Sammanfattning av Läkemedelsgruppens arbete

Bakgrund

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd publicerades 2014. Det var framförallt med anledning av detta som läkemedel blev klinikens tema 2014. Syftet med Läkemedelsåret har varit att:

  • Sprida information kring de nya behandlingsriktlinjerna.
  • Bidra till kunskapsutveckling för anställda och brukare vid Psykiatri Psykos. 
  • Öka patientsäkerheten vid förskrivning av läkemedel. Nedan följer en sammanfattning av gruppens arbete under året.
  •  

Information kring de Nationella riktlinjerna för behandling av schizofreni och schizofreniliknande tillstånd behandlingsriktlinjer

I december 2013 kom professor Lena Flyckt, ordförande för Socialstyrelsens prioriteringsarbete för framtagandet av de nationella riktlinjerna, till Göteborg och föreläste för läkargruppen vid Psykiatri Psykos kring den preliminära versionen av Socialstyrelsens riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni.

I juni 2014 presenterar verksamhetschef och chefsöverläkare Pia Rydell, (även aktiv deltagare prioriteringsarbetet), den slutgiltiga versionen av riktlinjerna.

En projektgrupp har under andra halvan av 2014 arbetat med att lokalanpassa de nationella riktlinjerna som nu är framlagda och förankrade på kliniken.

Bidra till kunskapsutveckling för anställda och brukare vid Psykiatri Psykos

Läkemedelsgruppen har arbetat fram ett utbildningspaket i grundläggande farmakologi och antipsykotiska läkemedel som finns tillgänglig i två versioner, dels en version som är avsedd för framförallt sjuksköterskor och dels en förenklad version som passar för personal utan medicinsk grundutbildning. Den senare versionen kan anpassas till brukare, anhöriga, boendestödjare och andra intresserade.

Föreläsningen för sjuksköterskor har hittills hållits av en representant från läkemedelsgruppen och löper nu kontinuerligt inom kliniken. Föreläsningen har hållits vid ett flertal tillfällen både på Mölndals sjukhus och på klinikens öppenvårdsmottagningar. Föreläsningen planeras att hållas med jämna intervall så att ny personal inom kliniken har möjlighet att ta del av den. Även anställda utanför kliniken, exempelvis inom hemsjukvården, har inbjudits att delta.

Den förenklade utbildningen är tänkt att hållas på klinikens enheter under 2015 av den på enheten mest lämpad, exempelvis läkare eller sjuksköterska.  Enheterna kan själva välja att bjuda in till föreläsningar som en del av patient/anhörigutbildning eller annat, och anpassar då nivån efter publiken.

Som ett led i kunskapsutvecklingen på kliniken har Läkemedelsgruppen även spridit Läkemedelsverkets powerpoint ”Läkemedelsbehandling vi schizofreni” till alla klinikens enheter. Vår tanke är att den presenteras av lämplig person på respektive enhet – exempelvis verksamhetsöverläkaren.

För läkarkollegiet har Läkemedelsgruppen arrangerat utbildningseftermiddagar. Förutom ovan nämnda föredrag av Lena Flyckt och Pia Rydell hölls i september 2014 en föreläsning av Eva Lindgren ”Behandling med psykofarmaka vid graviditet och amning”, och i oktober 2014 arrangerades en paneldebatt kring läkemedelsgenomgång vid somatisk samsjuklighet där neurolog Filip Bergquist, internmedicinare Jarl Torgerson, psykiater Cecilia Brain och apotekare Kristina Sörensen.

Läkarinternatet 23-24 april 2015 ägnades åt riktlinjer vid läkemedelsbehandling. De nationella och lokala riktlinjerna vid schizofreniliknande tillstånd diskuterades och även riktlinjer för behandling av dessa tillstånd hos barn och unga. Så även riktlinjer för stämningsstabiliserande behandling. Professor Peter Weiden delade med sig av erfarenheter från implementeringen av behandlingsriktlinjer i USA..

Projektgruppen för ökat patientinflytande och en förbättrad följsamhet i läkemedelsbehandling arbetade under året med hur man kan öka brukarinflytandet vid läkemedelsbehandling. Gemensamt beslutsfattande är ett koncept för vilket det finns evidens. En förutsättning för att arbeta med Gemensamt beslutsfattande är dock att man känner till och förstår själva begreppet. Psykos-R har gett ut en folder på ämnet som kan distribueras inom öppen- och slutenvården, den finns också i digitalt utskriftsformat. I samband med att personcentrerad vård införs på kliniken kommer även en kort genomgång av Gemensamt beslutsfattande att ske.

En annan grundförutsättning för Gemensamt beslutsfattande är god tillgång till information av enkel, saklig och oberoende karaktär. Gruppens förslag är en av kliniken godkänd sammanställning av information kring våra antipsykotiska läkemedel, gärna översatt till flera språk. Detta innebär ett stort arbete, men skulle kunna fungera som ett förbättringsprojekt.

Ökad patientsäkerhet vid läkemedelsförskrivning

En projektgrupp har under året arbetat med att ta fram nya klinikgemensamma rutiner för dokumentation av läkemedelsordinationer och förändringar, läkemedelsgenomgångar, läkemedelsberättelser och informationstransport vid vårdens övergångar. Denna rapport är framlagd och godkänd, och implementeringsprocessen är påbörjad.

uiqt|wB{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{m{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{muiqt|wBitjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m4itjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m