Om HTA-centrum

HTA-centrum är en regional enhet placerad vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Sahlgrenska sjukhuset
Enheten är en stödorganisation för arbete medHTA - Health Technology Assessment – i Västra Götalandsregionen.
HTA-centrum svarar också för kvalitetssäkring av de HTA-projekt som genomförs i Västra Götalandsregionens förvaltningar.

HTA står för Health Technology Assessment – en systematisk granskning av den vetenskapliga dokumentationen för en metod eller teknologi inom hälso- och sjukvården. Avsikten med ett HTA-projekt är att värdera en viss teknik eller metod avseende.

Samverkan med Sahlgrenska Akademin sker på olika nivåer från Hälso-SAM, samverkansorgan mellan Sahlgrenska Akademin och Västra Götalandsregionen, till praktisk samverkan på avdelnings- respektive verksamhetsnivån i det dagliga HTA-arbetet.

Kvalitetssäkring av HTA bygger på tvärdisciplinär och vid behov tvärprofessionell granskning av en HTA inklusive granskning av den åberopade litteraturen. Detta arbete utföres av två individer som utses från en regional grupp av granskare. De två granskarna skriver gemensamt ett förslag till utlåtande angående HTA:n och bedömer evidensläget i den åberopade litteraturen.

HTA-projektet och granskarnas utlåtande redovisas för den regionala
HTA-kvalitetssäkringsgruppen. Ärendet diskuteras och ett slutligt utlåtande om evidensläget fattas av HTA-kvalitetssäkringsgruppen som har möte en gång per månad.

 

Bakgrund

Hälso-SAM beslutade i maj 2006, efter en utredning 2005-06 att HTA skall införas som metod i VGR och Sahlgrenska Akademin för ökad evidensbasering av vården. Ett HTA-formulär togs fram i ett projektuppdrag. Tester av HTA-formulär och process genomfördes i projektform under juni 2006 – 30 september 2007.

Regionstyrelsen beslutade 24 april 2007 om ägaruppdrag för ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Nya metoder och indikationer i rutinsjukvård ska föregås av en HTA-process inom respektive utförarförvaltning från 2008 om årliga kostnaderna för den nya metoden överstiger 1 Mkr.

Ett HTA-centrum etablerades enligt verkställighetsbeslut 2007-08-29.
HTA-projektet ska genomföras i berörda verksamheter, dvs. de som arbetar inom en klinik/verksamhet genomför och ansvarar för projektet.

 • Ett HTA-centrum vid SU som stöd för regionens HTA-arbete, startade 1 oktober 2007
 • En regional HTA-kvalitetssäkringsgrupp har utsetts att svara för tvärdisciplinär och tvärprofessionell kvalitetssäkring av genomförda HTA-projekt och åberopad litteratur.

 

HTA-centrums huvuduppdrag är att bistå med

 • Råd, stöd i direkta utvärderingsarbetet, feedback
 • Frågedefinition, litteratursökning, -sortering
 • Distribution av artiklar
 • Ekonom för besvarande av ekonomifrågor
 • VGR:s analysresurser för frågor kring prevalens/incidens och antal patienter
 • Statistikstöd exvis för metaanalyser och liknande
 • Kvalitetssäkringsstöd: bedömning och slutlig sammanfattning i tvärdiciplinär HTA-kvalitetssäkringsgrupp. Normalt utses två individer i ett nätverk inom VGR och Sahlgrenska akademin för kvalitetssäkring.

 

Vad är HTA-Centrum?

 • Effekten i form av patientnytta och risker
 • Etiska aspekter
 • Organisatoriska aspekter
 • Kostnader

En kortfattad HTA samlar och strukturerar information inför medicinskt och administrativt beslutsfattande om ny medicinsk teknologi. I HTA jämförs en (ofta ny) teknologi med en annan (ofta befintlig) teknologi. HTA kan även användas för uppföljning och som beslutsstöd vid revidering av befintlig medicinsk teknologi, exempelvis inför beslut om eventuell avveckling.

HTA ställer en rad frågor om den aktuella teknologin avseende patientnytta, risker och etiska aspekter. Även organisatoriska och ekonomiska aspekter tas upp: kan teknologin bara användas på vissa sjukhus, med viss infrastruktur? Vilka ekonomiska och nyttoeffekter medför den nya teknologin?

HTA skall vara ett enkelt och lättillgängligt evidensbaserat underlag, och kunna användas i många olika sammanhang – exempelvis som underlag till PM i direkt vårdarbete eller som beslutsunderlag i en övergripande regional utredning om ny vårdteknologi.

Västra Götalandsregionens och Sahlgrenska Akademiens HTA skall också tjäna som underlag för regionens program och prioriteringsråds (PPR) bedömning av nya metoder på regional nivå.

Hur bedömer man artiklars studiekvalitet respektive  samlad evidensstyrkan?

Grunden för att bedöma evidensläget för en teknologi är genomgång av vetenskapliga arbeten där teknologin jämförs med en annan befintlig teknologi. Arbetena granskas med hjälp av granskningsmall där man efter genomgång av checklistan gör en bedömning av artiklarnas studiekvalitet. Till sist görs en samlad bedömning av de ingående artiklarnas studiekvalitet och man bedömer då det samlade vetenskapliga underlaget för  teknologin - Evidensstyrkan. Vi följer SBU:s principer och checklistor i detta arbete. 

Frågor för ett HTA-projekt kan avse nya metoder/tekniker (teknologier) avseende vårdprocesser, diagnostik, screening, olika former av interventioner inklusive invasiva ingrepp. HTA kan också avse bedömning av eventuell avveckling av metoder och tekniker.

 

Före ett projekt

Inkomna nomineringar under bedömningPrioriteringskriterierEj antagna nomineringar
Jävsdeklaration
Jävsdeklaration - information
Projektdeltagares jävsdeklaration skickas till HTA-centrum senast två veckor innan projektstart..

Så här går ett HTA-projekt till
media player
Processen i text
Viva la evidence - lyssna och njut !
Viva la evidence

Kontakt

Christina Bergh
Professor, chef HTA-centrum
 
0736-889325

Pernilla Brown
Projektsamordnare
 
0708-43 92 30

uiqt|wBkpzq{|qvi5jmzopH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5jmzopH%vozmoqwv5{muiqt|wBxmzvqtti5jzw%wvH%vozmoqwv5{mxmzvqtti5jzw%wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxmzvqtti5jzw%wvH%vozmoqwv5{mxmzvqtti5jzw%wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5ozqxH%vozmoqwv5{mtiz{5ozqxH%vozmoqwv5{m