I början har läkaren mer teoretiska kunskaper, men över tid lär hen sig med hjälp av kollegor och alla patientmöten och utvecklas inom sitt specialområde. Ju fler patienter med psykos som en psykiater inom psykosvården träffat, desto bättre tenderar läkaren att bli.

Utmaning att förmedla sjukdomsinsikt

Idag är det vanligt att en patient med en svår sjukdom googlar på sin sjukdom. Hen vill ändå oftast träffa en kompetent specialist på sin sjukdom som kan överblicka olika behandlingsalternativ, prognoser och så vidare. Detta gäller också vid svåra psykiatriska sjukdomar som psykos eller bipolaritet.

Sjukdomsbegreppet är inte så enkelt.  Rätt behandling kan hjälpa patienterna till att bevara sina förmågor och leva ett normalt liv. Det kan som en del av sjukdomen vara svårt att kommunicera med patienter med psykossjukdom.

– Även när de mår bättre, kan de ha svårt att förstå att de har psykotiska utmaningar.

Många psykospatienter har problem med relationerna till sina medmänniskor. Det kan göra det utmanande att hjälpa patienten.

Överenskommelse central för en fungerande vård

En behandling mot psykos har oftast två steg. Det första går ut på att få bort de akuta psykossymtomen så att behandlingen kan gå vidare till nästa steg.

I andra steget skall vården börja samarbeta med patienten om hur hen ska kunna ta hand om sig och sitt liv och om vad som krävs i form av vård och stöd.

Kommunikationen börjar med att vården lyssna noga på patientens berättelse och problembeskrivning. Nästa steg är att nå en överenskommelse om att patienten har den här typen av sjukdom och att den som sådan bör behandlas medicinskt.

– Om inte detta går, så måste läkaren fokusera på att samarbeta väl för att ändå nå ett så önskvärt liv som möjligt för patienten.

Personcentrerad psykosvård (PCPC) ger bättre samtal med patienterna

Metoden PCPC (Person Centered Psychosis Care) syftar till att öka patienters delaktighet och inflytande över sin vård. Det finns två oerhört viktiga begrepp rent praktiskt i ett PCPC-samtal med patienten.

  1. Lyssna noga på patientens berättelse och bekräfta denna.
  2. Homo capax (”den kapabla människan”) är ett begrepp av den franske filosofen Paul Ricoeur. Mats tolkar begreppet som att alla människor vill och är kapabla att ta hand om sig själva och inte vill ligga någon till last.

Att utgå från dessa två PCPC-punkter och placera in sin patients symptom och behov inom dessa ger helt andra resultat.

Med PCPC anser Mats att han och patienten mer än tidigare talar om viktiga saker som patientens framtid och hur vården i samarbete med patienten når dit på bästa möjliga sätt.

– Jag har inte gjort någon studie men det känns som om nu när läkaren och patienten delar ansvaret mera så når patienten bättre resultat.

För Mats som psykiater är största utmaningen att utveckla ett mänskligt och personcentrerat bemötande från all personal mot alla patienter.

– Vi måste hitta var patients viktiga resurser och hjälpa hen att använda dem.

Psykiaterns roll i framtiden

Psykiaterns medicinska expertis behövs i framtiden, men yrkesgruppen har också ett ansvar att tillsammans med andra i vården förstå och behandla olika psykiska lidanden.

Mats har alltid varit nöjd med karriären som psykiater.

– Det är väldigt lärorikt att jobba med personer med psykossjukdom och som läkare kan jag hjälpa dem att må och fungera väl. Det gäller att lyssna på och se det unika i varje patient för att behandla hen på bästa möjliga sätt.

Text: Oskar Brandt

 

uiqt|wB{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{m{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{muiqt|wBitjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m4itjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m