Erfarenhet av brukarrevision

I april 2016 genomförde Psykiatri Psykos en brukarrevision tillsammans med brukare ifrån NSPHiG (Nationell Samverkan för Psykiatri i Göteborg). Brukarrevision är en granskning av verksamheten som syftar till att ge brukarna inflytande över sin vård och att ge feedback till verksamheten. Informatör och brukare Oskar Brandt deltog vid revisionen och ger sin bild i artikeln nedan.

Inom  ramen för värdebaserad vård har Oskar och ytterligre en anställd brukare vid  Psykiatri Psykos fått genomföra en brukarrevision för öka patientinflytandet och få in feedback på hur verksamheten fungerar.

Mitt namn är Oskar Brandt. Jag är informatör på Psykiatri Psykos men är också patient vid en av verksamhetens öppenvårdsmottagningar. Jag samarbetar mycket med Lars Alfredsson, projektledare med ansvar särskilt för frågor om brukarmakt och arbetslivsrehabilitering. Lars är engagerad i värdebaserad vård på Psykiatri Psykos.

Värdebaserad vård är ett koncept för att optimera värdet av resurserna vården lägger ned på sin verksamhet och på sina patienter.  Ett led mot detta mål är att ta tillvara på patienternas erfarenheter och på vad patienterna/brukarna själva upplever som tecken på god vård.

Inom ramen för värdebaserad vård har jag och en anställd brukare till fått genomföra en brukarrevision. Brukarrevisioner är undersökningar gjorda av brukare av den egna verksamheten eller närliggande verksamheter för att ge verksamhetsledningen feedback om hur dessa fungerar. Ett syfte är att ge brukarna mer inflytande. Ett annat är att brukarna har kunskaper och erfarenheter som den ordinarie vårdpersonalen inte har. På så sätt kan revisioner gjorda av brukare tillföra kvaliteter till det ordinarie vårdarbetet.

Verksamhetens medarbetare  hade tidigare försökt intervjua brukare om vilka kvalitetskriterier de tyckte var relevanta för sin vård. Patienterna verkade dock inte vilja öppna upp sig för de medarbetare som dittills försökt. Efter ett tag tillfrågades jag och en annan brukare anställd vid Psykiatri Psykos om vi ville hålla i brukarrevisioner istället.

De två brukarrevisioner vi genomförde i april 2016 var till för att hjälpa värdebaserad vård att få reda på vilken vård patienterna efterfrågar och vad patienterna tycker utmärker högkvalitativ vård.

Vi turades om att ställa frågor som spelades in först på en iphone och senare på en digital ljudupptagningsenhet. Det hjälpte troligen de intervjuade brukarna att vi som intervjuade dem också var brukare själva. De öppnade verkligen upp sig för oss. Ibland fick vi ställa följdfrågor för att hjälpa intervjupersonerna att förstå frågorna.

Genom flexibelt samarbete där vi stöttade varandra med det var och en av oss var starka på, kunde vi nå brukarna och hjälpa dem att lämna över värdefulla kvalitetssynpunkter till värdebaserad vård.

Nu arbetar verksamhetens medarbetare med att ta till sig och utvärdera informationen vi samlade ihop. Snabbt summerat framkom att brukarna var väldigt nöjda med vården de fick, men de ville ha mindre byte av den personal som vårdade dem. De ville även lättare kunna bli inlagda på heldygnsvård vid ett återfall.

Brukarrevisioner kan nog vara ett lämpligt alternativ för att få reda på vilka synpunkter patienterna har på Psykiatri Psykos och vilka idéer de har om hur Psykiatri Psykos kan utveckla sin verksamhet positivt. Det verkar som om patienterna har lättare att öppna upp sig för någon som känns som om hen är på en mer jämlik position genom att både intervjuare och intervjuade delar erfarenheter av psykisk sjukdom.

Oskar Brandt, informatör och brukare vid Psykiatrisk utredningsmottagning

uiqt|wB{}{ivv{5sw%vikqkH%vozmoqwv5{m{}{ivv{5sw%vikqkH%vozmoqwv5{muiqt|wBitjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m4itjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m