Vad är HTA-centrum?

HTA står för Health Technology Assessment – en systematisk granskning av den vetenskapliga dokumentationen för en metod eller teknologi inom hälso- och sjukvården. Avsikten med ett HTA-projekt är att värdera en viss teknik eller metod avseende.

  • Effekten i form av patientnytta och risker
  • Etiska aspekter
  • Organisatoriska aspekter
  • Kostnader

En kortfattad HTA samlar och strukturerar information inför medicinskt och administrativt beslutsfattande om ny medicinsk teknologi. I HTA jämförs en (ofta ny) teknologi med en annan (ofta befintlig) teknologi. HTA kan även användas för uppföljning och som beslutsstöd vid revidering av befintlig medicinsk teknologi, exempelvis inför beslut om eventuell avveckling.

HTA ställer en rad frågor om den aktuella teknologin avseende patientnytta, risker och etiska aspekter. Även organisatoriska och ekonomiska aspekter tas upp: kan teknologin bara användas på vissa sjukhus, med viss infrastruktur? Vilka ekonomiska och nyttoeffekter medför den nya teknologin?

HTA skall vara ett enkelt och lättillgängligt evidensbaserat underlag, och kunna användas i många olika sammanhang – exempelvis som underlag till PM i direkt vårdarbete eller som beslutsunderlag i en övergripande regional utredning om ny vårdteknologi.

Västra Götalandsregionens och Sahlgrenska Akademiens HTA skall också tjäna som underlag för regionens program och prioriteringsråds (PPR) bedömning av nya metoder på regional nivå.

Hur bedömer man artiklars studiekvalitet respektive  samlad evidensstyrkan?

Grunden för att bedöma evidensläget för en teknologi är genomgång av vetenskapliga arbeten där teknologin jämförs med en annan befintlig teknologi. Arbetena granskas med hjälp av granskningsmall där man efter genomgång av checklistan gör en bedömning av artiklarnas studiekvalitet. Till sist görs en samlad bedömning av de ingående artiklarnas studiekvalitet och man bedömer då det samlade vetenskapliga underlaget för  teknologin - Evidensstyrkan. Vi följer SBU:s principer och checklistor i detta arbete. 

Frågor för ett HTA-projekt kan avse nya metoder/tekniker (teknologier) avseende vårdprocesser, diagnostik, screening, olika former av interventioner inklusive invasiva ingrepp. HTA kan också avse bedömning av eventuell avveckling av metoder och tekniker.

Projekt - arbetsdokument

Pågående HTA-projektHjälpmedel under projektet Möteskalender Här ser Du alla planerade mötestider för samtliga projekt

Före ett projekt

Inkomna nomineringarPrioriteringskriterierEj antagna nomineringarJävsdeklarationen skickas till projektdeltagarna och lämnas åter till HTA-centrum senast två veckor innan ett projekt påbörjas.
Jävsdeklaration
Jävsdeklaration - information

Så här går ett HTA-projekt till
media player
Processen i text
Viva la evidence - lyssna och njut !
Viva la evidence

Kontakt

Christina Bergh
Professor, chef HTA-centrum
 
0736-889325

Pernilla Brown
Projektsamordnare
 
0708-43 92 30

Projektstartsmöte

uiqt|wBkpzq{|qvi5jmzopH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5jmzopH%vozmoqwv5{muiqt|wBxmzvqtti5jzw%wvH%vozmoqwv5{mxmzvqtti5jzw%wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxmzvqtti5jzw%wvH%vozmoqwv5{mxmzvqtti5jzw%wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5ozqxH%vozmoqwv5{mtiz{5ozqxH%vozmoqwv5{m