GRIP utredningsprogram

(Gothenburg Research and Investigation on Psychosis)

Bakgrund

Psykiatri Psykos startade under hösten 2012 ett arbete med att utforma ett kliniskt utredningsprogram som syftar till att få en så bra bild som möjligt av patienters funktion, situation och sjukdomsbild. Utredningsprogrammet ska användas då en nyinsjuknad person med misstänkt psykossjukdom identifieras eller då en person som vårdas inom Psykiatri Psykos är otillräckligt utredd.

Syftet är att på ett strukturerat sätt inhämta information om patienten för att identifiera dennes behov av olika typer av interventioner, såväl medicinska som psykosociala. I förlängningen är förhoppningen att kunna förbättra prognosen för personer med psykossjukdom. Exempelvis kan personerna få längre perioder då de är friska, med längre livslängd, bättre hälsa och ökad livskvalitet.

Olika personalkategorier i slutenvården och öppenvården genomför de olika utredningsdelarna. För mer detaljer kring detta, se dokumentet ”Manual till utredningsprotokoll”.

Forskning

Psykiatri Psykos kommer också att, i de fall patienterna samtycker till detta, kunna bedriva forskning utifrån det kliniska programmet. Det innebär att kunskapen om psykossjukdomar ökar. Ansvarig för forskningsdelen av utredningsprogrammet är professor Mikael Landén på Sektionen för Psykiatri och Neurokemi vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.

Aktuellt läge

Hittills har ca 370 patienter identifierats som är nyinsjuknade i misstänkt psykossjukdom eller otillräckligt utredda. Utredning med Psykiatri Psykos Utredningsprogram har påbörjats eller genomförts i dessa fall. 87 personer har hittills lämnat samtycke till forskning.

Det finns utbildningsbehov för vissa personalgrupper och därför planeras och genomförs olika utbildningar. PANSS-utbildning för läkare, sköterskor och case managers genomförs med jämna mellanrum. Intresserad personal kan anmäla sig till psykolog Ulla Karilampi.

Frågor och mer information

Vid frågor eller behov av mer information om GRIP utredningsprogram, kontakta David Berg eller Annelie Goulding.

Innehåll utredningsprogram

Anamnesprotokoll
Utvecklingsanamnes
Neuropsykiatrisk intervju
Psykossymptom
Screening ADHD
Screening Autismspektrumstörning
Hälsotillstånd
Livskvalitet
Funktionsskattning
Alkoholvanor
Drogvanor
Neuropsykologisk utredning
Arbetsterapeutisk utredning
Sjukgymnastisk utredning
Blodprover hälsa
U-tox
Neurologisk undersökning
Somatisk undersökning
MR
LP

Vid samtycke till forskning dessutom: 
Forskningsprover blod och likvor.

Kontakt

Projektkoordinator
  
Tfn +46700207500
 

Forskningssköterska
  
+46700816602

 

 

Manual till Utredningsprotokoll

uiqt|wBivvmtq5ow}tlqvoH%vozmoqwv5{mivvmtq5ow}tlqvoH%vozmoqwv5{muiqt|wBli%vql5jmzoH%vozmoqwv5{mli%vql5jmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wB{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{m{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{muiqt|wBitjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m4itjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m