För mänskliga rättigheter i psykosvården

Agneta Persson, Hung Lam, Anna-Karin Engqvist-Jonsson, Barbara Bischof och Annika Ahrén Vargas driver projektet ”Att komma till sin rätt – egenmaktsbaserad psykiatri”.  De tre förstnämnda är också brukare inom psykosvården i Göteborg. De två senare är annars medarbetare i psykosvården och fungerar som jämbördiga deltagare i projektet.

Projektdeltagare Att komma till sin rätt - egenmaktsbaserad psykiatri

Anna-Karin Engqvist-Jonsson (till vänster), Hung Lam, Agneta Persson och Annika Ahrén Vargas och Barbara Bischof (ej på bilden) trivs bra ihop. De sprider kunskaper om hur man ska arbeta rättighetsbaserat enligt FN-konventionerna i vården.

Projektet ”Att komma till sin rätt – egenmaktsbaserad psykiatri” är en fortlevnad av ett pilotprojekt som PNO bedrev med Angereds närsjukhus, Bohusläns museum och Västarvet för att VGR skulle kunna pröva hur mänskliga rättigheter skulle kunna verkställas i praktiken av regionen. Den tillämpningen kallades för ett rättighetsbaserat arbetssätt.

Projektet är nu finansierat av Allmänna arvsfonden och driver brukarnas rättigheter i vården. Projektet drivs av de fem i samarbete med brukar- och anhörignätverket NSPHiG (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och Västra Götaland). PNO (Psykosvård nordost, Sahlgrenska universitetssjukhuset), är huvudman.  

– Vi verkar för att kunskapen om vilka mänskliga rättigheter brukarna har enligt FN-konventionerna ska vara mer kända av och tillämpade i vården. Vi brukare ska också känna att vi kan ta tillvara på våra rättigheter, säger Agneta Persson, projektledare för ”Att komma till sin rätt – egenmaktsbaserad psykiatri”.

Utöver Agneta Persson är två brukare till anställda i projektet, Hung Lam och Anna-Karin Engqvist-Jonsson. ”Alla jobbar på 75 % vardera.  Brukarna har tillgång till handledning från NSPHiG under projekttiden. Därtill jobbar två ur vårdpersonalen på PNO i projektet. Det är sjuksköterskan Annika Ahrén Vargas och fysioterapeuten Barbara Bischof. De jobbar dock enligt plan färre procent i projektet än de anställda brukarna. Fördelningen av tjänster är för att balansen av tiden i projektet ska ligga på brukarinflytandet, men alla anställda är fortfarande jämlikar i beslutsfattandet.

Projekt som utbildar om mänskliga rättigheter i vården

Projektet anordnar utbildningar och workshops på olika psykosmottagningar i samarbete med Avdelningen för mänskliga rättigheter på VGR (Västra Götalandsregionen). Utbildningarna handlar om tillämpningen av FN:s konventioner om mänskliga rättigheter vid myndighetsutövning, särskilt psykosvård.

FN-konventionerna delar upp parterna i vården som rättighetsbärare och skyldighetsbärare. Skyldighetsbäraren är vårdpersonalen som har skyldigheten att se till att de mänskliga rättigheterna efterlevs. Rättighetsbärare är brukaren/patienten som skall ha sina mänskliga rättigheter fullt ut.

Viktiga mänskliga rättigheter för patienter och vårdpersonal är t.ex. dem om bästa möjliga vård och hälsa, rätt till delaktighet i vården, rätten till insyn och möjlighet att påverka sin vård och rätten att bemötas med respekt från vårdpersonalen.

– Detta är inte något helt nytt. Men tidigare har vården talat om patienternas behov. Att tala om rättighetsbärares rättigheter ger mer kraftfulla mål åt vården.

Ta fram och sprida ett rättighetsbaserat arbetssätt

Projektet är på tre år. Under den tiden ska projektdeltagarna ta fram ett metodmaterial för rättighetsbaserat arbetssätt och sprida detta till vården.

Intresset är stort och under hösten 2016 ska projektet tala inför t.ex. Samordningsförbundet. Detta är ett samarbetsorgan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Göteborgs stad och Socialtjänsten. Under våren 2016 talade projektdeltagarna inför ST-läkare på Psykiatri Psykos och för vårdstudenterna. De kommer också att presentera projektet för EU-parlamentet i Bryssel.

– Jag får mer kunskap och mer självkänsla varje dag av att delta i projektet, säger projektledaren Agneta.

Sjuksköterskan Annika Ahrén Vargas och fysioterapeuten Barbara Bischof arbetar som vanliga, jämbördiga deltagare.

– Vi fortsätter på arbetet från det tidigare pilotprojektet. Vi jobbar rättighetsbaserat och jämlikt mellan vårdpersonal och egenspecialister, säger Annika Ahrén Vargas. . Det är en utmaning för mig och Barbara att inte driva på och ta så mycket initiativ som vi gör i vårt vårdarbete på Sahlgrenska.

Agneta betonar att det varit lätt att fortsätta på det tidigare pilotprojektet i det nya arvsfondsprojektet ”Att komma till sin rätt”.

– Vi kompletterar alla varandra väldigt bra. Alla är med på lika villkor och bestämmer, säger Agneta.

Internt tillämpar projektdeltagarna värdena de lär ut genom att bl.a. säga till varandra att ta det lugnt om det börjar bli stressigt. Det är viktigt att ha det roligt på jobbet.

Text och foto: Oskar Brandt, informatör vid Psykiatrisk utredningsmottagning, Sahlgrenska universitetssjukhuset

 

 

 

uiqt|wB{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{m{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{muiqt|wBitjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m4itjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m