HTA-organisationer

Svenska organisationer

CAMTÖ - Centrum för evidensbaserad medicin och utvärdering av medicinsk metodik -  Region Örebro län
SBU - Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

SLL - Stockholms läns landsting, Metodrådet

HTA - Sydöstra sjukvårdsregionen, Regionala metodrådet

HTA-centrum- Västra Götalandsregionen

Nordiska organisationer

DACEHTA/MTV - Danish Centre for Evaluation and Health Technology Assessment

FinOHTA - Finnish Office for Health Technology Assessment

Kunnskapssenter - Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Norge

Internationella organisationer

Cochrane Collaboration 
Cochrane samarbetet är ett internationellt samarbete vars syfte är att utföra, uppdatera och sprida systematiska litteraturöversikter rörande hälso- och sjukvårdens effekter.

INAHTA  - International Network of Agencies for Health Technology Assessment
INAHTA har 47 medlemmar från, Europa, Australien, Nya Zealand, Nord och Latin Amerika. Ett av syftena är att bättre utnyttja det arbete som görs vid andra organisationer. Det finns därför en gemensam databas (HTA Database) som fortlöpande uppdateras med alla medlemsorganisationers pågående och avslutade projekt. 

EUnetHTA - European network for Health Technology Assessment
EU-projektet EUnetHTA syftar till att etablera ett permanent europeiskt nätverk.
EUnetHTA involverar 59 organisationer från 27 europeiska länder samt från USA, Kanada, Israel och Australien. Arbetet är inriktat på att utveckla praktiska verktyg för att underlätta samarbetet över gränserna, för att öka kvaliteten på HTA-rapporterna och undvika dubbelarbete. Syftet är att öka genomslaget för EBM (Evidensbaserad medicin/vård) och HTA i Europa. Målgruppen är, förutom medlemmar och andra HTA-organisationer, bland andra beslutsfattare på europeisk och nationell nivå.

EuroScan - The European Information Network on New and Changing Health Technologies.
Internationellt samarbete vad gäller utvärdering av nya metoder. Alla EUROSCAN medlemmar är medlemmar i INAHTA.

HTAi  - Health Technology Assessment International

Projekt - arbetsdokument

Pågående HTA-projektHjälpmedel under projektet Möteskalender Här ser Du alla planerade mötestider för samtliga projekt

Före ett projekt

Inkomna nomineringarPrioriteringskriterierEj antagna nomineringarJävsdeklarationen skickas till projektdeltagarna och lämnas åter till HTA-centrum senast två veckor innan ett projekt påbörjas.
Jävsdeklaration
Jävsdeklaration - information

Så här går ett HTA-projekt till
media player
Processen i text
Viva la evidence - lyssna och njut !
Viva la evidence

Kontakt

Christina Bergh
Professor, chef HTA-centrum
 
0736-889325

Pernilla Brown
Projektsamordnare
 
0708-43 92 30

Projektstartsmöte

uiqt|wBkpzq{|qvi5jmzopH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5jmzopH%vozmoqwv5{muiqt|wBxmzvqtti5jzw%wvH%vozmoqwv5{mxmzvqtti5jzw%wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxmzvqtti5jzw%wvH%vozmoqwv5{mxmzvqtti5jzw%wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5ozqxH%vozmoqwv5{mtiz{5ozqxH%vozmoqwv5{m