Engagerade i familjer med psykisk ohälsa

Bimbi Dahne Widerberg och Agneta LeemannBåda är engagerade, sociala och skojfriska med ett visst djup. Agneta Leemann och Bimbi Dahne Widerberg var till nyligen Psykiatri Psykos barnperspektivutvecklare. De har bidragit till att många barn till psykiskt sjuka fått den information, råd och stöd som lagen föreskriver. För barnen har det gjort stor skillnad och gett förutsättningar för en bättre uppväxt. 

Agneta Leemann har utvidgat sin förkärlek för djur, kultur och att träffa folk med en stor passion för sin nya humleodling.

Bimbi Dahne Widerberg är som person intresserad av kultur och politik. Hon älskar film och sitt koloniliv.

Skärpning i Hälso- och sjukvårdslagen HSL 2g §

2010 skärptes Hälso- och sjukvårdslagen HSL 2 g § och blev till en tvingande lag. Där står det att Hälso- och sjukvården har skyldighet att beakta minderåriga barns behov av information, råd och stöd när en förälder är allvarligt somatiskt eller psykiskt sjuk.

Socialstyrelsen insåg att det skulle behövas insatser för att hjälpa landstingen att implementera den nya lagen. Pengar kunde sökas och Psykiatri Psykos sökte medel för två tjänster.

Agneta och Bimbi fick tjänsterna på grund av sin långa, kliniska erfarenhet och socionomutbildningar. De hade båda familje- och nätverksutbildning på nivån Steg I. Dessutom hade de den mer nischade utbildningen Beardslees familjintervention.

–I den är vi båda grund-, lärar- och handledarutbildade, säger Agneta.

Kartläggning av antalet barn

De gjorde kartläggningar av hur många av patienterna på Psykiatri Psykos som hade barn. Undersökningen 2014 visade att av klinikens 2604 patienter hade 252 minderåriga barn. Det var totalt 449 barn. Kartläggningen visade också att det föddes 12-15 barn till patienterna varje år.

Agneta och Bimbi har infört barnombud på varje avdelning och mottagning. De har informerat personalen om barnens rättigheter och behov och har sett till att det finns en lekhörna eller motsvarande på enheten. Barnombuden samlades för informationsmöten två gånger per termin.

–Sedan ordnade vi studiebesök på olika stödverksamheter för barn till psykiskt sjuka, säger Agneta.

Agneta och Bimbi såg till att det finns familjerum i anslutning till slutenvården och försåg det med leksaker, spel och filmer.

–Där kan inneliggande föräldrar träffa sina minderåriga barn mer enskilt, säger Bimbi.

Utbildning i Barnkonventionen och HSL 2 g §

De utbildade hela eller delar av personalen i FN:s barnkonvention som är övergripande när det gäller barns rättigheter, i HSL § 2g, i Beardslees familjeintervention och i metoden ”Föra barnen på tal” samt orosanmälan.

Beardslees familjeintervention är en metod där vårdpersonalen träffar föräldrar och vart och ett av deras barn för sig. I en samtalsserie lär sig familjen att ha ett mer öppet samtalsklimat om psykisk ohälsa hos en av eller båda föräldrarna.

–Barn mår bra av att rent allmänt veta om det finns psykisk ohälsa i familjen. Annars kan det få mycket oro, skuldkänslor och egna fantasier kring vad som är fel i familjen, säger Agneta.

Även ”Föra barn på tal” är till för att stärka föräldrarna och ge dem verktyg till att medvetandegöra barnen om sitt hälsotillstånd. Båda metoderna stärker föräldraskapet.

–Barnen upptäcker ändå föräldrarnas situation till slut. Det är mer gynnsamt för barnens utveckling med öppenhet, säger Bimbi.

Det är barnens utveckling och ålder som avgör hur mycket behov av information de har.

Hjälp med öppenhet och självförtroende

–En förälder som känner att hen duger är ofta bättre, säger Bimbi.

Agneta och Bimbi handledde personalen i metoderna och fungerade som konsulter för personalen. Barnperspektivutvecklarna föreläste i olika sammanhang och utformade program på Internationella barndagen.

De producerade också mycket information, rutiner och riktlinjer t.ex. kring stöd före, under och efter graviditet, rutiner kring dokumentation vid orosanmälan eller Obligatorisk orosanmälan vid slutenvård.

–Vi gjorde en folder om att prata med barn om psykisk sjukdom som vänder sig både till barn, patienter, anhöriga och personal, säger Bimbi.

Resultat och förvaltning

–Resultatet av vårt arbete blev att många barn har fått möjlighet att få information, råd och stöd enligt vad lagen föreskriver. Det har gjort stor skillnad för barnen och avlastat föräldern.

Barnperspektivutvecklarna skapade en medvetenhet hos hela personalen om patienternas barns behov, gav dem kunskap om HSL 2 g § och om samtalsmetoderna.

–Det har varit väldigt roliga år med att utveckla barnperspektivet och att få fördjupa oss i den frågan, säger Agneta och Bimbi.

Nu när introduktionen av Psykiatri Psykos i barnperspektivfrågorna avslutats och barnperspektivutvecklarna gått vidare till andra tjänster, pågår ett arbete i verksamhetsledningen om hur frågorna ska förvaltas och hur arbetet med implementering ska fortsätta.

Text: Oskar Brandt

uiqt|wB{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{m{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{muiqt|wBitjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m4itjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m