Personcentrerad psykosvård

 Psykiatri Psykos arbetar med att öka personcentreringen i heldygnsvården för personer med psykossjukdomar. Detta sker genom ett projekt som kallas Personcentrerad Psykosvård (PCPC). Personcentrerad vård handlar om att se personen i patienten, ta tillvara de resurser och erfarenheter hen besitter och göra det möjligt för hen att ha en aktiv del i planering och genomförandet av sin vård.

Göteborgs Centrum för Personcentrerad vård (GPCC) har beskrivit personcentrerad vård i praktiken och testat införandet av detta på somatisk slutenvård med lovande resultat. Personcentrerad psykosvård (Person Centered Psychosis Care - PCPC) innehåller inslag av både Personcentrerad vård enligt GPCC och Integrerad Psykiatri. Integrerad Psykiatri är en av de interventioner som bland annat rekommenderas av Socialstyrelsen för personer med psykos och det sätt på vilket man arbetar i psykosöppenvården.

Målet med PCPC är att slutenvården ska arbeta på ett sådant sätt att fokus läggs på patientens upplevelse av situationen och att öka patientens delaktighet och inflytande över sin vård.

Införande

Personcentrerad psykosvård har införts vid Psykiatri Psykos heldygnsavdelningar i flera steg. Första steget var utbildning av personal. Utbildningen skedde i samarbete med Psykiatri Psykos egna experter i Integrerad Psykiatri och med experter på Personcentrerad vård vid Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC). Andra steget var att implementera Personcentrerad psykosvård vid klinikens fyra heldygnsavdelningar. Detta genom att personalen själva fick forma och arbeta med olika förbättringsarbeten på avdelningarna i syfte att öka personcentreringen. En central tanke i PCPC är att det är personalen som utvecklar PCPC i sitt arbete, det är alltså inte en färdig modell som lärs ut.

Forskningsprojekt

För att kunna utvärdera interventionen Personcentrerad psykosvård tillfrågas dels patienter och deras närstående, dels personal om att delta i ett forskningsprojekt. Information samlas in med skattningsskalor och genom intervjuer. Information från de personer som samtycker till deltagande samlas in innan interventionen startar (förmätning) och efter att interventionen implementerats (eftermätning). Forskningen är bl.a. intresserad av att se om patienternas nöjdhet med och delaktighet i vården förändrats i.o.m. införandet av PCPC.

Aktuellt läge – införande av PCPC

Nu fortgår implementeringen löpande på avdelningarna, särskilt med att låta patienten vara mer delaktig vid utformandet av vårdplanen. I allmänhet tänker personalen mer på att tillvarata patientens resurser.

Aktuellt läge - forskningsprojekt

Förmätningarna avslutades i februari 2015. Efter det följde den ovan nämnda utbildningen för personal i PCPC. Efter ytterligare en tid av implementering av PCPC på avdelningarna, hölls intervjuer med personal och eftermätningarna (med patientintervjuer) kom igång. Eftermätningarna kommer att avslutas i december 2017. Det analyserade resultatet skall sedan redovisas som vetenskapliga artiklar. En doktorand, Katarina Allerby, är anställd i forskningsprojektet sedan hösten 2015 och jobbar nu med att förbereda artiklar och analysera intervjuer. En projektkoordinator, Anneli Goulding, samordnar forskning och det kliniska arbetet och en forskningsansvarig, Margda Waern är ytterst ansvarig. Det är Katarina, Anneli som tillsammans med Lilas Ali, resurs från GPCC, som sköter det praktiska jobbet med datainsamling. Dessutom har projektet en projektkommunikatör. Denne ser bl.a. till att aktuell information om projektet publiceras på Psykiatri Psykos hemsida.

Styrgrupp

Pia Rydell, verksamhetschef

Christian Öhrn, bitr. verksamhetschef

Sohelia Jaladat, VEC 240

Jerry Holmström, sektionsledare 240

Mahboubeh Jafar, VEC 241

Beatrice Adriansson Carlsson, VEC 242

Kontakt

Projektkoordinator
Anneli Goulding

uiqt|wBivvmtq5ow}tlqvoH%vozmoqwv5{muiqt|wB{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{m{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{muiqt|wBitjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m4itjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m