Nytänkande vid implementeringen av personcentrad vård på Psykiatri Psykos

Överläkaren Mats Gustafsson vid Psykiatri Psykos, Sahlgrenska universitetssjukhuset, ser att Personcentrerad psykosvård ger all vårdpersonal och även patienten en aktivare roll i vården.

Personcentrerad vård (PV) har funnits några år i ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Östra Sjukhuset. Utvecklingen av personcentrerad vård samordnas vid Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC). GPCC är ett nationellt tvärvetenskapligt forskningscentrum som bildades 2010 med stöd av regeringens strategiska satsning på vårdforskning.

I personcentrerad vård är patienter mer än sin sjukdom. De är hela personer med många resurser vid sidan av sina utmaningar. Personcentrerad vård utgår ifrån patientens upplevelse av situationen samt individens förutsättningar, resurser och hinder. Patienten blir därmed en partner i vården.

Personcentrerad vård är ett partnerskap mellan patienter/närstående och professionella vårdgivare. Utgångspunkten är patientens berättelse. Berättelsen skrivs ner på ett strukturerat sätt. Patientens berättelse tillsammans med den medicinska bedömningen utgör underlaget för vårdplanen. I samtal mellan patient, läkare, kontaktperson och eventuellt andra inbjudna eftersträvas en överenskommelse om vården. Den innehåller mål och strategier som ska genomföras och följas upp på kort och lång sikt.

Psykiatri Psykos verksamhetschef Pia Rydell tog för några år sedan beslutet att alla fyra heldygnsvårdavdelningarna skulle delta i forskning runt och implementering av personcentrerad vård.

– Hos oss kallas arbetsmetoden PCPC – personcentrerad psykosvård, säger överläkare Mats Gustafsson vid Psykiatri Psykos, Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Personcentrerad vård förhoppningsvis effektivare

När patienten långsamt får ett mer aktivt ansvar för sin egen vård, hoppas Psykiatri Psykos att vården också ska bli effektivare. För till och med i ortopedin som inte borde påverkas lika mycket av personcentrerade vårdmetoder, ser man stora positiva resultat på vårdtiden efter att ha infört personcentrerad vård.

– Målet med PCPC är att patienten efter att ha skrivits ut från heldygnsvården ska känna att hen blivit behandlad som en människa, blivit lyssnad på och fått vara med och diskutera sin vård och vårdplan.

Heldygnsvården vid Psykiatri Psykos får hjälp av en icke-vinstdrivande firma som GPCC startat. Den heter GPCC Implement och hjälper olika verksamheter med att implementera personcentrerad vård. Implementeringen har saktat ner lite efter första fasen.

– Vi behöver fokusera på kärnfrågorna och på att vi verkligen får med patienten och hens berättelse när vi tar fram vårdplanen.

Pilotgrupp utvecklar kontaktpersonens patientansvar

Just nu jobbar heldygnsvården i en pilotgrupp med specialistsjuksköterskan Eva Andreasson som handledare. Gruppen ska utveckla kontaktpersonens arbete med patienten. Kontaktpersonen är omvårdnadspersonal med ett särskilt ansvar för en viss patient.

Arbetsgruppen ska prata med patienter och ta reda på vad som är viktiga framgångsfaktorer i psykosvården. Det finns ingen färdig mall för hur PCPC ska användas. Varje kontaktperson utvecklar bäst sin egen metod för hur den ska använda sig av PCPC tillsammans med patienten. Historiskt är det nytt för psykospersonal att den får vara med och forska på och utveckla nya arbetsmetoder.

– PCPC handlar i grunden om att ändra på förhållningssätt och rutinerna för all vår personal.

En ny relation mellan vårdpersonalen och patienten

PCPC handlar om en ny relation mellan personalen och patienten. Partnerskapet i PCPC bygger på ömsesidig respekt och att se varandra som människor utan att förlora yrkes- och patientrollerna.

– Vid en utredning om intagning, blir det ett helt annat samtalsklimat om läkaren inte börjar med att ta reda på patientens problem utan vem patienten är som helhet. 

Det kan ändå bli fråga om intagningsbeslut och tvångsvård men utifrån en mycket mer respektfull utgångspunkt.

– Vi behöver ändra synen på psykospatienter och se dem som i grunden kapabla människor även om många har stora problem. Så gott som alla patienter vill kunna ta hand om sig själva och inte störa eller ligga andra till last. I mycket högre utsträckning än vi trott är detta möjligt.

Positiva vårdresultat med PCPC

Effekter som PCPC kan ha lett till är en mycket mer entusiastisk vårdpersonal, mindre tvångsåtgärder och ett mer strukturerat arbete med Mänskliga rättigheter i psykosvården. Med PCPC får kontaktpersonen ett mycket mer aktivt ansvar för att samtala med patienten om dess sjukdom.

– Det är inte all vår personal som är van vid att ha ett sådant patientansvar. Därför är det viktigt att höja all vårdpersonals kompetens, självförtroende och förmåga att ta ansvar för att hämta in patientens hela berättelse och stödja patienten i att ta hand om sin sjukdom.

Läkarna behöver också låta annan vårdpersonal ta större ansvar i behandlingen.

Text: Oskar Brandt

 

 

uiqt|wB{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{m{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{muiqt|wBitjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m4itjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m