Personcentrerad psykosvård

Psykiatri Psykos arbetar med att införa en modifierad variant av Personcentrerad vård för personer med psykossjukdomar i heldygnsvården. Integrerad Psykiatri som är en av de interventioner som bland annat rekommenderas av Socialstyrelsen finns redan inom öppenvården. Så kallad Personcentrerad vård, som har visat sig framgångsrik inom somatisk slutenvård, har mycket gemensamt med Integrerad Psykiatri. Båda interventionerna syftar till att öka patienters delaktighet och inflytande över sin vård.

Personcentrerad psykosvård (Person Centered Psychosis Care - PCPC) innehåller inslag av både Personcentrerad vård och Integrerad Psykiatri. Slutenvården kommer att organiseras på ett sådant sätt att fokus läggs på patientens upplevelse av situationen och förutsättningar att vara medansvarig i upplägg och genomförande av sin vård. 

Införande

Personcentrerad psykosvård införs vid Psykiatri Psykos heldygnsavdelningar i flera steg. Första steget är utbildning för personal. Utbildningen sker i samarbete med Psykiatri Psykos egna experter i Integrerad Psykiatri och med experter på Personcentrerad vård vid Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC). Andra steget är att implementera Personcentrerad psykosvård vid klinikens fyra heldygnsavdelningar.

Forskningsprojekt

För att kunna utvärdera interventionen Personcentrerad psykosvård tillfrågas patienter, deras närstående och personal om att delta i ett forskningsprojekt. Information samlas in med skattningsskalor och genom intervjuer. Information från de personer som samtycker till deltagande samlas in innan interventionen startar (förmätning) och efter att interventionen implementerats (eftermätning).

Aktuellt läge – införande av PCPC

Utbildningen för personal i Personcentrerad psykosvård började den 10 december 2014. Det blir totalt fem utbildningstillfällen mellan 10 december 2014 och 27 maj 2015. Drygt 40 personer från slutenvården, som tillhör olika personalkategorier, deltar i utbildningen. Även personer från öppenvårdsmottagningar och brukare kommer att bjudas in att delta under vissa utbildningsdagar. 

Aktuellt läge - forskningsprojekt

Förmätningarna avslutades i februari 2015. Inmatning av frågeformulärsdata pågår. Projektet har fått en amanuens som hjälper till med databearbetningen. Fortsatt datainsamling i form av intervjuer med patienter och personal pågår. En doktorand kommer att anställas i forskningsprojektet från hösten 2015. Dessutom har projektet fått en projektkommunikatör. Denne kommer bland annat att se till att aktuell information om projektet publiceras på Psykiatri Psykos hemsida.

Resultat från projektet kommer att rapporteras löpande på Psykiatri Psykos hemsida med start då eftermätningarna är slutförda och data har analyserats, vilket beräknas ske under hösten 2016.

Styrgrupp

Pia Rydell
Verksamhetschef

Margda Waern
Professor/överläkare

Christian Öhrn
Sektionschef slutenvård, ST-läk.

Ingegerd Madsén
Vårdenhetschef

Marie Wennergren
Vårdenhetschef

Jesper Hök
Organisationskonsult 

Anneli Goulding
Projektkoordinator

Kontakt

Projektkoordinator
Anneli Goulding

uiqt|wBivvmtq5ow}tlqvoH%vozmoqwv5{muiqt|wB{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{m{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{muiqt|wBitjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m4itjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m