GRIP utredningsprogram

(Gothenburg Research and Investigation on Psychosis)

Bakgrund

Psykiatri Psykos startade under hösten 2012 ett arbete med att utforma ett kliniskt utredningsprogram som syftar till att få en så bra bild som möjligt av patienters funktion, situation och sjukdomsbild. Utredningsprogrammet ska användas då en nyinsjuknad person med misstänkt psykossjukdom identifieras eller då en person som vårdas inom Psykiatri Psykos är otillräckligt utredd.

Syftet är att på ett strukturerat sätt inhämta information om patienten för att identifiera dennes behov av olika typer av interventioner, såväl medicinska som psykosociala.

I förlängningen är förhoppningen att kunna förbättra prognosen för personer med psykossjukdom. Exempelvis kan personerna få längre perioder då de är friska, med längre livslängd, bättre hälsa och ökad livskvalitet.

Forskning

Psykiatri Psykos kommer också att, i de fall patienterna som samtycker till detta, kunna bedriva forskning utifrån det kliniska programmet. Det innebär att kunskapen om psykossjukdomar ökar. 

En etikprövning av forskningsdelen har gjorts och etikansökan har godkänts. Ansvarig för forskningsdelen av utredningsprogrammet är professor Mikael Landén, Sektionen för psykiatri och neurokemi vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet.

Aktuellt läge

Hittills har 239 patienter identifierats som är nyinsjuknade i misstänkt psykossjukdom eller otillräckligt utredda. Utredning med Psykiatri Psykos Utredningsprogram har påbörjats i dessa fall. 33 personer har lämnat samtycke till forskning, men tre har dragit tillbaka dem. Det blir totalt 30 aktuella samtycken.

Det finns utbildningsbehov för vissa personalgrupper och därför planeras olika utbildningar eller så har de genomförts. T.ex. hölls en ESI-utbildning för arbetsterapeuter om utredningspärmen våren 2014. PANSS-utbildning för läkare, sköterskor och case managers genomförs med jämna mellanrum. Intresserad, aktuell personal kan anmäla sig till psykolog Ulla Karilampi.

Den nya versionen av utredningspärmen lanserades 1 september 2014 från och med utredningspärm nummer 128. Utredningsprogrammet presenterades vid en schizofrenikonferens (SIRS) i april 2014. Antalet pärmar fördubblades förra året och fortsätter att öka 2015.

Vid eventuella framtida behov av informationsinsatser kommer vi att informera samtliga enheter om detta.

Innehåll utredningsprogram

Anamnesprotokoll
Utvecklingsanamnes
Neuropsykiatrisk intervju
Psykossymptom
Screening ADHD
Screening Autismspektrumstörning
Hälsotillstånd
Livskvalitet
Funktionsskattning
Alkoholvanor
Drogvanor
Neuropsykologisk utredning
Arbetsterapeutisk utredning
Sjukgymnastisk utredning
Blodprover hälsa
U-tox
Neurologisk undersökning
Somatisk undersökning
MR
LP

Vid samtycke till forskning dessutom: 
LP
Blodprover, forskning

Kontakt

Projektkoordinator
Forskningssköterska
uiqt|wBivvmtq5ow}tlqvoH%vozmoqwv5{muiqt|wBli%vql5jmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wB{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{m{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{muiqt|wBitjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m4itjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m