Tarmkomplikation efter operation

Efter att en förändring mellan ändtarm och livmoder tagits bort med titthålskirurgi uppstår en tarmkomplikation. Vid förnyad operation anläggs en "påse på magen". Patienten har kvarstående besvär i form av ett stort bukväggsbråck, som ska åtgärdas.

En medelålders kvinna laparoskoperas (undersöks med så kallad titthålsteknik) på misstanke om endometrios (sjukdom med felbelägen livmoderslemhinna). Man har vid datortomografindersökning av buken påvisat en förändring mellan ändtarm och livmoder. Vid titthålsoperation konfirmeras förekomsten av detta och man tar bort förändringen. En defekt i tarmen repareras.

Förloppet är okomplicerat i anslutning till operationen, sedan tillkommer kliniska tecken till tarmkomplikation som besannas vid datortomografindersökning av buken. Vid förnyad operation anläggs en sigmoideostomi, "påse på magen". Förloppet var således komplicerat med flera operationer, och patienten har kvarstående besvär i form av ett stort bukväggsbråck. Bråcket ska åtgärdas, och ”påsen på magen” planeras tas bort före bråckplastiken.

Vid endometrios med denna lokalisering är tarmskada en känd risk. Förloppet har dock i detta fall blivit mycket komplicerat och långdraget, vilket inneburit att patienten lidit en allvarlig skada.

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

Nya riktlinjer har tagits fram i samarbete med verksamhetschefen för kolorektalenheten för samarbetet kolorektal och gynekologi vid avancerad endometrioskirurgi:

  • Om preoperativ utredning har påvisat uttalat engagemang av rektum (ändtarm) bör ingreppet samplaneras med kolorektalkirurg/tumörkirurgiskt skolad gynekolog med stor erfarenhet av tarmkirurgi.
  • Vid komplikationer under och efter operationen bör kirurg konsulteras, liksom om reoperation planeras. Om misstanke finns på skada av tjock-/ändtarm bör kolorektalkirurg engageras. Efter reoperation på grund av tarmkomplikationer där kolorektalkirurg varit närvarande bör diskussion ske om patienten initialt ska vårdas på kolorektalkirurgisk enhet. Övergripande ansvar kvarligger dock hos opererande gynekologisk enhet.

Socialstyrelsens beslut 2013-02-13

Socialstyrelsens bedömning: Det samverkansavtal som upprättats av verksamhetsansvariga mellan Gynekologi-Reproduktionsmdicin och den Kolorektala kirurgiska verksamheten är en adekvat åtgärd i syfte att förhindra eller begränsa effekterna av liknande händelser i framtiden.

Socialstyrelsen påminner vårdgivaren om att aktualisera informationsplikten till patient och närstående samt rutinerna för journalföring i läkargruppen.

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med Socialstyrelsens beslut 2013-02-13 >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m