IMPaCT - internationell studie om kroppslig hälsa

I Göteborg startade studien i oktober 2011 och avslutades i juni 2013. Genomförandet har fungerat mycket bra och en första sammanställning av data från base-line mätningen har presenterats.

IMPaCT är en multicenter-studie av kroppslig hälsa vid psykossjukdom. Den behandling som ges är intervention baserad på psykiatrisk hälsopedagogik, vilken i sin tur är baserad på motiverande samtal (MI) och KBT-insatser (kognitiv beteendeterapi).

Behandlingen utförs både enskilt och i grupp. Projektet är baserat vid King's College i London och några svenska sjukhus, däribland Sahlgrenska Universitetssjukhuset via Psykiatri Psykos. 

Deltagandet är en integrerad del av en mer övergripande satsning på att förbättra kroppslig hälsa för psykosklinikens målgrupp. Den svenska delen av IMPaCT kallas MINT (Metabol INTervention). I studien deltar samtliga öppenvårdsmottagningar inom Psykiatri Psykos.

Totalt 84 patienter inkluderades i studien, som startade i oktober/november 2011 då en baslinjemätning genomfördes. Mätningen inkluderar blodanalys, kroppsmått samt skattning av funktion, symtom och livskvalitet. Därefter följde en sex månaders behandling, som vanligt (TAU, Treatment as usual) samt nytt mättillfälle. 

I mars/april 2012 genomgick 25 case managers utbildning i psykiatrisk hälsopedagogik med inriktningen att motivera patienterna till att förbättra sin kroppsliga hälsa. Därefter följde en behandlingsfas på sex månader varefter en tredje mätning gjordes. 

Efter ytterligare sex månader, april/maj 2013 genomfördes en avslutande mätning. Undersökningen förväntas ge svar på om en målinriktad insats med MI och vissa KBT-insatser kan ge resultat som visar sig vid mätningar av upplevd livskvalitet och fysiska mått som blodvärden och vikt.

Kontakt

FoUU-samordnare
Daniel Abrams

uiqt|wBlivqmt5ijziu{H%vozmoqwv5{muiqt|wB{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{m{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{muiqt|wBitjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m4itjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m