Information skrevs i journal för annan patient

I två fall skrevs information om en patient felaktigt in i journal för annan patient. Information har därmed i två fall saknats i journal för den patient som informationen rörde. Förväxlingen påverkade inte det medicinska omhändertagandet av patienterna.

Anmälan gäller två olika fall där journalinformation rörande en patient felaktigt skrivits in i patientjournal tillhörande annan patient. Detta har också inneburit att journalinformation i två fall saknats i journalen tillhörande den patient som journalinformationen rörde. Förväxlingen har inte påverkat det medicinska omhändertagandet av berörda patienter.

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

  • Ändrad teknik så att det inte är möjligt att dokumentera i annan journal än den man har öppnat i Med Speech (digitalt dikteringssystem).
  • Ny rutin att skriva klart pågående diktat innan man påbörjar ett nytt ärende.
  • Förbättringsarbete rörande bland annat ny rutin för signering av journalanteckningar.

Socialstyrelsens beslut 2012-08-08

Socialstyrelsens bedömning: Händelsen var en risk för patientsäkerheten. Vårdgivarens ledningssystem har brustit då rutinerna för signering inte följts. Den som ansvarar för en journalanteckning ska signera den för att styrka att uppgifterna är riktiga.

Vid till exempel hög arbetsbelastning eller om man blir störd finns en risk att man inte behåller fokus på sina arbetsuppgifter på bästa sätt och att de rutiner som behövs för en hög säkerhet inte följs. Därför krävs att man arbetar efter ett säkerhetssystem inom sjukvården.

Vårdgivarens interna utredning innehåller ett antal förslag på åtgärder för att förhindra att liknande händelser inträffar.

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med Socialstyrelsens beslut >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m