Att forska på Personcentrerad Psykosvård

Personcentrerad Psykosvård (PCPC) är en aktuell vårdmetod inom bland annat Psykiatri Psykos i Göteborg. Den innebär ett jämlikare förhållningssätt där vården lämnar tidigare fokus på sjukdom och symtom. I PCPC betonas extra att patienten är en hel människa och inte bara sin sjukdom. Forskningssköterskan Katarina Allerby från Nå Ut-mottagningen vid Psykiatri Psykos, Sahlgrenska universitetssjukhuset, skriver nu på sin doktorsavhandling om hur PCPC fungerar.

Forskningssköterskan Katarina Allerby går ett doktorandprogram i hur Personcentrerad vård fungerar och hur man kan få det att fungera bättre.

Patienten är en person med en massa egen kunskap, kompetens, egna idéer och preferenser, säger forskningssköterskan Katarina Allerby. Målsättningen är att kunna uppnå hälsa i en större mening än bara symtomreduktion om vården lyssnar till vad patienten berättar och uppmuntrar och bjuder in patienten att vara en aktiv del i vårdprocessen.

Katarina Allerby är sedan 2004 sjuksköterska och har jobbat inom psykospsykiatrin i cirka tio år. Fram till förra årsskiftet jobbade Katarina kliniskt på psykosöppenvårdsmottagningen Nå Ut i centrala Göteborg och stortrivdes.

– Men så fick jag "ett erbjudande jag inte kunde tacka nej till" och jag doktorerar nu i ett kliniskt forskningsprojekt om PCPC.

PCPC påminner om Integrerad Psykiatri

Katarina kom in i forskningsprojektet av flera anledningar. Hon hade en viss erfarenhet av forskning som forskningssköterska. Sedan grundar sig PCPC dels på idén kring personcentrerad vård som Göteborgs centrum för personcentrerad vård lär ut. Men PCPC utgår även från Integrerad Psykiatri, den vårdmodell som öppenvården inom Psykiatri Psykos arbetar efter, som också anses vara ett personcentrerat arbetssätt.

Katarina gillar både det kliniska vårdarbetet och den kliniknära forskningen. Hennes förhoppning är att använda sin erfarenhet från doktorandtiden till att fortsätta forska om och utveckla vården, helst i kombination med ett kliniskt arbete.

Vilken skillnad gör PCPC

Som doktorand hjälper Katarina till med projektets mätningar huruvida införandet av PCPC gör någon skillnad för patienter och personal.  

– Sedan kommer jag tillsammans med handledare och statistiker göra analyser för att få fram resultat och förstå dem. Det handlar dels om patienterna upplever ökad empowerment, nöjdhet, om tvångsvårdsanvändningen förändras och om personalens arbetsbelastning förändras.

Empowerment har länge förespråkats och efterfrågats. Vården måste enligt Katarina bli bättre på att låta patienterna ta större ansvar för sin egen hälsa i den utsträckning var och en kan. PCPC handlar också mycket om det. Empowerment kan också hjälpa vården med dess utmaning att med begränsade resurser vårda en större andel kroniskt sjuka eller dem med komplexa sjukdomar i kombination.

Vad gäller tvångsvård så har Psykiatri Psykos i Göteborg en idé om att ifall dialogen mellan personal och patienter blir ännu bättre och patienten bjuds in mer självklart, så kan psykosvården kanske på sikt minska tvångsvårdsanvändningen ytterligare.  

Positiva effekter i tidigare forskning

Avseende vårdtid, personalens arbetsbörda och patienters nöjdhet har man sett i tidigare forskning att PCPC påverkat detta positivt.

– Det har att göra med att vården blir effektivare, om patienten är med och bestämmer. Patienterna känner sig inte överkörda och personalen känner mer tillfredsställelse över sin arbetsinsats.

Innan PCPC började implementeras så mättes ovanstående på gruppnivå. Nu kommer Katarinas forskningsprojekt snart att börja samla in samma data igen för att spegla läget när PCPC är infört. Då hoppas vi få se om det är några skillnader på gruppnivå.

Katarina och hennes forskarkollegor medvetna om att det är en lång process innan en så här komplex intervention kan implementeras på djupet. Interventionen är uppbyggd så att det inte är en specifik metod som är uppspaltad. Det är snarare ett förhållningssätt utifrån vilken personalen har frihet att anpassa vården på olika sätt för att öka personcentreringen i olika rutiner, processer etc.

Att öka effektiviteten

Forskning om PCPC kan hjälpa vården att bättre förstå när, var och hur vissa insatser eller metoder är bra att använda och därmed öka patientnyttan i vården.  

– De forskningsartiklar som publiceras inom PCPC-projektet kan förhoppningsvis bli till ett stöd för andra verksamheter som vill implementera personcentrerad vård.

Det första året har Katarina jobbat halvtid (föräldraledig halvtid) med forskningsprojektet. Hon har tre och ett halvt till år på sig.  

– Jag tror jag är hyfsat i fas, men jag räknar skarpt med att det kommer vara stressiga tider när slutet börjar närma sig ändå!

 Text:/Bild Oskar Brandt

 

 

uiqt|wB{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{m{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{muiqt|wBitjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m4itjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m